Kirjanduse otsing ...

Lihtpäring otsib infot kõigilt kirjanduse andmeväljadelt: autor, aasta, pealkiri, ajakirja nimi, kogumik, abstrakt, märksõnad, doi jne.

(1) otsida saab ühe või mitme sõna järgi, tulemustes kuvatakse kirjed, kus vähemalt üks neist on olemas (nt Kaljo Kivimägi);
(2) kui lisad märksõna ette "+" märgi, siis otsitakse vaid kirjeid, kus see märksõna sisaldub (nt +Kaljo +Kivimägi);
(3) märksõna välistamiseks kasuta "-" märki (nt -Kaljo +Kivimägi);
(4) pimeotsingu tähiseks on * (nt litostrat*);
(5) kindla fraasi otsinguks ümbritse see jutumärkidega (nt "tartu riikliku ülikooli");
(6) kombineeri eelnevaid võimalusi (nt +"estonian journal of earth sciences" +Kaljo +year:[2010 TO *] annab tulemuseks kõik Dimitri Kaljo artiklid ajakirjas EJES);

Täiendavad filtrid:
Autor: Aasta: Pealkiri:


NB! Otsingutulemuste hulgas kuvatakse vaikimisi vaid kontrollitud kirjeid, mis on otseselt seotud Eestiga. Näita kõiki publikatsioone.

Detailsem päringuvorm valmib 2020. a teises pooles. Andmete sisestamine ja märksõnadega varustamine kestab 2020. a lõpuni ning seda finantseerib KIKi projekt "Eesti maapõue trükiste andmebaas".

Otsingu tulemused (262)

Leitud 262 kirjet, kuvatakse 250 esimest:

Karise, V., 1974: Põhjaveest meil ja mujal. Horisont, 10, 3-5.

Perens, R., Käärd, A., Raukas, A., 2020: Hydrogeological assumptions for stormwater management in Tallinn. Baltica, 33, 1, 71-84.

Vallner, L., Ivask, J., Marandi, A., Vaikmäe, R., Raidla, V., Raukas, A., 2020: Transient 3D simulation of 18O concentration by codes MODFLOW-2005 and MT3DMS in a regional-scale aquifer system: an example from the Estonian Artesian Basin. Estonian Journal of Earth Sciences, 69, 3, 154-174. https://doi.org/10.3176/earth.2020.11

Markus, E., 1943: Põhjavee uurimised Tammistu Jürisoos. Publicationes Instituti Universitatis Tartuensis/Dorpatensis Geographici, 25, 1-9.

Kink, H., Metslang, T., Tubli, T., 2006: Pakri poolsaare vesi. Keskkonnatehnika, 4, 12-13.

Türk, K., 1998: Kambriumi-Vendi põhjaveekompleksi vee kvaliteedist Tallinnas. Keskkonnatehnika, 5, 4-5.

Tamm, I., 1998: Harjumaa Ordoviitsiumi-Kambriumi ja Kambriumi-Vendi ning Tallinna Kambriumi-Vendi põhjavee arvutimudel. Keskkonnatehnika, 2, 2-3.

Kink, H., 1986: Rational utilization and protection of ground water on agricultural landscapes of the Estonian SSR [Рациональое использование и охрана подземных вод в пределах сельскохозяйственных ландшафтов Эстонской ССР]. Proc. of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Ser. Biol., 35, 3, 234-244.

Savitskaja, L., 2001: Harju maakonna põhjavee kvaliteet. Keskkonnatehnika, 3, 10-11.

Savitskaja, L., 1999: Radionukliidid Eesti põhjavees. Keskkonnatehnika, 3, 4-8.

Erg, K., 2017: Eesti Geoloogiakeskuse põhjavee uuringutest viimase 20 aasta vältel. Bulletin of the Geological Survey of Estonia, 13, 1, 24-27.

Põldvere, Anne, 2017: Geoloogiakeskuse rollist ja selle tähtsusest ühiskonnale. Bulletin of the Geological Survey of Estonia, 13, 1, 22-24.

Klein, V., Põldvere, Anne, 2017: Eesti Geoloogiakeskuse 25 tegevusaastat. Bulletin of the Geological Survey of Estonia, 13, 1, 4-21.

Shtokalenko, M., 2012: Kavandatavate lubjakivi karjääride mõju Tuhala nõiakaevu toitealale ja salajõgede valgalale. Bulletin of the Geological Survey of Estonia, 11, 1, 65-68.

Kala, E., Perens, R., 1992: State of groundwater in Keila. Bulletin of the Geological Survey of Estonia, 2, 2/1, 46-50.

Truus, L., Ilomets, M., 2012: Saladuslikud lubja-allikasood pakuvad peamurdmist tänini. Eesti Loodus, 5, 16-20.

Marandi, A., 2011: Mille arvelt tuleb vesi puurkaevudesse ja kaevandustesse?. Keskkonnatehnika, 2, 9-11.

Lind, H., Valgma, I., Robam, K., 2010: Põhjavee dünaamika modelleerimise võimalused mäetööde piirkonnas. Keskkonnatehnika, 3, 36-39.

Karro, E., Uppin, M., 2010: Siluri-Ordoviitsiumi veeladestu fluoriidide ja boori geoloogilised allikad. Keskkonnatehnika, 3, 25-27.

Morgenstern, U., Gellermann, R., Hebert, D., Börner, I., Stolz, W., Vaikmäe, R., Rajamäe, R., Putnik, H., 1995: 32Si in limestone aquifers. Chemical Geology, 120, 1-2, 127-134. https://doi.org/10.1016/0009-2541(94)00115-O

Erg, K., Raukas, A., Kink, H., 2002: Põhjavee seisund põlevkivipiirkonnas. Keskkonnatehnika, 4, 39-40.

Pill, A., 1979: Pärnu põhjavesi. Eesti Loodus, 3, 188-192.

Marandi, A., Karro, E., 2008: Natural background levels and threshold values of monitored parameters in the Cambrian-Vendian groundwater body, Estonia. Environmental Geology, 54, 6, 1217-1225. https://doi.org/10.1007/s00254-007-0904-6

Loopmann, A., 1971: Aga vett jääb vähemaks.... Eesti Loodus, 4, 216-221.

Metsur, M., Valdmaa, T., 2005: Pinna- ja põhjavee seisund nitraaditundlikul alal. Eesti Loodus, 4, 20-23.

Järvet, A., Perens, R., 2005: Vee säästlik tarbimine kindlustab tuleviku. Eesti Loodus, 4, 6-13.

Kink, H., 2003: Turba kaevandamine ohustab veevarusid. Eesti Loodus, 2/3, 18-19.

Reinsalu, E., 2008: Pärast meid tuleb veeuputus ehk ammendatud karjääride järved. Keskkonnatehnika, 3, 48-49.

Perens, R., Savitski, L., 2008: Põlevkivi kaevandamise mõju põhjaveele. Keskkonnatehnika, 3, 44-47.

Perens, R., Truu, M., 2010: Põhjavee kasutamisest ja kaitsest Eestis. Keskkonnatehnika, 3, 18-20.

Perens, R., 2002: Miks kaevud ja allikad kuivavad. Eesti Loodus, 11, 19-19.

Erg, K., 2003: Sulphate balance of lakes and shallow groundwater in the Vasavere buried valley, Northeast Estonia. Oil Shale, 20, 4, 477-490.

Mokrik, R., Savitskaja, L., Savitski, L., 2005: Aqueous geochemistry of Cambrian-Vendian aquifer system in the Tallinn intake, northern Estonia. Geologija, 51, 50-56.

