Kirjanduse otsing ...

Lihtpäring otsib infot kõigilt kirjanduse andmeväljadelt: autor, aasta, pealkiri, ajakirja nimi, kogumik, abstrakt, märksõnad, doi jne.

(1) otsida saab ühe või mitme sõna järgi, tulemustes kuvatakse kirjed, kus vähemalt üks neist on olemas (nt Kaljo Kivimägi);
(2) kui lisad märksõna ette "+" märgi, siis otsitakse vaid kirjeid, kus see märksõna sisaldub (nt +Kaljo +Kivimägi);
(3) märksõna välistamiseks kasuta "-" märki (nt -Kaljo +Kivimägi);
(4) pimeotsingu tähiseks on * (nt litostrat*);
(5) kindla fraasi otsinguks ümbritse see jutumärkidega (nt "tartu riikliku ülikooli");
(6) kombineeri eelnevaid võimalusi (nt +"estonian journal of earth sciences" +Kaljo +year:[2010 TO *] annab tulemuseks kõik Dimitri Kaljo artiklid ajakirjas EJES);

Täiendavad filtrid:
Autor: Aasta: Pealkiri:


NB! Otsingutulemuste hulgas kuvatakse vaikimisi vaid kontrollitud kirjeid, mis on otseselt seotud Eestiga. Näita kõiki publikatsioone.

Detailsem päringuvorm valmib 2020. a teises pooles. Andmete sisestamine ja märksõnadega varustamine kestab 2020. a lõpuni ning seda finantseerib KIKi projekt "Eesti maapõue trükiste andmebaas".

Otsingu tulemused (43)

Pirrus, E., 2002: Neugrundi impaktstruktuuri vanusest Loode-Eesti Kambriumi läbilõigete analüüsi alusel. Eesti Geoloogia Seltsi Bülletään, 6, 54-64.

Varvas, M., Punning, J.-M., 1993: Use of the 210 Pb method in studies of the development and human-impact history of some Estonian lakes. The Holocene, 3, 1, 34-44.

Raukas, A., 1961: Eesti NSV põhimoreenide peenese termilise analüüsi tulemustest. , 2, 40-42.

Liivrand, E., Pirrus, R., 1970: Aktuaalset kvaternaarisetete õietolmu analüüsis. Eesti Loodus, 1, 40-43.

Sulbi, 1988: Fosforiidialased hinnangud, analüüsid ja ettepanekud - on need usutavad?. Eesti Loodus, 1, 50-55.

Raukas, A., 1965: Fresh experience gained in the application of mineralogical analysis to Estonian Quaternary deposits [Опыт применения минералогического анализа при исследовании четвертичных отложений Эстонии]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 168, 68-79.

Shimanovich, S., Kolosova, T., Raukas, A., 1995: Scanning electron microscopy of ferriferous minerals in the Quatrnary deposits of the Baltic states and Belarus. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 44, 2, 111-118.

Raukas, A., 1961: Application of the mineralogical method to the investigation of tills in Estonia [Mineraloogilise meetodi kasutamise võimalustest moreenide uurimisel Eestis]. ENSV TA Geoloogia Instituudi uurimused, VII, 55-67.

Dilaktorski, N. L., 1956: Über die physikalish-chemischen Eigenschaften der feinen Fraktionen einiger Tonerden der Estnischen SSR [Физико-химические свойства тонких фракций некоторых глин Эстонской ССР]. Proc. of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Ser. Tech. and Phys.-Mat. Sciences, 5, 1, 22-40.

Schmidt, C., 1863: Die Wasserverorgung Dorpats, eine hydrologische Untersuchung. Archiv für die Naturkunde Liv-, Ehst- und Kurlands, 3, 3, 205-420.

Senff, T., 1879: Chemische Untersuchung altquartärer Geschiebelehm-Bildungen des Ostbalticum. Archiv für die Naturkunde Liv-, Ehst- und Kurlands, 8, 467-486.

Lemberg, J., 1866: Chemische Untersuchungen eines unterdevonischen Profils an der Bergstrasse in Dorpat. Archiv für die Naturkunde Liv-, Ehst- und Kurlands, 4, 1, 85-99.

Laritškin, F., Zagurajev, V., Djatšenko, V., Tatarski, A., 1985: Analysis of losses arising at the mining and utilization of phosphorite of the Baltic basin [АНАЛИЗ ПОТЕРЬ ПРИ ДОБЫЧЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ\nФОСФОРИТНЫХ РУД ПРИБАЛТИЙСКОГО БАССЕЙНА]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 34, 1, 7-11.

