Kirjanduse otsing ...

Lihtpäring otsib infot kõigilt kirjanduse andmeväljadelt: autor, aasta, pealkiri, ajakirja nimi, kogumik, abstrakt, märksõnad, doi jne.

(1) otsida saab ühe või mitme sõna järgi, tulemustes kuvatakse kirjed, kus vähemalt üks neist on olemas (nt Kaljo Kivimägi);
(2) kui lisad märksõna ette "+" märgi, siis otsitakse vaid kirjeid, kus see märksõna sisaldub (nt +Kaljo +Kivimägi);
(3) märksõna välistamiseks kasuta "-" märki (nt -Kaljo +Kivimägi);
(4) pimeotsingu tähiseks on * (nt litostrat*);
(5) kindla fraasi otsinguks ümbritse see jutumärkidega (nt "tartu riikliku ülikooli");
(6) kombineeri eelnevaid võimalusi (nt +"estonian journal of earth sciences" +Kaljo +year:[2010 TO *] annab tulemuseks kõik Dimitri Kaljo artiklid ajakirjas EJES);

Täiendavad filtrid:
Autor: Aasta: Pealkiri:


NB! Otsingutulemuste hulgas kuvatakse vaikimisi vaid kontrollitud kirjeid, mis on otseselt seotud Eestiga. Näita kõiki publikatsioone.

Detailsem päringuvorm valmib 2020. a teises pooles. Andmete sisestamine ja märksõnadega varustamine kestab 2020. a lõpuni ning seda finantseerib KIKi projekt "Eesti maapõue trükiste andmebaas".

Otsingu tulemused (125)

Hade, S., Soesoo, A., 2014: Estonian graptolite argillites revisited: a future resource?. Oil Shale, 31, 1, 4-18. https://doi.org/10.3176/oil.2014.1.02

Palvadre, R., 2020: Possibilities of utilizing organic-poor metalliferous black shales (argillite). Oil Shale, 37, 3, 242-267. https://doi.org/https://doi.org/10.3176/oil.2020.3.05

Johannes, I., Kruusement, K., Palu, V., Veski, R., 2006: Evaluation of oil potential of Estonian shales and biomass samples using Rock-Eval analyzer. Oil Shale, 23, 2, 110-118.

Petersell, V., Jüriado, K., Raukas, A., Shtokalenko, M., Täht-Kok, K., 2015: Quaternary deposits and weathered bedrock material as a source of dangerous radon emissions in Estonia. Geologos, 21, 2, 139-147. https://doi.org/10.1515/logos-2015-0006

Kilk, K., Savest, N., Yanchilin, A., Kellogg, D. S., Oja, V., 2010: Solvent swelling of Dictyonema oil shale: Low temperature heat-treatment caused changes in swelling extent. Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 89, 2, 261-264. https://doi.org/10.1016/j.jaap.2010.09.003

Sharayeva, G., Tiikma, L., Luik, H., Johannes, I., 2015: Low Temperature Pyrolysis of Graptolite Argillite (Dictyonema Shale) in Autoclaves. International Journal of Engineering Research and Applications, 5, 11,1, 16−22.

Bogdanov, R., Pihlak, A., 2002: Water radiolysis, a possible source of atmospheric oxygen. Oil Shale, 19, 1, 75-87.

Klyucharev, D. S., Soesoo. A., 2019: Ore future of combustible shales [Рудное будущее горючих сланцев]. Prospect and protection of mineral resources, 1, 57-62.

Maremäe, E., Taal, H., 1991: Metal extraction from alum shale ashes under the effect of ammonium sulphate. Oil Shale, 8, 4, 337-341.

Maremäe, E., Johannes, I., Ahelik, V., 1991: The percolative leaching of alum shale's sulphated ashes. Oil Shale, 8, 2, 138-147.

Maremäe, E., Kirret, O., 1989: The decomposition of dictyonema shale ash by sulfuric acid with a large amount of liquid phase. Oil Shale, 6, 354-361.