Mokrik, R., Mažeika, J., 2002: Palaeohydrogeological reconstruction of groundwater recharge during Late Weichselian in the Baltic Basin. Geologija, 39, 49-57.

Kink, H., Kaljumäe, H., 1999: Vesi Pakri ümber, peal ja sees. Eesti Loodus, 8, 319-320.

Raukas, A., Tavast, E., Vaher, R., 2007: Vasavere ancient valley, its morphology, genesis and importance in the economy of North-East Estonia. Baltica, 20, 1/2, 13-18.

Perens, R., 1993: Kas Saaremaal jätkub magedat põhjavett?. Eesti Loodus, 1, 29-31.

Kink, H., 1990: Vesi loob võimalused, vesi seab ka piirid. Eesti Loodus, 5, 282-289.

Savitskaja, L., 1989: Veel puurkaevude seisundist ja põhjavee puhtusest. Eesti Loodus, 6, 409-409.

Eipre, A., Koljat, E., Vilu, R., 1988: Pandivere veekaitseala - ühtse veemajandusstrateegiaga piirkond. Eesti Loodus, 5, 291-297.

Erg, K., 2012: Pikaajalised hüdrogeoloogilise seisundi uuringud Vasavere ürgorus. Institute of Ecology at Tallinn University. Publications, 12, 88-100.

Veidermaa, M., Paalme, G., 1987: Ainult usaldusväärseile andmeile toetudes. Eesti Loodus, 6, 354-362.

Vallner, L., 1987: Mis juhtub põhjavee ja jõgedega, kui.... Eesti Loodus, 5, 326-329.

Heinsalu, Ü., 1987: Matk Pandivere loodenõlva allikaile. Eesti Loodus, 5, 304-309.

Kink, H., Savitskaja, L., 1987: Kõige unikaalsem maavara. Eesti Loodus, 5, 293-299.

Kink, H., Savitskaja, L., Välkmann, S., 1986: Inimtegevus ja põhjavesi. Eesti Loodus, 11, 724-729.

Heinsalu, Ü., 1985: Maa-alused tühemed Põltsamaa ümbruses. Eesti Loodus, 11, 722-724.

Pill, A., 1979: Pärnu põhjavesi. Eesti Loodus, 3, 188-192.

Kink, H., 1975: Maaparandus ja põhjavesi. Eesti Loodus, 3, 129-132.

Vingisaar, P., 1975: Põhjavesi - kuidas me teda kasutame 2. Eesti Loodus, 2, 65-68.

Vingisaar, P., 1975: Põhjavesi - kuidas me teda kasutame 1. Eesti Loodus, 1, 1-5.

Tšeban, E., 1972: Põhjavesi, selle kasutamine ja kaitse. Eesti Loodus, 5, 266-269.

Eipre, T., 1971: Eesti mageveevarud ja veeolude reguleerimine II. Eesti Loodus, 10, 582-589.

Karise, V., 1971: Millist vett joob tartlane?. Eesti Loodus, 7, 397-397.

Karise, V., 1966: Põhjavee koostise muutumisest Tartus. Eesti Loodus, 3, 169-171.

Marandi, A., Karro, E., Raidla, V., Vaikmäe, R., 2012: Conceptual model of groundwater quality for the monitoring and management of the Voronka groundwater body, Estonia. Estonian Journal of Earth Sciences, 61, 4, 328-339. https://doi.org/10.3176/earth.2012.4.11

Hiiob, M., Karro, E., 2012: Iron in the Middle Devonian aquifer system and its removal at Võru County water treatment plants, Estonia. Estonian Journal of Earth Sciences, 61, 3, 181-190. https://doi.org/10.3176/earth.2012.3.04

Marandi, A., Vallner, L., 2010: Upconing of saline water from the crystalline basement into the Cambrian-Vendian aquifer system on the Kopli Peninsula, northern Estonia. Estonian Journal of Earth Sciences, 59, 4, 277-287. https://doi.org/10.3176/earth.2010.4.04

Jõgar, P., 1990: Assessment of agricultural groundwater contamination in North Estonian by means of indirect parameters. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 39, 3, 108-114.

Jõgar, P., Perens, R., 1988: Investigation of the chemical composition of the North-Estonian ground water (new boreholes of 1971-1985). Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 37, 4, 175-180.

Kink, H., Savitskaya, L., 1987: Methods and results of determining the influence of technological factors on ground-water in Pandivere Upland. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 36, 3, 121-130.

Jõgar, P., Perens, R., 1987: Hydrogeological structure and permeability modules of the bedrock of Pandivere Upland (complementary data). Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 36, 2, 79-89.

Jõgar, P., 1985: Research into the effect of agricultural activities upon the chemical composition of ground water (in North Estonia). Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 34, 4, 148-156.

Jõgar, P., 1983: Ground-water flow models of Pandivere Upland (North-East Estonia). Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 32, 2, 69-78.

Metslang, T., 1978: On a mode of classifying the level regime of Estonian underground water. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 27, 2, 65-73.

Vallner, L., Aru, E., 1975: On the parametres of the unsteady ground water flow in the water-bearing horizons of Estonia. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 24, 1, 70-74.

Jõgar, P., 1974: The chemical composition of underground waters as an indicator of water-resistant rocks. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 23, 2, 161-166.

Vallner, L., 1974: On the movement velocity of the natural change of the hydraulic pressure along the ground water flow. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 23, 1, 72-75.

Jõgar, P., 1973: Study of the hydrogeological structure on the basis of the summary levels of undeground waters. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 22, 4, 341-344.

Vallner, L., 1973: Computation of the natural resources of the ground water of the intensive flow zone. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 22, 3, 265-273.

Vallner, L., 1967: Application of harmonic analysis in the study of the nonsteady one-dimensional flow of unconfined ground water. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 16, 3, 262-271.

Karise, V., 1966: Über die Bildung der Zusammensetzung der grundwässer in den quartären Ablagerungen Südestlands. Proc. of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Ser. Tech. and Phys.-Mat. Sciences, 15, 4, 579-592.

Verte, A, 1965: The formation of the hydrogeological structure and subterranean water regime of the Estonian artesian basin. Proc. of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Ser. Biol., 14, 4, 563-586.

Guleke, R., 1890: Ueber Lage, Ergiebigkeit und Güte der Brunnen Dorpats. Sitzungsberichte der Naturforscher-Geselleschaft bei der Universität Jurjew (Dorpat), 9, 1, 70-85.

Guleke, R., 1890: Dorpat's Wasserbeschaffung. Baltische Wochenschrift für Landwirtschaft, Gewerbfleiss und handel, 6, 45-49.

Guleke, R., 1889: Ueber Lage, Ergiebigkeit und Güte der Brunnen Dorpats. Archiv für die Naturkunde Liv-, Ehst- und Kurlands, 9, 5, 289-348.

Schmidt, C., 1889: Analyse des Wassers aus dem Bohrloch des Domgrabens in Dorpat. Sitzungsberichte der Naturforscher-Geselleschaft bei der Universität Jurjew (Dorpat), 8, 3, 358-362.

Schmidt, C., 1868: Über die bisherigen Resultate der Brunnenwassermessungen in est- und livländischen Städten und auf den Gütern. Sitzungsberichte der Naturforscher-Geselleschaft bei der Universität Jurjew (Dorpat), 2, 6, 216-227.

Eichwald, E., 1849: Zweiter Nachtrag zur Infusorienkunde Russlands. Bulletin of Moscow Society of Naturalists. Geology, 22, 11, 400-548.