Pogrebov, N. F., 1916: Soobŝenie o gorûčih slancah ûžnogo poberež'â Finskogo zaliva [Cообщение о горючих сланцах южного побережья Финского залива]. Izvestiya Geologicheskogo komiteta, 35, 6, 226-229.

Schmidt, C., 1861: Agricultur-chemische Untersuchungen. Livländische Jahrbücher der Landwirthschaft, 14, 3, 109-173.

Pralow, W., 1938: Mikroskopische, röntgenographische und chemische Untersuhung einiger Proben des estländischen Blauen Tons. Chemie der Erde - Geochemistry, 11, 4, 480-497.

Viiding, H., 1965: Problems of methods in the lithologico-mineralogical analysis of sands and silts in the Baltic area [Некоторые методические вопросы литолого-минералогического анализа песчано-алевритовых пород Прибалтики]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 168, 5-27.

Kupffer, A., 1870: Ueber die chemische Constitution der baltisch-silurischen Schichten. Archiv für die Naturkunde Liv-, Ehst- und Kurlands, 5, 1, 69-196.

Torn, H., 1992: Maapinna vajumiste analüüs Pärnus. Eesti Geotehnika Ühing, Tallinn, p. 52-55.

Pirrus, E., 1981: Autigennoe mineraloobrazovanie v glinistyh tolŝah venda i kembriâ Pribaltiki [Аутигенное минералообразование в глинистых толщах венда и кембрия Прибалтики]. Èvolûciâ osadočnogo processa na kontinentah i okeanah. Tezisy dokladov XII Vsesoûznogo litologičeskogo soveŝaniâ, 11-13. noâbrâ 1981 g., Novosibirsk, p. 158-159.

Heinsalu, A., Veski, S., 1996: Eutrophication history of Lake Harku, North Estonia as revealed by 210Pb dating, biotic communities and chemistry of the sediments. In: Kohonen, T., Lindberg, B. (ed.). The 22nd Nordic Geological Winter Meeting, 8–11 January 1996, Turku, Finland. Abstracts, p. 68-68.

Varvas, M. J., Karofeld, E. K., Rajamäe, R. A., 1987: Primenenie 210Pb-metoda dlâ izučeniâ dinamiki osadkonakopleniâ [Применение 210Pb-метода для изучения динамики осадконакопления]. In: Ivanova, I. K., Kind, N. V. (ed.). Novye dannye po geohronologii četvertičnogo perioda. K XII kongressu INKVA (Kanada, 1987 g.). Nauka, Moskva, p. 73-79.

Heinsalu, A., Veski, S., 2001: Harku järve veekvaliteedi muutumine viimase saja aasta jooksul põhjasetete analüüside andmeil. In: Eensaar, A. (ed.). Inimmõju Tallinna keskkonnale IV. Tallinna Botaanikaaed, Tallinn, p. 34-38.

Suuroja, S., Suuroja, K., Floden, T., 2011: Comporative analyze of marine impact craters Neugrund and Kärdla (Baltic Sea, Estonia). Book of Abstracts: 8th Baltic Sea Science congress, St. Peterburg, p. 173-173.

Oraspõld, A. (koost), 1984: Fatsiaalne analüüs. Tartu Riiklik Ülikool, Tartu, p. 1-64.

Dilaktorski, N. L., 1948: O primenenii metodov termičeskogo analiza [О применении методов термического анализа]. Akademiâ Nauk Èstonskoj SSR. Naučnaâ sessiâ 14-17 aprelâ 1958 g. Tezisy dokladov. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 3-4.

Varvas, M., Koff, T., Rajamäe, R., 1987: The use of pollen, 14C and 210Pb analyses in the investigation of sedimentation dynamics in lakes. In: Kabailiene, M. (ed.). Methods for the investigation of lake deposits: palaeoecological and palaeoclimatological aspects. Proceedings of the International Symposium Vilnius, September 15-19, 1986. Vilnius V. Kapsukas University, Vilnius, p. 149-161.

Pirrus, E., 1992: Saviteadus. Mõjutused tootmistegevusse. Teaduskonverents Eesti savivarude ratsionaalne kasutamine Aseris 6.-7. mail 1992. a.. Keskkonnaministeerium, p. 10-12.