Maremäe, E., Kirret, O., 1990: Decomposition of alum shale ashes with sulphuric acid at a low liquid phase content. Oil Shale, 7, 1, 59-65.

Maremäe, E., Ründal, L., Ahelik, V., 1991: Study of the process of multistage leaching of alum shale’s sulphated ashes. Oil Shale, 8, 1, 27-38.

Aleksandrova, T. N., Romashev, A. O., Yanson, U. M., 2015: Study into the feasibility of rare elements extraction from the black shale rocks [Исследование возможности извлечения редких элементов из черносланцевых пород]. Mining informational and analytical bulletin, 4, 124-128.

Yanson, Y.M., Aleksandrova, T. N., 2015: Some strategic metals from dictyonema shale and the prospects of their extraction [Некоторые стратегические металлы в диктионемовых сланцах и перспектива их извлечения]. Mining informational and analytical bulletin, S19, 222-229.

Vyalov, V. I., Larichev, A. I., Balakhonova, A. S., 2013: Ore genesis in dictyonema shales and obolus sandstones of the Baltic sedimentary basin [Рудогенез диктионемовых сланцев и оболовых песчаников Прибалтийского бассейна]. Regional geology and metallogeny, 55, 87-98.

Vyalov, V. I., Balakhonova, A. S., Larichev, A. I., Bogomolov, A. K., 2013: Rhenium in the Dictyonema shale of the Baltic basin. Moscow University Geology Bulletin, 68, 2, 123-128. https://doi.org/10.3103/S0145875213020117

Klesment, K., Urov, K., 1980: Role of bacterial lipids in the formation of geolipids and kerogens [Роль бактериальных липидов при образовании геолипидов керогенов]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry, 29, 4, 241-245.

Veski, R., Sidorova, S., 1981: About oil secretion of buried burning dictyonema oil shale. 1. Sulphur in oil [O смоле самовозгорания диктионемового горючего сланца. 1. Сера в смоле]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry, 30, 2, 95-100.

Maldre, J., 1965: Galliumi geokeemiast Põhja- ja Kesk-Eestis. Eesti Loodus, 6, 355-356.

Pihlak, A.-T., 1993: Kroodi oja kannab Muuga lahte diktüoneemareostust. Eesti Loodus, 11/12, 409-411.

Koch, R., Kiis, K., 1984: Peculiarities of thermolysis of organic matter in Maardu argillite (alum shale). Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry, 33, 2, 110-116.

Enel, M., 2003: Distribution of heavy metals in plants and their habitats in the outcrop area of Dictyonema shale. Oil Shale, 20, 4, 459-476.

Gustavson, H., 1976: Kiltkivikeemia ajaloost Eestis. Eesti Loodus, 12, 763-763.

Adamson, A., Reinsalu, E., Juuse, L., Valgma, I., 1997: Sustainable phosphate rock mining. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Engineering, 3, 1, 13-22.

Zhukov, F., Petersell, V., Fomin, Yu., 1987: The signs of Palaeozoic volcanicity in Estonia. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 36, 1, 6-13.

Klitina, L., Letušova, I., 1980: Petrografičeskie i himičeskie osobennosti diktionemovyh slancev i kukersitov Pribaltijskogo bassejna [Петрографические и химические особенности\nдиктионемовых сланцев и кукерситов Прибалтийского бассейна]. , 126-127.

Jusupova, I., Emets, T., Stefanova, E., Filippova, V., 1972: Nekotorye petrografičeskie osobennosti organičeskogo veŝestva pribaltijskih diktionemovyh slancev [Некоторые петрографические особенности органического вещества прибалтийских диктионемовых сланцев]. Moscow University Geology Bulletin, 4, 91-93.

Haldna, J., Ilmoja, K., Johannes, I., 1986: Mercury in Estonian Dictyonema Shale [Ртуть в диктионемовых сланцах Эстонской ССР]. Oil Shale, 3, 3, 290-292.