Raidla, V., Kirsimäe, K., Vaikmäe, R., Jõeleht, A., Karro, E., Marandi, A., Savitskaja, L., 2009: Geochemical evolution of groundwater in the Cambrian–Vendian aquifer system of the Baltic Basin. Chemical Geology, 258, 3-4, 219-231. https://doi.org/10.1016/j.chemgeo.2008.10.007

Karro, E., Marandi, A., 2003: Mapping of potentially hazardous elements in the Cambrian–Vendian aquifer system, northern Estonia. Bulletin of the Geological Society of Finland, 75, 17–27.

Savitskaja, L., 1994: Põhjavesi pudelisse. Horisont, 4, 17-19.

Perens, R., 2008: Kuidas paekarjäärid mõjutaksid Nabala piirkonna põhjavee seisundit. Keskkonnatehnika, 7, 8-10.

Erg, K., 2005: Changes in groundwater sulphate content in Estonian oil shale mining area. Oil Shale, 22, 3, 275-289.

Tšeban, E., 1987: Virumaa veemured. Horisont, 5, 5-9.

Verte, A., 1958: Characteristic features of the formation of groundwater in the Estonian S.S.R. [Особенности формирования подземных вод Эстонской ССР]. ENSV TA Geoloogia Instituudi uurimused, II, 93-104.

Marandi, A., Polikarpus, M., Jõeleht, A., 2013: A new approach for describing the relationship between electrical conductivity and major anion concentration in natural waters. Applied Geochemistry, 38, 103-109. https://doi.org/10.1016/j.apgeochem.2013.09.003

Vallner, L., 1968: Unsteady one-dimensional ground water flow. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 17, 1, 67-73.

Vallner, L., 1967: Application of harmonic analysis in the study of the dynamics of the pressure and discharge of the nonsteady one-dimensional flow of confined ground water. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 16, 2, 136-146.

Verte, A., 1962: The influence of the Estonian tectonical structures on the composition and piesometry of underground waters. ENSV TA Geoloogia Instituudi uurimused, X, 337-341.

Karise, V., 1961: Antropogeeni setete põhjaveed Lõuna-Eestis. ENSV TA Geoloogia Instituudi uurimused, VII, 211-216.

Sokman, K., Väli, E., Iskül, R., Erg, K., Pastarus, J.-R., Lind, H., 2007: Sustainable groundwater resource management in the Estonian oil shale deposit. 15th Meeting of the Association of European Geological Societies. Georesources and public policy: research, management, environment. 16-20 September 2007, Tallinn, Estonia. Abstracts. Geological Society of Estonia, Tallinn, p. 67-67.

Vallner, L., 1995: Põhjavee kasutamine ja kaitse. In: Raukas, A. (koost) (ed.). Eesti. Loodus. Valgus; Eesti Entsüklopeediakirjastus, Tallinn, p. 315-318.

Kink, H., 1980: Hüdrogeoloogilised tehistingimused Saaremaal ja Muhus. Põllumajandus ja keskkonnakaitse: tead-praktil konverents. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 56-62.

Vaikmäe, R., Martma, T., Ivask, J., Kaup, E., Raidla, V., Rajamäe, R., Vallner, L., Mokrik, R., Samalavičius, V., Kalvāns, A., Babre, A., Marandi, A., Hints, O., Pärn, J., 2020: Baltic groundwater isotope-geochemistry database. https://doi.org/10.15152/GEO.488

Pärn, J., Raidla, V., Vaikmäe, R., Martma, T., Ivask, J., Kaup, E., Mažeika, J., Sepp, H., Mokrik, R., Kirsimäe, K., 2016: Paleowaters of glacial origin in the northern part of the Baltic Artesian Basin (BAB). 43rd IAH Congress: Groundwater and society: 60 years of IAH; Montpellier, France; September 25-29th 2016, p. 123-123.

Tassa, V., 1988: Jõgeva rajooni hüdrogeoloogia. Kohalike loodusvarade kasutamine ja keskkonnakaitse : teaduslik-rakendusliku konverentsi (7. ja 8. aprill 1988 a.) ettekannete kokkuvŏtted. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn-Jõgeva, p. 83-84.

Savitskaja, L., 1986: Põhjavee kasutamise ja kaitse küsimusi Tallinnas. Inimmõju Tallinna keskkonnale. Teaduslik-rakendusliku konverentsi (14-15. aprill 1986.a) ettekannete kokkuvõtted. Tallinna Botaanikaaed, Tallinn, p. 46-47.

Kink, H., 1988: Põllumajandus ja põhjavesi Jõgeva rajoonis. Kohalike loodusvarade kasutamine ja keskkonnakaitse : teaduslik-rakendusliku konverentsi (7. ja 8. aprill 1988 a.) ettekannete kokkuvŏtted. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn-Jõgeva, p. 85-86.

Pihlak, A., Maremäe, E., Lippmaa, E., 1985: Alajõe valgla põhja- ja pinnavetest. In: Frey, T. (ed.). Kaasaegse ökoloogia probleemid: rakendusökoloogilisi küsimusi Eestis : vabariikliku 3. ökoloogiakonverentsi teesid, Tartu, 11.-13. aprill 1985. Tartu Riiklik Ülikool, Tartu, p. 101-104.

Kink, H., Tuuga, V., 1985: Põllumajandusreostus ja põhjavee seisund Matsalu märgala piirkonnas. In: Kastepõld, E. (ed.). Loodusevaatlusi 1983 (1. osa), p. 103-109.

Kink, H., Savitskaja, L., 1988: Põhjavee seisundi ökoloogiline hinnang. Kaasaegse ökoloogia probleemid : Eesti siseveekogude kasutamine ja kaitse. Tartu Riiklik Ülikool, Tartu, p. 58-59.

Kink, H., Lust, E., Metslang, T., Sarv, T., 1987: Põllumajandus ja põhjavesi Põlva rajoonis. Looduskasutusest ja keskkonnakaitsest künkliku pinnamoega maastikul. Teaduslik-rakendusliku konverentsi (9.-10. apr. 1987) ettekannete kokkuvõtted, Tallinn-Põlva, p. 71-74.

Kink, H., Kaljumäe, H., 1987: Pinna- ja põhjavee antropogeensest mõjutatusest Matsalu lahe valglas. Matsalu Riikliku Looduskaitseala ökosüsteemide dünaamika ja seisund : Matsalu Riikliku Looduskaitseala 30. aastapäevale pühendatud teaduslik-tehnilise konverentsi ettekannete kokkuvõte : Lihula, 1. august 1987. a.. Valgus, Tallinn, p. 35-47.

Metsur, M., 1990: Põhjavee olukord Muhus. Muhumaa loodusest. Ettekannete kokkuvõtted. Muhu Selts.

Erg, K., 1990: Põlevkivi kaevandamise mõju pinna- ja põhjaveele. Tootmine ja keskkond : teaduslik-rakendusliku konverentsi (19.-20 apr. 1990. a.) ettekannete kokkuvõtted. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn-Kohtla-Järve, p. 75-78.

Erg, K., 2000: Vasavere ürgoru hüdrogeoloogiline režiim ning sulfaatide (SO4) sisaldus pinna- ja maapinnalähedases põhjavees, Tallinn, p. 1-44.

Weissbach, T., 2014: Noble gases in palaeogroundwater of glacial origin in the Cambrian-Vendian aquifer, Estonia. Universität Heidelberg, Heidelberg, p. 1-129.

Vaikmäe, R., Vallner, L., 1989: Oxygen-18 in Estonian groundwaters. Fifth Working Meeting: Isotopes in Nature, Held in Leipzig, 25-29 September, 1989, Leipzig, p. 161-162.