Pirrus, E. A., Saarse, L. A., 1980: Optimal methods of the study of limnoglacial clayey deposits [Оптимальная методика изучения лимногляциальных глинистых отложений]. In: Raukas, A. (ed.). Methods of the field and laboratory investigations of glacial deposits. Abstracts of the symposium. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 112-114.

Taalmann, V., Krivošeyeva, G. P., Murnikova, T. I., 1969: Opyt mineralogičeskogo analiza terrigennyh porod četvertičnogo vozrasta pri izučenii ih metallonosnosti [Опыт минералогического анализа терригенных пород четвертичного возраста при изучении их металлоносности]. In: Raukas, A. (ed.). Tezisy dokladov mežvedomstvennogo soveŝaniâ po metodike izučeniâ terrigennyh otloženij četvertičnogo vozrasta, Tallinn, p. 27-27.

Karukäpp, R., Kont, A., 1977: Lõuna-Eesti väikekünkliku pinnamoe geomorfoloogilisest analüüsist. Eesti Geograafia Seltsi Aastaraamat 1975/76. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 23-35.

Viiding, H., 1965: Valguta erivanuseliste moreenide litoloogilis-mineraloogilise analüüsi tulemusi. Loodusuurijate Seltsi Aastaraamat, 57. Loodusuurijate Selts, Tartu, p. 5-13.

Vadi, V., 1947: Eesti tervismuda: balneoloogiline uurimus. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised. Teaduslik Kirjandus, Tartu, p. 1-144.

Päsok, R., 1990: An analysis of the phosphorite conditions at the Toolse deposit. Transactions of Tallinn Technical University, 718. Tallinna Tehnikaülikool, Tallinn, p. 61-70.

Lemberg, J., 1866: Chemische Untersuchungen eines unterdevonischen Profils an der Bergstrasse in Dorpat. H. Laakmann, Dorpat, p. 1-17.

Schamarin, A., 1870: Chemische Untersuchung des Brandschiefers von Kuckers. Heinrich Laakmann, Dorpat, p. 1-46.

Kupffer, A., 1870: Ueber die chemische Constitution der baltisch-silurischen Schichten. H. Laakmann, Dorpat, p. 1-128.

Soveri, T., 2003: Settekivimite kvantitatiivne mineraalne analüüs Rietveld põhisel röntgendifraktsioonanalüüsi meetodil: näide Eesti Paleosoiliste setendite koostisest Taagepera puuraugus. Bakalaureusetöö. Juhendaja: Kalle Kirsimäe. bakalaureusetöö. Tartu Ülikool, Geoloogia Instituut, Tartu, p. 1-56.

Lillestik, P., 1993: Eesti aluskorra varaplatvormsete granitoidide raske fraktsiooni aktsessooride mineraloogilisest analüüsist. Diplomitöö. Juhendaja: Juho Kirs. diplomitöö. Tartu Ülikool, Geoloogia Instituut, Tartu, p. 1-44.

Verš, E., 2001: Karinu maardla Mg-vaeste lubjakivide dolomiidistumine keemilise analüüsi andmetel. Bakalaureusetöö. Juhendajad: Väino Puura, Tõnu Pani. bakalaureusetöö. Tartu Ülikool, Geoloogia Instituut, Tartu, p. 1-51.

Shogenova, A., Shogenov, K., Pesonen, L. J., Donadini, F., 2007: Chemical composition and physical properties of the rock. Tsiistre (327) Drill Core. Estonian Geological Sections, 8. Geological Survey of Estonia, Tallinn, p. 21-29.

Mens, K., Pirrus, E., Puura, V., 1981: Kirde-Eesti Sonda ja Uljaste kerkestruktuuride kujunemisest vendi ja kambriumi settekivimite analüüsi alusel. In: Pirrus, E. (ed.). Settekivimid ja tektoonika. Eesti Looduseuurijate Selts, Tallinn, p. 23-44.

Kleesment, A., 1976: Über mineralogischen Korrelationsprinzipien (am Beispiel paläozoischer terrigener Ablagerungen des Baltikums) [О принципах корреляции разрезов на основе минералогических показателей (на примере палеозойских терригенных отложений Прибалтики)]. In: Narbutas, V. (ed.). Methodik und Interpretation der Ergebnisse mineralogischer und geochemischer Untersuchungen. Mokslas, Vilnius, p. 44-52.