Lapo, A., Mihhailov, N., 1988: On the initial material of organic matter of the Baltic Dictyonema shales [К ВОПРОСУ ОБ ИСХОДНОМ МАТЕРИАЛЕ\nОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА ДИКТИОНЕМОВЫХ\nСЛАНЦЕВ ПРИБАЛТИИСКОГО БАССЕИНА]. Oil Shale, 5, 4, 348-355.

Palvadre, R., Utsal, K., Ahelik, V., Haldna, J., 1984: Investigation of the mineral composition of Estonian graptolitic argillite [Исследование минерального состава граптолитового аргиллита Эстонии]. Oil Shale, 1, 2, 162-170.

Palvadre, R., Kleemeier, T., 1982: Leaching of several heavy metals from argillites [Bыцелачитаемость некоторых тяжелых металлов из аргиллитов]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry, 31, 4, 243-238.

Palvadre, R., Ahelik, V., Rajavee, E., Juura, R., 1990: Some aspects of water leaching of argillites [Некоторые вопросы водного выщелачивания агриллитов]. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Chemistry, 39, 4, 235-241.

Loog, A., Petersell, V., 1995: Authigenic siliceous minerals in the Tremadoc graptolitic argillite of Estonia. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 44, 1, 26-32.

Scupin, H., 1921: Ist der Dictyonemaschiefer eine Tiefseeablagerung?. Zeitschrift der Deutschen Geologischen Gesellschaft, 73, 6/7, 153-155.

Loog, A., 1982: On the geochemistry of postsedimentary mineral formation in the Tremadoc graptolitic argillites of North Estonia. Acta et Commentationes Universitatis Tartuensis, 527, 44-49.

Öpik, A., 1925: Über die Ergebnisse neuerer Untersuchungen im estländischen Unterordovicium: 1922-1924. Centralblatt für Mineralogie, Geologie und Paläontologie, 8, 257-258.

Tammekann, A., 1924: Eesti diktüoneema-kihi uurimine tema tekkimise, vanaduse ja levimise kohta. Acta et Commentationes Universitatis Tartuensis, V, 6, 1-60.

Linstow, O., 1927: Ueber die Verbreitung des Diktyonemaschiefers. Braunkohle: Zeitschr. für Gewinnung u. Verwertung d. Braunkohle, 26, 8, 1-4.

Bogdanov, R., Ozernaja, S., Pihlak, A., Lippmaa, E., 1994: The detection of the markedly depleted in U-234 Dictyoneme shale component. Geokhimiya, 11, 1626-1632.

Dames, W., 1876: Über Dictyonema flabelliformis aus den cambrischen Schiefern der ehstländischen Küste bei Baltischport. Zeitschrift der Deutschen Geologischen Gesellschaft, 776-776.

Naumov, B., 1981: Electrochemical properties of the self-ignition process of kerogen-containing argillites in dumps of the Maardu phosphorite deposit [ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА\nСАМОВОЗГОРАНИЯ КЕРОГЕНСОДЕРЖАЩИХ\nАРГИЛЛИТОВ В ОТВАЛАХ ФОСФОРИТНОГО\nМЕСТОРОЖДЕНИЯ МААРДУ]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 30, 4, 161-166.

Doss, B., 1900: Über die Möglichkeit der Erbohrung von Naphthalagerstätten bei Schmarden in Kurland. Korrespondenzblatt des Naturforscher-Vereins zu Riga, 43, 157-212.

Fokin, L. F., 1913: O stroenii i produktah raspada bituminoznyh gornyh porod Èstlândii [О строении и продуктах распада битуминозных горных пород Эстляндии]. Gorny Zhurnal, 2, 5, 117-142.

Kallaste, T., Pukkonen, E., 1992: Pyrite varieties in Estonian Tremadocian argillite (Dictyonema shale). Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 41, 1, 11-22.

Pukkonen, E., Rammo, M., 1992: Distribution of molybdenum and uranium in the Tremadoc graptolitic argillite (Dictyonema shale) of North-Western Estonia. Bulletin of the Geological Survey of Estonia, 2, 1, 3-15.