Pärn, J., Polikarpus, M., Raidla, V., Tarros, S., Jõeleht, A., Paat, R., Marandi, A., 2018: The intrusion of saline water into a coastal aquifer containing palaeogroundwater in northern Estonia. Proceedings of the 25th Salt Water Intrusion Meeting, 17-22 June 2018, Gdansk, Poland, p. 206-207.

Karise, V., Metsur, M., Perens, R., Savitskaja, L., Tamm, I., 2004: Eesti põhjavee kasutamine ja kaitse. Maves AS, Tallinn, p. 1-80.

Sepp, E., 2002: Tallinna vesi eile, täna, homme. Rebellis AS, Tallinn, p. 1-244.

Kotlukov, V. A., Baukov, S. S., 1968: Gidrogeologičeskie usloviâ [Гидрогеологические условия]. Geologiâ mestoroždenij uglâ i gorûčih slancev SSSR. Tom 11. Gorûčie slancy SSSR. Nedra, Moskva, p. 77-85.

Perens, R., 2017: Hüdrogeoloogia. Puurija käsiraamat. Eesti Geoloogia Selts, p. 55-80.

Marandi, A., 2007: Natural chemical composition of groundwater as a basis for groundwater management in Cambrian-Vendian aquifer system in Estonia. Dissertationes Geologicae Universitatis Tartuensis, 21. Tartu Ülikool, Tartu, p. 1-116.

Kink, H., 1975: Kuivendatud maadelt ärajuhitava vee kvaliteedist Saaremaal. Teaduslik-tehnilisi töid. Maaparandus. Eesti NSV Põllumajanduse Ministeerium, Tallinn, p. 53-59.

Kink, H., 1975: Põhjavee voolust liigniisketele maadele. Teaduslik-tehnilisi töid. Maaparandus. Eesti NSV Põllumajanduse Ministeerium, Tallinn, p. 47-53.

Kink, H., 1973: Hüdrogeoloogiliste uurimistööde aja sõltuvus põhjaveega toituvate liigniiskete maade veerežiimist. EMTTUI Teaduslike Tööde Kogumik XXIX. Maaparandus, XXIX, p. 79-95.

Vallner, L., Karise, V., 1988: Perspektivy ispol'zovaniâ šahtnyh i podzemnyh vod dlâ orošeniâ sel'skohozâjstvennyh ugodij v Èstonii [Перспективы использования шахтных и подземных вод для орошения сельскохозяйственных угодий в Эстонии]. Sostoânie i perspektivy ispol'zovaniâ podzemnyh vod dlâ orošeniâ, p. 196-199.

Mikalauskas, V., Ivanova, Z., Karise, V., Konyahova, T., Tratsevski, G., 1981: Gidrogeohimičeskie issledovaniâ kačestva podzemnyh vod Pribaltiki [Гидрогеохимические исследования качества подземных вод Прибалтики]. Metody issledovaniâ zagrâzneniâ podzemnyh vod Pribaltiki, Vilnius, p. 14-17.

Karise, V., 1977: Eesti NSV põhjaveed. Eesti NSV keskkonna seisund ja selle muutumise tendentsid, Tallinn, p. 61-69.

Karise, V., 1976: Põhjavee kaitse probleeme Eesti NSV-s, p. 42-49.

Vallner, L., 1999: Põhjavee liikumine ja selle uurimine Eestis. Eesti geoloogide kolmas ülemaailmne kokkutulek. Eesti maavarad. Sümpoosiumi materjalid ja ekskursioonijuht. Eesti Geoloogia Seltsi Bülletään, 4. Eesti Geoloogia Selts, Tartu, p. 42-42.

Tšeban, E., 1975: Eesti NSV põhjavesi ja selle kasutamine. Valgus, Tallinn, p. 1-167.

Aun, M., 2004: Järvamaa põhjavee kaitse: Pandivere - huvitav veemajanduspiirkond, p. 45-49.

Künnapuu, S., 1945: Nõmme linna põhjaveed. Teaduslik sessioon 14.-16. juulini 1945. aastal. Ettekannete kokkuvõtted. Tartu Riiklik Ülikool, Tartu, p. 25-25.

Savitskaja, L. O., Vingisaar, P. A., 1974: O cočetanii estestvennyh i tehnogennyh faktorov formirovaniâ gidrohimičeskoj zonal'nosti podzemnyh vod ostrovov Èstonii (na primere o. Saaremaa) [O coчетании естественных и техногенных факторов формирования гидрохимической зональности подземных вод островов Эстонии (на примере о. Сааремаа)], Vilnius, p. 11-14.

Oja, A., Soonsein, R., Kink, H., Tõnissoo, V., 1982: O vliânii sel'skohozâjstvennogo proizvodstva na poverhnostnye i gruntovye vody [О влиянии сельскохозяйственного производства на поверхностные и грунтовые воды]. In: Frey, T. (ed.). Eesti II ökoloogiakonverents, 8.-10. apr. 1982. Kaasaegse ökoloogia probleemid, Tartu, p. 89-90.

Kink, H., Metslang, T., 1995: Põhjavesi ja allikad, p. 35-40.

Erg, K., 2005: Veekõrvaldus Eesti väikekarjäärides, p. 40-46.

Kink, H., 1988: Põllumajandus ja põhjavesi. XV Eesti looduseuurijate päev. Ettekanded. Looduseuurijate Selts, Tallinn, p. 27-29.

Vingisaar, P., 1985: Värska mineraalvetest. XIV Eesti looduseuurijate päev. Lühiettekanded, Tallinn, p. 26-29.

Vaikmäe, R., Vallner, L., 1996: Hydrogeological and isotope-geochemical background to the Estonian coastal aquifers. EC Fourth Framework Programme (Climatology and Natural Hazards) Project PALAEAUX (Management of Costal Aquifers in Europe). Background and Description of Study Areas. British Geological Survey, Wallingford, p. 25-27.

Niin, A., 1967: Maasisese vee liigitus. Ehitusgeoloogia kogumik, II, II. ENSV MN Riiklik Ehituskomitee, Tallinn, p. 44-46.

Tšeban, E., 1970: Gidrodinamičeskaâ struktura bassejnov podzemnyh vod Èstonii i nekotorye voprosy formirovaniâ ih sostava [Гидродинамическая структура бассейнов подземных вод Эстонии и некоторые вопросы формирования их состава]. Tezisy dokladov VII naučnoj konferencii geologov Pribaltiki i Belorussii, Tallinn, p. 177-180.

Bityukova, L., Sorlie, J.-E., Saether, O. M., Petersell, V, 2003: Estimation of organic pollutants in groundwater near oil shale waste mounds in Kohtla-Järve (North-Eastern Estonia). COGEOENVIRONMENT, 2003. International Workshop. Geosciences for urban development and environmental planning. September 13-18, 2003.Vilnius. Extended abstracts., Vilnius, p. 15-17.

Savitski, L. A., 1966: Harakter vliâniâ gornyh vyrabotok na estestvennyj režim podzemnyh vod [Характер влияния горных выработок на естественный режим подземных вод]. In: Arhangelski, B. N. (ed.). Gidrogeologiâ SSSR, tom XXX. Èstonskaâ SSR. Nedra, Moskva, p. 274-279.

Vaikmäe, R., 2019: Kirjeldavast teadusest täppisteaduseks. In: http://egs.ee/wp-content/uploads/2019/12/EGS_Aastaraamat_44kd.pdf (ed.). Eesti Geograafia Seltsi Aastaraamat, 44, Tallinn, p. 210-229.