Mickwitz, A., 1909: Die brennenden Schieferlager von Baltischport. Revalsche Zeitung, .

Loog, A., Petersell, V., Aruväli, J., Kalkun, M., 1998: Methods for the determination of the texture and mineral composition of the Dictyonema shale. Bulletin of the Geological Survey of Estonia, 8, 1, 32-36.

Loog, A., Petersell, V., 1994: The distribution of microelements in Tremadoc graptolitic argillite of Estonia. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 972, 14, 57-76.

Pihlak, A.-T., 1999: Composition and spontaneus ignition tendency of Dictyonema argillites of Northwest Estonia. Oil Shale, 16, 4s, 478-507.

Palvadre, R., Naumov, B., Ahelik, V., Lille, I., Aguraiuja, K., 1994: The leaching of dictyonema argillites in the dumps of phosphorite open cast mining at Maardu. Oil Shale, 11, 3, 217-226.

Palvadre, R., Ahelik, V., 1993: The distribution of some rare metals in the process of separation of organic matter from Estonian Dictyonema argillite. Oil Shale, 10, 4, 271-281.

Bogdanov, R., Lippmaa, E., Ozernaja, S., Pihlak, A.-T., 1991: Isotopic abundance of uranium(IV) and uranium(VI) species in leachants of graptolitic argillites. Oil Shale, 8, 2, 125-131.

Bogdanov, R., Ozernaja, S., Pihlak, A.-T., Timofeev, S., 2007: Radiogenic uranium-234 in humus acids of graptolitic argillite [Радиогенный уран-234 в составе гумусовых кислот граптолитового аргиллита]. Oil Shale, 24, 1, 73-89.

Lippmaa, E., Maremäe, E., Pihlak, A., Aguraiuja, R., 2009: Estonian graptolitic argillites - ancient ores or future fuels?. Oil Shale, 26, 4, 530-539. https://doi.org/10.3176/oil.2009.4.08

Kilk, K., Savest, N., Hruljova, J., Tearo, E., Kamenev, S., Oja, V., 2010: Solvent swelling of dictyonema oil shale. Oil Shale, 27, 1, 26-36. https://doi.org/10.3176/oil.2010.1.04

Hade, S., Soesoo, A., 2014: Estonian graptolite argillites revisited: A future resource?. Oil Shale, 31, 1, 4-18. https://doi.org/10.3176/oil.2014.1.02

Helmersen, G., 1838: Mémoire sur le schiste argileux bitumineux d'Esthonie, et sur une nouvelle roche combustible, découverte dans cette province. Annuaire Journal Mines Russie, 97-128.

Helmersen, G. P., 1838: Über den bituminösen Thonschiefer und ein neu entdecktes brennbares Gestein der Übergangsformation Estlands, mit Bemerkungen über einige geologische Erscheinungen neuerer Zeit. Bull. Sci. Acad. Imp. Sci. Saint-Petersbourg, 5, 4/5, 56-73.

Helmersen, G. P., 1839: O mestoroždenii smolistogo glinistogo slanca i vnov' otkrytom gorûčem minerale v perehodnoj formacii Èstlândskoj gubernii, dopolnennoe nekotorymi zamečaniâmi o geologičeskih âvleniâh novejšego vremeni [О месторождении смолистого глинистого сланца и вновь открытом горючем минерале в переходной формации Эстляндской губернии, дополненное некоторыми замечаниями о геологических явлениях новейшего времени]. Gorny Zhurnal, 8, 149-185.

Helmersen, G., 1838: Otchet po issledovanijam, proizvedennym v 1838 godu nad mestorozhdenijami gorjuchego slanca, otkrytogo v Jestljandskoj gubernii, v okrestnostjah myzy Fall', prinadlezhashhej g. general-adjutantu grafu Benkendorfu i myzy Tol'ks barona Vrangelja [Отчет по исследованиям, произведенным в 1838 году над месторождениями горючего сланца, открытого в Эстляндской губернии, в окрестностях мызы Фалль, принадлежащей г. генерал-адъютанту графу Бенкендорфу и мызы Толькс барона Врангеля]. Gorny Zhurnal, 258-265.