Kink, H., Erg, K., Metslang, T., Raukas, A., 2001: Human impact on the groundwater management in North Estonia. In: Seepõld, M. (ed.). Proceedings of the Symposium dedicated to the 40th Anniversary of Institute of Environmental Engineering at Tallinn Tecnhical University. TTÜ kirjatus, Tallinn, p. 187-195.

Erg, K., Raukas, A., 2001: Groundwater management for control of pollution: A case study for oil shale mining in Northeast Estonia. In: Seepõld, M. (ed.). Proceedings of the Symposium Environmental Impact and Water Management in a Catchment Area Perspective: Environmental Impact and Water Management in a Catchment Area Perspective, 24-26 Sept. 2001, Tallinn. TTÜ kirjastus, Tallinn, p. 180-186.

Vallner, L., Jõgar, P., Perens, R., 1987: Hydrogeology [Гирогеология]. Geology and mineral resources of the Rakvere phosphorite-bearing area. Valgus, Tallinn, p. 104-127.

Kink, H., 1996: Seire. In: Miidel, A. (ed.). Pakri poolsaar - loodus ja inimtegevus. Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 64-65.

Kink, H., 1996: Heitvesi. In: Miidel, A. (ed.). Pakri poolsaar - loodus ja inimtegevus. Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 58-62.

Kink, H., 1996: Mehaanilised mõjurid. In: Miidel, A. (ed.). Pakri poolsaar - loodus ja inimtegevus. Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 58-58.

Kink, H., 1996: Reostusallikad. In: Miidel, A. (ed.). Pakri poolsaar - loodus ja inimtegevus. Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 57-58.

Kink, H., 1996: Reostuskaitstus. In: Miidel, A. (ed.). Pakri poolsaar - loodus ja inimtegevus. Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 52-54.

Kink, H., Marandi, A., Metslang, T., 1996: Põhjavesi. In: Miidel, A. (ed.). Pakri poolsaar - loodus ja inimtegevus. Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 69-74.

Kink, H., Marandi, A., Metslang, T., 1996: Põhjavesi. Veevarustus. In: Miidel, A. (ed.). Pakri poolsaar - loodus ja inimtegevus. Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 48-51.

Andresmaa, E., Kink, H., 1998: Vee seisund. In: Kink, H. (koost), Miidel, A. (toim) (ed.). Pakri saared - loodus ja inimtegevus. Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 68-70.

Andresmaa, E., Kink, H., Marandi, A., 1998: Reostuskaitstus. In: Kink, H. (koost), Miidel, A. (toim) (ed.). Pakri saared - loodus ja inimtegevus. Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 52-52.

Marandi, A., 1998: Põhjavesi. In: Kink, H. (koost), Miidel, A. (toim) (ed.). Pakri saared - loodus ja inimtegevus. Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 50-51.

Vallner, L., Savitskaja, L., 1997: Groundwater extraction and safe yield. In: Raukas, A., Teedumäe, A. (ed.). Geology and mineral resources of Estonia. Estonian Academy Publishers, Tallinn, p. 159-162.

Savitskaja, L., 1997: Man-made changes of groundwater quality. In: Raukas, A., Teedumäe, A. (ed.). Geology and mineral resources of Estonia. Estonian Academy Publishers, Tallinn, p. 156-158.

Karise, V., 1997: Composition and properties of groundwater under natural conditions. In: Raukas, A., Teedumäe, A. (ed.). Geology and mineral resources of Estonia. Estonian Academy Publishers, Tallinn, p. 152-156.

Vallner, L., 1997: Groundwater flow. In: Raukas, A., Teedumäe, A. (ed.). Geology and mineral resources of Estonia. Estonian Academy Publishers, Tallinn, p. 137-152.

Perens, R., Vallner, L., 1997: Water-bearing formation. In: Raukas, A., Teedumäe, A. (ed.). Geology and mineral resources of Estonia. Estonian Academy Publishers, Tallinn, p. 137-145.

Perens, R., 2002: Põhjavesi. In: Kään, H., Mardiste, H., Nelis, H., Pesti, O. (ed.). Saaremaa. Loodus Aeg. Inimene. Eesti Entsüklopeediakirjastus, Tallinn, p. 87-94.

Kink, H., Andresmaa, E., Orru, M., 1998: Eesti soode hüdrogeoökoloogia. In: Raukas, A. (ed.). Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 1-128.

Viigand, A., Tassa, V., 1998: Põhjavee keemilise koostise muutuste jälgimine. In: Raukas, A. (ed.). Põhjaveeseire metoodiline juhend. Eesti Geoloogiakeskus, Tallinn, p. 13-16.

Schmied, A., 1998: Põhjavee temperatuuri muutuste jälgimine. In: Raukas, A. (ed.). Põhjaveeseire metoodiline juhend. Eesti Geoloogiakeskus, Tallinn, p. 17-17.

Savitskaja, L., Savitski, L., 1998: Põhjavee keemilise koostise muutuste jälgimine. In: Raukas, A. (ed.). Põhjaveeseire metoodiline juhend. Eesti Geoloogiakeskus, Tallinn, p. 13-16.

Raukas, A., 1998: Saateks. In: Raukas, A. (ed.). Põhjaveeseire metoodiline juhend. Eesti Geoloogiakeskus, Tallinn, p. 3-3.

Raukas, A. (toim), 1998: Põhjaveeseire metoodiline juhend. Eesti Geoloogiakeskus, Tallinn, p. 1-48.

Tšeban, E., 1965: Principy i rezul'taty opredeleniâ regional'nyh èkspluatacionnyh zapasov presnyh podzemnyh vod territorii respubliki [Принципы и результаты определения региональных эксплуатационных запасов пресных подземных вод территории республики]. Doklady respublikanskoj konferencii po ispol'zovaniû i ohrane vodnyh resursov Èstonskoj SSR (11-13 iûnâ 1964 g.). Tallinna Polütehniline Instituut, Tallinn, p. 26-37.

Kullus, L.-P., 1967: Üldine hüdroloogia I, p. 1-132.

Müürisepp, K., 1976: Aluspõhi ja põhjaveed. In: Pullat, R. (koost) (ed.). Tallinna ajalugu 1860-ndate aastateni. Eesti Raamat, Tallinn, p. 13-20.

Verte, A., 1969: Põhjavete olukorrast ja kaitse vajadusest. In: Masing, V. (ed.). Veevarude kasutamise ja kaitse probleeme Eesti NSV-s. Eesti NSV TA Looduskaitse Komisjon, Tartu, p. 18-23.

Verte, A. I., 1948: Sostoânie i zadači gidrogeologičeskogo issledovaniâ territorii Èstonskoj SSR [Состояние и задачи гидрогеологического исследования территории Эстонской ССР]. Akademiâ Nauk Èstonskoj SSR. Naučnaâ sessiâ 14-17 aprelâ 1958 g. Tezisy dokladov. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 5-8.

Pill, A., 1974: Podzemnye vody zapadnogo poberež'â i ostrovov Èstonii i osobennosti ih formirovaniâ [Подземные воды западного побережья и островов Эстонии и особенности их формирования]. kandidaaditöö autoreferaat. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 1-24.

Savitski, L. A., 1964: Ispol'zovanie i ohrana podzemnyh vod v gorodah Kohtla-Ârve, Tallin i Pârnu [Использование и охрана подземных вод в городах Кохтла-Ярве, Таллин и Пярну]. aterialy naučno-tehničeskogo soveŝaniâ po ohrane vodnyh resursov Èstonskoj SSR 22-23 noâbrâ 1962 goda. Sbornik dokladov, Tallinn, p. 51-55.