Pihlak, A.-T., 2011: Eesti diktüoneemaargilliidi varudest ja nende kasutamise võimalustest. Keskkonnatehnika, 11, 5, 33-37.

Kleesment, A., Kurvits, T., 1987: Mineralogy of Tremadoc graptolitic argillites of North Estonia [О минералогии граптолитовых аргиллитов тремадока Северной Эстонии]. Oil Shale, 4, 2, 130-139.

Kattai, V., Mozzhelina, T., Serebrennikova, O., 1995: Metalloporphyrins in the organic matter of Northern Baltic Paleozoic sedimentary rocks [Металлопорфины в органическом веществе палеозойских отложений Северной Прибалтики]. Oil Shale, 12, 2, 101-114.

Petersell, V. H., Zhukov, F. I., Loog, A. R., Fomin, Y. A., 1987: Origin of Tremadoc kerogen-bearing siltstones and argillites of North Estonia [Происхождение тремадокских керогенсодержащих алевролитов и аргиллитов Северной Эстонии]. Oil Shale, 4, 1, 7-13.

Palvadre, R., Loog, A., Haldna, J., Ahelik, V., Talkop, R., 1984: Correlations between components in Estonian graptolitic argillites [Корреляционные связи между компонентами в граптолитовых аргиллитах Эстонии]. Oil Shale, 1, 3, 292-300.

Mägi, S., Pirrus, E., 1978: Antrakoniit ning Lasnamäe hiidkonkretsioon. Eesti Loodus, 6, 392-394.

Pukkonen, E., 1989: Major and minor elements in Estonian graptolite argillite [Макроэлементы и малые элементы в граптолитовом аргиллите Эстонии]. Oil Shale, 6, 1, 11-18.

Loog, A., Aruväli, J., Petersell, V., 1995: Authigenic carbonate minerals in the Tremadocian graptolitic argillite of Estonia. Oil Shale, 12, 4, 275-287.

Hints, R., Hade, S., Soesoo, A., Voolma, M., 2014: Depositional framework of the East Baltic Tremadocian black shale revisited. GFF, 136, 3, 464-482. https://doi.org/10.1080/11035897.2013.866978

Loog, A., 1980: On the geochemistry of postsedimentary mineral formation in the graptolithic argillites of North-Estonian Tremadoc [К геохимии постседиментационного минералообразования в граптолитовых аргиллитах тремадока Северной Эстонии]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 527, 8, 44-49.

Kiipli, E., Kiipli, T., Kallaste, T., 2004: Bioproductivity rise in the East Baltic epicontinental sea in the Aeronian (Early Silurian). Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 205, 3-4, 255-272. https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2003.12.011

Voolma, M., Soesoo, A., Hade, S., Hints, R., Kallaste, T., 2013: Geochemical heterogeneity of Estonian graptolite argillite. Oil Shale, 30, 3, 377-401. https://doi.org/10.3176/oil.2013.3.02

Kiipli, E., Kiipli, T., 2013: Nitrogen isotopes in kukersite and black shale implying Ordovician—Silurian seawater redox conditions. Oil Shale, 30, 1, 60-75. https://doi.org/10.3176/oil.2013.1.06

Kiipli, T., Batchelor, R. A., Bernal, J. P., Cowing, C., Hagel-Brunnström, M., Ingham, M. N., Johnson, D., Kivisilla, J., Knaack, C., Kump, P., Lozano, R., Michiels, D., Orlova, K., Pirrus, E., Rousseau, R. M., Ruzicka, J., Sandstrom, H., Willis, J. P., 2000: Seven sedimentary rock reference samples from Estonia. Oil Shale, 17, 3, 215-223.