Verte, A., 1964: K voprosu o zagrâznenii i osolonenii podzemnyh vod Èstonii [К вопросу о загрязнении и осолонении подземных вод Эстонии]. Materialy naučno-tehničeskogo soveŝaniâ po ohrane vodnyh resursov Èstonskoj SSR 22-23 noâbrâ 1962 goda. Sbornik dokladov, Tallinn, p. 37-43.

Perens, R., Karro, E., 2008: Põhjavesi. In: Vunk, A. (ed.). Pärnumaa 1. Loodus. Aeg. Inimene. Eesti Entsüklopeediakirjastus, Tallinn, p. 51-63.

Kink, H., 1996: Põhjavesi. In: Saaber, K. (koost) (ed.). Koguteos Virumaa. Lääne-Viru Maavalitsus. Ida-Viru Maavalitsus, p. 74-76.

Tšeban, E., 1969: Podzemnye vody Èstonii [Подземные воды Эстонии]. kandidaaditöö autoreferaat. NSVL Geoloogiaministeerium, Moskva, p. 1-23.

Tšeban, E., 1971: Einige neue Bildungsaspekte der unterirdischen Gewässer Estlands [Некоторые новые аспекты формирования подземных вод Эстонии]. In: Juodkazis, V. (ed.). Die Ausnützung und Wahrung ges Grundwassers im Südbaltikum. Mintis, Vilnius, p. 121-129.

Verte, A., 1965: Podzemnye vody Èstonskoj SSR i usloviâ ih formirovaniâ [Подземные воды Эстонской ССР и условия их формирования]. doktoritöö autoreferaat. Leningradi Ülikool, Leningrad-Tallinn, p. 1-35.

Karise, V., 1969: Vody četvertičnyh otloženij Ûžnoj Èstonii i formirovanie ih sostava [Воды четвертичных отложений Южной Эстонии и формирование их состава]. kandidaaditöö autoreferaat. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 1-27.

Verte, A., Karise, V., 1973: Põhjavee koostise ja varude kujunemine. Eesti NSV Teaduste Akadeemia aastail 1965-1972. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 148-151.

Raidla, V., 2010: Chemical and isotope evolution of groundwater in the Cambrian-Vendian aquifer system in Estonia. Dissertationes Geologicae Universitatis Tartuensis, 28. Tartu Ülikooli Kirjastus, Tartu, p. 1-134.

Pärn, J., 2018: Origin and Geochemical Evolution of Palaeogroundwater in the Northern Part of the Baltic Artesian Basin. Tallinn University of Technology Doctoral Thesis, 58/2018. Tallinn Technical University Press, Tallinn, p. 1-226.

Erg, K., 2005: Groundwater Sulphate Content changes in Estonian Underground Oil Shale Mines. Tallinn University of Technology Doctoral Thesis, D22. Tallinn Technical University Press, Tallinn, p. 1-89.

Karise, V., 1966: Põhjaveed. In: Müürisepp, K. (ed.). Kodu-uurija käsiraamat. Eesti Raamat, Tallinn, p. 207-211.

Tšeban, E., 1970: Põhjaveed. In: Raik, A. (ed.). Eesti NSV kompleksse territoriaalplaneerimise skeem. Kd 2. Looduslikud tingimused I, Tartu, p. 166-171.

Savitski, L., 1970: Geoloogilis-hüdrogeoloogilise ehituse ja põhjavete reostumise vahelisest seosest Eestis. IX Eesti looduseuurijate päev. Ettekanded. Loodusuurijate Selts, Tartu, p. 32-33.

Vallner, L., 1967: Põhjavee äravoolu kujunemise seaduspärasused Eesti ordoviitsiumi ja siluri avamusalal. VIII Eesti loodusuurijate päev. Ettekannete teesid. Loodusuurijate Selts, Tartu, p. 98-99.

Verte, A., 1967: Saaremaa põhjavetest ja nende kasutamise võimalustest. VIII Eesti loodusuurijate päev. Ettekannete teesid. Loodusuurijate Selts, Tartu, p. 87-88.

Sudov, B. A., Tibar, K. O., Janitski, I. N., 1976: Ispol'zovanie gazovoj fazy geliâ v podzemnyh vodah dlâ kartirovaniâ glubinnyh tektoničeskih zon na territorii Èstonskoj SSR [Использование газовой фазы гелия в подземных водах для картирования глубинных тектонических зон на территории Эстонской ССР]. Opyt i metodika izučeniâ form nahoždeniâ èlementov v gornyh porodah i oreolah rasseâniâ. Eesti NSV Geoloogia Valitsus, Tallinn, p. 81-84.

Tamm, I., Kink, H., Metsur, M., Metslang, T., 1993: Vee kvaliteedi kujunemine. In: Maastik, A., Oraspõld, A., Raukas, A. (ed.). Pandivere Riiklik Veekaitseala, Jyväskylä, p. 26-58.

Kaljumäe, H., Karukäpp, R., Tavast, E., Teedumäe, A., Heinsalu, Ü., Metslang, T., 1993: Looduslikud tingimused. In: Maastik, A., Oraspõld, A., Raukas, A. (ed.). Pandivere Riiklik Veekaitseala, Jyväskylä, p. 5-22.

Vesiloo, P., Anepaio, A., Väizene, V., 2011: See depressioonilehter. In: Valgma, I. (ed.). Kaevandamine ja vesi. TTÜ Mäeinstituut, Tallinn, p. 101-106.

Vesiloo, P., 2011: See depressioonilehter. In: Valgma, I. (ed.). Kaevandamine ja vesi. TTÜ Mäeinstituut, Tallinn, p. 95-97.

Kolats, M., Valgma, I., 2011: Vesi allmaarajatistes. In: Valgma, I. (ed.). Kaevandamine ja vesi. TTÜ Mäeinstituut, Tallinn, p. 56-69.

Tamm, I., Metsur, M., 2011: Aerolaserskanneerimise tulemuste kasutamine põhja- ja pinnavee vooluteede ning pinnavormide kirjeldusel. In: Valgma, I. (ed.). Kaevandamine ja vesi. TTÜ Mäeinstituut, Tallinn, p. 46-55.

Puura, E., Kõue, K., 2011: Kuidas prognoosida maavarade kasutamise keemilist mõju põhjaveele juba enne kaevandamist?. In: Valgma, I. (ed.). Kaevandamine ja vesi. TTÜ Mäeinstituut, Tallinn, p. 41-45.

Pirrus, E., 2011: Vesi paelasundis. In: Valgma, I. (ed.). Kaevandamine ja vesi. TTÜ Mäeinstituut, Tallinn, p. 7-8.

Metslang, T., 1979: O predposylkah privedeniâ odnogodičnyh nablûdenij za urovennym režimom podzemnyh vod k mnogoletnemu râdu [О предпосылках приведения одногодичных наблюдений за уровенным режимом подземных вод к многолетнему ряду]. In: Raukas, A. (ed.). Fizičeskie, izotopno-geohimičeskie i geologičeskie metody v izučenii antropogena Èstonii. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 48-55.

Udam V. A., Savitski, L. A., Ueson, J. J., 1980: Predvaritel'naâ èkonomičeskaâ ocenka èkspluatacionnyh zapasov podzemnyh vod Èstonskoj SSR [Предварительная экономическая оценка эксплуатационных запасов подземных вод Эстонской ССР]. In: Vallner, L., Jõgar, P. (ed.). Problemy gidrogeologii Èstonii. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 163-180.

Tšeban, E. R., 1966: Proterozojsko-arhejskij vodonosnyj kompleks [Протерозойско-архейский водоносный комплекс]. In: Arhangelski, B. N. (ed.). Gidrogeologiâ SSSR, tom XXX. Èstonskaâ SSR. Nedra, Moskva, p. 192-192.

Tšeban, E. R., 1966: Harakteristika vodonosnyh kompleksov, gorizontov i vodoupornyh tolŝ [Характеристика водоносных комплексов, горизонтов и водоупорных толщ]. In: Arhangelski, B. N. (ed.). Gidrogeologiâ SSSR, tom XXX. Èstonskaâ SSR. Nedra, Moskva, p. 65-69.

Vallner, L., Jõgar, P., 1984: Introduction. Hydrogeological survey of the excursion area. In: Kaljo, D., Mustjõgi, E., Zekcer, I. (ed.). Intrenational Geological Congress. XXVII Session. Estonian S.S.R. Excursions: 027 Hydrogeology of the Baltic; 028 Geology and mineral deposits of Lower Palaeozoic of the Eastern Baltic area. Guidebook, Tallinn, p. 24-27.

Vallner, L. K., Jõgar, P. E., 1984: Vvedenie. Gidrogeologičeskie usloviâ regiona èkskursii [Введение. Гидрогеологические условия региона экскурсии]. In: Zekcer, I. S., Kaljo, D. L., Mustjõgi, E. A. (ed.). Meždunarodnyj geologičeskij kongress, XXVII sessiâ. Èstonskaâ SSR. Èkskursii 027, 028. Svodnyj putevoditel'. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 26-30.

Lust, E., Tuuga, V., 1982: Põllumajandusreostus ja põhjavee seisund Rakvere rajoonis Pandivere kõrgustikul. In: Ratas, R. (ed.). Loodusvarade kasutamine ja keskkonnakaitse. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 57-62.

Loopmann, A., 1982: Rakvere rajooni sood. In: Ratas, R. (ed.). Loodusvarade kasutamine ja keskkonnakaitse. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 55-57.

Heinsalu, Ü., Horetskaja, A., Kuptsov, A., 1982: Karsti ja antropogeesete faktorite mõjust Rakvere rajooni veevarudele. In: Ratas, R. (ed.). Loodusvarade kasutamine ja keskkonnakaitse. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 52-54.

Kink, H., 1982: Hüdrogeoloogilistest tehistingimustest Rakvere rajoonis. In: Ratas, R. (ed.). Loodusvarade kasutamine ja keskkonnakaitse. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 41-50.

Vallner, L., 1993: Problems of groundwater quality management in Estonia. GQM 93. International Conference on Groundwater Quality Management. Abstracts, Tallinn, p. 72-72.

Erg, K., Punning, J.-M., 1993: The influence of oil-shale mining on the groundwater resources and quality. GQM 93. International Conference on Groundwater Quality Management. Abstracts, Tallinn, p. 11-11.

Erg, K., Raukas, A., Tavast, E., 2003: Groundwater elevation trends in the buried valleys of Estonia. In: Raukas, A., Kukk, H. (ed.). Tallinna Tehnikaülikool, Tallinn, p. 67-69.

Vaikmäe, R., Ivask, J., Kaup, E., Marandi, A., Martma, T., Raidla, V., Vallner, L., Loosli, H. H., Blaser, P., 2002: Palaeogroundwater of glacial origin in the Cambrian-Vendian aquifer of northern Estonia. In: Ivask, J., Kaup, E. (ed.). VI Isotope Workshop. 29. June - 4. July 2002 Tallinn, Estonia. Tallinna Tehnikaülikool, Tallinn, p. 120-120.

Savitskaja, L. O., 1977: Sanitarno-gigieničkskoe sostoânie podzemnyh vod Èstonskoj SSR [Санитарно-гигиеничкское состояние подземных вод Эстонской ССР]. Ohrana podzemnyh vod Pribaltiki ot zagrâzneniâ (Tezisy dokladov seminara, mart 1977 g.), Vilnius, p. 16-18.

Savitski, L. A., 1977: Problemy i metodika issledovanij v oblasti ohrany podzemnyh vod na territorii Èstonskoj SSR [Проблемы и методика исследований в области охраны подземных вод на территории Эстонской ССР]. Ohrana podzemnyh vod Pribaltiki ot zagrâzneniâ (Tezisy dokladov seminara, mart 1977 g.), Vilnius, p. 6-9.

Karise, V., Kink, H., Kokkonen, T., Marandi, A., Miidel, A., Saarela, J., 2000: Military pollution of ground and surface water and its long-term prognosis on the Pakri Peninsula (Estonia). In: Inyang, H. I., Ogunro, V. O. (ed.). The Lowell Volume I. Proceedings of the 4th International Symposium on Environmental Geotechnology and Global Sustainable Development. University of Massachusetts, Lowell, MA, USA, p. 186-195.

Vallner, L., 1994: Problems of groundwater quality management in Estonia. In: Kovar, K., Soveri, J. (ed.). Groundwater Quality Management. IAHS Press, Wallingford, Oxfordshire UK, p. 449-460.

Erg, K., Punning, J.-M., 1994: The influence of oil-shale mining on groundwater resources and quality. In: Kovar, K., Soveri, J. (ed.). Groundwater Quality Management. IAHS Press, Wallingford, Oxfordshire UK, p. 3-10.

Eipre, T. F., 1975: Podzemnye vody Pandivereskoj vozvyšennosti i ih praktičeskoe ispol'zovanie [Подземные воды Пандивереской возвышенности и их практическое использование]. Sostoânie i zadači karstovo-speleologičeskih issledovanij. Tezisy dokladov na Vsesoûznom soveŝanii, Moskva, p. 186-187.

Verte, A. I., 1960: Podzemnye vody [Подземные воды]. In: Orviku, K. (ed.). Geologiâ SSSR. Tom XXVIII. Èstonskaâ SSR, Moskva, p. 407-438.

Gazizov, M. S., Talve, L. G., 1966: Issledovanie i razrabotka èffektivnyh sposobov drenaža podzemnyh vod pri kamernoj sisteme dobyči na slancevyh šahtah Èstonskoj SSR, Moskva, p. 1-47.

Kruus, V., 1959: Burenie skvažin na vodu [Бурение скважин на воду]. In: Baukov, S. S. (ed.). Informacionnyj bûlleten', Tallinn, p. 37-39.

Savitskaja, L, 1973: Voprosy èkonomiki i ohrany podzemnyh vod na territorii Èstonii [Вопросы экономики и охраны подземных вод на территории Эстонии]. Koncepcii razvitiâ i razmeŝeniâ proizvoditel'nyh sil Pribaltijskih soûznyh respublik. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 33-36.

Kink, H., 1979: Hüdrogeoloogilised tehistingimused Harju rajoonis. Põllumajandus ja keskkond: tead-praktil konverentsi materjalid. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 18-21.

Kink, H., 1981: Hüdrogeoloogilistest tehistingimustest Haapsalu rajoonis. Inimtegevus ja keskkonnakaitse. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 21-28.

Savitski, L., 2010: Kaevandamise mõju veerežiimile. In: Kaar, E., Kiviste, K. (koost) (ed.). Maavarade kaevandamine ja puistangute rekultiveerimine Eestis. Eesti Maaülikool, Tartu, p. 255-266.

Vallner, L., 1995: Põhjavee bilanss ja kvaliteet. In: Raukas, A. (koost) (ed.). Eesti. Loodus. Valgus; Eesti Entsüklopeediakirjastus, Tallinn, p. 311-315.

Vallner, L., 1995: Põhjaveekihid. In: Raukas, A. (koost) (ed.). Eesti. Loodus. Valgus; Eesti Entsüklopeediakirjastus, Tallinn, p. 303-304.