Schmidt, F. B., 1886: O parallelizacii russkih kembrijskih otloženij so švedskimi [О параллелизации русских кембрийских отложений со шведскими]. Trudy St. Peterburgskovo obshestva esteistvoispytateli, XVII, 1, 19-21.

Kivimägi, E., Loog, A., 1972: The main structural types of graptolitic argillites of the Toolse deposit [Основные типы текстур граптолитовых аргиллитов месторождения Тоолсе]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 21, 2, 143-147.

Müürisepp, K., 1960: Die Lithostratigraphie der Packerort-Stufe nach den Angaben der Aufschlüsse in der Estnischen SSR [Литостратиграфия пакерортского горизонта в Эстонской ССР по данным обнажений]. ENSV TA Geoloogia Instituudi uurimused, V, 37-44.

Heinsalu, H., 1990: On the lithology and stratigraphy of Late Tremadoc graptolitic argillites of North-West Estonia [Литология и стратиграфия верхнетремадокских граптолитовых аргиллитов Северо-Западной Эстонии]. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 39, 4, 142-151.

Heinsalu, H., Viira, V., Mens, K., Oja, T., Puura, I., 1987: The section of the Cambrian-Ordovician boundary beds in Ülgase, northern Estonia [Кембрийско-ордовикские пограничные отложения разреза Юлгазе, Северная Эстония (неостратотип маардуской пачки)]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 36, 4, 154-165.

Raymond, P. E., 1916: The correlation of the Ordovician Strata of the Baltic Basin with those of eastern North America. Harvard University Museum of Comparative Zoology Special Publication, 56, 3, 177-286.

Kaljo, D., Heinsalu, H., Mens, K., Puura, I., Viira, V., 1988: Cambrian-Ordovician Boundary beds at Tõnismägi, Tallinn, North Estonia. Geological Magazine, 125, 4, 457-463. https://doi.org/10.1017/S001675680001308X

Soesoo, A., Hade, S., 2012: Metalliferous organic-rich shales of Baltoscandia - a future resource or environmental/ecological problem?. Archiv EuroEco, 2, 1, 11-14.

Utsal, K., Kivimägi, E., Utsal, V., 1982: About the method of investigating Estonian graptolithic argillite and its mineralogy [О методике исследования и минералогии граптолитового аргиллита Эстонии]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 527, 116-137.

Loog, A., 1962: On the geochemistry of the Estonian Lower Ordovician rocks [К геохимии нижнего ордовика Эстонии]. ENSV TA Geoloogia Instituudi uurimused, X, 273-291.

Laumets, L., Puura, I., Kirsimäe, K., 2006: Kukersiidi päritolu probleeme, Tartu, p. 34-39.

Puura, V., 2006: Ida-Virumaa maapõu ja maavarad, Tartu, p. 21-33.

Kivimägi, E. K., Vingisaar, P. A., Utsal, K. R., 1978: Litologâ, geohimiâ i usloviâ formirovanâ nižneordovikskih kerogensoderžaŝih slancev Èstonii [Литологя, геохимия и условия формированя нижнеордовикских керогенсодержащих сланцев Эстонии]. Uglerodistye otloženiâ dokembriâ i nižnego paleozoâ i ih rudonosnost': tezisy dokladov vsesoûznogo seminara, Frunze, p. 44-47.

Dyni, J. R., 2006: Geology and resources of some world oil-shale deposits: U.S. Geological Survey Scientific Investigations Report 2005–529, p. 1-42.

Lippmaa, E., Maremäe, E., 2000: Uranium processing at Sillamäe and decommissioning of the tailings. In: Rofer, C. K, Kaasik, T. (ed.). Turning a Problem into a Resource: Remediation and Waste Management at the Sillamäe Site, Estonia, p. 5-14.

Vind, J., 2018: Review of the Exploration Potential of the Estonian Black Shale (Graptolitic Argillite) Deposit. Geological Survey of Estonia, Rakvere, p. 1-52.