Vallner, L., 1995: Põhjavesi ja selle kujunemine. In: Raukas, A. (koost) (ed.). Eesti. Loodus. Valgus; Eesti Entsüklopeediakirjastus, Tallinn, p. 302-303.

Kink, H. (koost), 1996: Eesti kaitsealad - geoloogia ja vesi. In: Raukas, A., Kaasik, T. (ed.). Eesti kaitsealad - geoloogia ja vesi. Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 1-164.

Linkrus, E., 1998: Põhja-Eesti rannikumadalik ja Soome lahe saared. In: Merikalju, L., Ratas, U. (ed.), Tallinn, p. 1-102.

Tšeban, E., 1991: Põhjavesi linnade ja maa-asulate veevarustusallikana (lähteandmed, uurimisseis, probleemid). In: Saarse, L. (ed.). Inimene ja geograafiline keskkond, Tallinn, p. 152-156.

Roose, A., 1991: Dünaamilise tasakaalu taastumine kaevandusalal. In: Saarse, L. (ed.). Inimene ja geograafiline keskkond, Tallinn, p. 138-142.

Metsur, M., 1991: Põhjavee kvaliteet põllumajandusmaal. In: Saarse, L. (ed.). Inimene ja geograafiline keskkond, Tallinn, p. 89-92.

Riet, K., Meriste, T., Reinap, N., 1998: Põhjavee samiinireostuse saneerimisest Keila-Joa raketibaasis. Eesti Geograafia Seltsi Aastaraamat, 31. Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 85-96.

Kink, H., Marandi, A., Metslang, T., 1998: Pakri poolsaare vesi ja militaarmõjud. Eesti Geograafia Seltsi Aastaraamat, 31. Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 72-84.

Kink, H., Lust, E., Metslang, T., Sarv, T., 1988: Põhjavee seisundi hindamisest kaevandus-tööstusmaastikul (Purtse jõe vesikonna näitel). Eesti Geograafia Seltsi Aastaraamat, 24. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 48-62.

Savitskaja, L., 1987: Eesti NSV põhjavee looduslikust kaitstusest. Eesti Geograafia Seltsi Aastaraamat, 20. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 35-42.

Perens, R., 1991: Saaremaa hüdrogeokeemiast. In: Puura, I., Kalm, V., Kivisilla, J., Klein, V., Puura, V., Raudsep, R., Riet, K. (ed.). Eesti geoloogiline ehitus ja maavarad: sümpoosiumi materjalid. Eesti Geoloogia Selts, Tallinn, p. 87-89.

Pärn, J., Raidla, V., 2015: Groundwater in the northern part of the BAB. In: Pärn, J., Raidla, V., Vaikmäe, R., Raukas, A., Bauert, H. (ed.). 4th Annual Meeting of G@GPS IGCP 618 Project, Estonia, 5-9 July 2015. Abstracts and Field Guide. Tallinn University of Technology, Tallinn, p. 44-48.

Vallner, L., Ivask, J., Marandi, A., Vaikmäe, R., 2015: Simulation of 18O concentration in the Estonian Artesian Basin. In: Pärn, J., Raidla, V., Vaikmäe, R., Raukas, A., Bauert, H. (ed.). 4th Annual Meeting of G@GPS IGCP 618 Project, Estonia, 5-9 July 2015. Abstracts and Field Guide. Tallinn University of Technology, Tallinn, p. 32-34.

Pärn, J., Vaikmäe, R., Raidla, V., Martma, T., Ivask, J., Kaup, E., Vallner, L., Purtschert, R., Gerber, C., Aeschbach-Hertig, W., Weissbach, T., 2015: Overview of groundwater studies in the Baltic Artesian Basin at Tallinn University of Technology. In: Pärn, J., Raidla, V., Vaikmäe, R., Raukas, A., Bauert, H. (ed.). 4th Annual Meeting of G@GPS IGCP 618 Project, Estonia, 5-9 July 2015. Abstracts and Field Guide. Tallinn University of Technology, Tallinn, p. 21-23.

Pärn, J., Raidla, V., Vaikmäe, R., Raukas, A., Bauert, H. (eds), 2015: 4th Annual Meeting of G@GPS IGCP 618 Project, Estonia, 5-9 July 2015. Abstracts and Field Guide. In: Pärn, J., Raidla, V., Vaikmäe, R., Raukas, A., Bauert, H. (ed.). Palaeogroundwater from past and present glaciated areas. Tallinn University of Technology, Tallinn, p. 1-59.

Savitskaja, L., 1991: Changes of hydrogeological conditions in Estonia under influence of technogenous factors. In: Raudsep, R. (ed.). First Geological Conference of the Baltic Sea States. Abstracts. Bulletin of the Geological Survey of Estonia, 1, Tallinn, p. 51-51.

Erg, K., 1986: O vliânii dobyči gorûčih slancev i fosforitov na poverhnostnye i podzemnye vody v Severnoj Èstonii [О влиянии добычи горючих сланцев и фосфоритов на поверхностные и подземные воды в Северной Эстонии]. Gidrologiâ 2000 goda: Vsesoûznyj konferenc, p. 129-131.

Kink, H., 1981: Maaparanduse mõju põhjaveele Lahemaa Rahvuspargi piirkonnas. Lahemaa uurimused I. Valgus, Tallinn, p. 120-125.

Karise, V., Pill, A., 1981: Lahemaa põhjavesi. Lahemaa uurimused I. Valgus, Tallinn, p. 110-119.

Metsur, M., 1985: Amelioration and protection of ground water [Maaparandus ja põhjavee kaitse]. Eeati II ökoloogiakonverents 11-13. IV 1985, Tartu, p. 136-138.

Kink, H., Lust, E., Metslang, T., 1985: Rational use and protection of ground water of agricultural landscapes [Põhjavee ratsionaalsest kasutamisest ja kaitsest põllumajandusmaastikel]. Eesti III ökoloogiakonverents 11-13. IV 1985, Tartu, p. 127-129.

Karise, V., Johannes, E., Pill, A., Erg, K., 1985: On the influence of shale and phosphorite mining on the surface and subsurface water in the Estonian SSR [Põlevkivi ja fosforiidi kaevandamise mõjust pinna- japõhjavetele Eesti NSV-s]. Eesti III ökoloogiakonverents 11-13.IV 1985, p. 55-56.

Vesiloo, P., 1987: Põlevkivikaevandamise edasisest mõjust Kurtna järvestiku veerežiimile. In: Ilomets, M. (ed.). Kurtna järvestiku looduslik seisund ja selle areng. 3.-5. nov. 1986. a. toimunud ametkondadevahelise nõupidamise ettekannete kogumik. Valgus, Tallinn, p. 85-90.

Vallner, L., 1987: Põhjavee bilanss ja selle tehismõjurid Kurtna mõhnastikus. In: Ilomets, M. (ed.). Kurtna järvestiku looduslik seisund ja selle areng. 3.-5. nov. 1986. a. toimunud ametkondadevahelise nõupidamise ettekannete kogumik. Valgus, Tallinn, p. 72-78.

Heinsalu, Ü. (toim), 1978: Põhjavee kasutamisest ja kaitsest Eesti NSV-s. Eesti NSV TA Looduskaitse Komisjon, Tallinn, p. 1-125.

Perens, R., Eltermann, G., 1978: Karsti leviku ja karstivee keemilise koostise kujunemise iseärasusi Pandivere kõrgustiku lääneosas. In: Heinsalu, Ü. (ed.). Põhjavee kasutamisest ja kaitsest Eesti NSV-s, Tallinn, p. 89-99.