Sipp Kulli, S., Menert, A., Kivisaar, M., Maidre, T., Rander, A., Lillo, J., 2014: Uuring Eesti argilliidist biogeense metaangaasi puuraugus (in situ) tootmise võimalikkuse tõestamiseks. BiotaP OÜ, Tallinn, p. 1-104.

Sipp Kulli, S., Menert, A., Kamenev, I., Reinsalu, E., Maidre, T., 2016: Eesti argilliidist metaangaasi eraldamise majanduslike mõjude eelhinnang. BiotaP OÜ, Tallinn, p. 1-105.

Menert, A., Kivisaar, M., Heinaru, A., Sipp Kulli, S., Maidre, T., 2016: Method for decomposition of the metallorganic matter of graptolite-argillite by microbial consortium.

Yudovich, Y., Kertis, M., 1988: Geochemistry of black shales [Геохимия черных сланцев], p. 1-272.

Loog, A., Petersell, V., 1996: Oobolusliivakivi ja diktüoneemakilda mineraloogia ja geokeemia. In: Aaviksaar, A. (ed.). Eesti Teadlaste Kongress 11.-15. augustini 1996. a. Tallinnas. Ettekannete kokkuvõtted. Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 209-209.

Hade, S., 2014: GIS Applications in the Studies of the Palaeozoic Graptolite Argillite and Landscape Change. Tallinn University of Technology Doctoral Thesis, B175. TUT Press, Tallinn, p. 1-158.

Soesoo, A., 2015: Metallid Eestis: graptoliit-argilliidist ja süvametallidest. In: Bauert, H., Soesoo, A., Hade, S. (ed.). Strategic raw materials of Estonia, Tallinn, p. 53-53.

Soesoo, A., Hade, S., 2015: Geology of Estonian graptolite argillite. In: Bauert, H., Soesoo, A., Hade, S. (ed.). Strategic raw materials of Estonia, Tallinn, p. 18-23.

Raukas, A., 1996: Brief overview of Estonian mineral resources. In: Raukas, A. (ed.). Estonian environment: past, present and future. Ministry of the Envieonment of Estonia, Tallinn, p. 25-28.

Loog, A., Kurvits, T., Aruväli, J., Petersell, V., 2001: Grain size and mineralogy of silicate minerals in the Dictyonema Shale in Estonia. In: Harper, D. A. T., Stouge, S. (ed.). WOGOGOB-2001. Abstracts, Copenhagen, p. 17-18.

Kivimägi, E., 1970: Diktionemovye slancy kak perspektivnoe poleznoe iskopaemoe Èstonii [Диктионемовые сланцы как перспективное полезное ископаемое Эстонии]. Tezisy dokladov VII naučnoj konferencii geologov Pribaltiki i Belorussii, Tallinn, p. 256-259.

Lapo, A., Mihhailov, N., 1987: K voprosu ob ishodnom materiale organičeskogo veŝestva nižneordovikskih diktionemovyh slancev [К вопросу об исходном материале органического вещества нижнеордовикских диктионемовых сланцев\n]. Geohimiâ, mineralogiâ i litologiâ černyh slancev, Sõktõvkar, p. 98-98.

Loog, A., Petersell, V, 1987: Geohimičeskie osobennosti nakopleniâ malyh èlementov v graptolitovyh argillitah i alevrolitah (diktionemovyh slancah) [Геохимические особенности накопления малых элементов в граптолитовых аргиллитах и алевролитах (диктионемовых сланцах)]. Geohimiâ, mineralogiâ i litologiâ černyh slancev, Sõktõvkar, p. 32-33.

Jaanus, A., H., 1987: Nekotorye aspekty obrazovaniâ nižnepaleozojskih černyh slancev Baltoskandii [Некоторые аспекты образования нижнепалеозойских черных сланцев Балтоскандии]. Geohimiâ, mineralogiâ i litologiâ černyh slancev, Sõktõvkar, p. 31-32.

Harin, S., Kõrvel, V., 1988: Litologo-geohimičeskoe sopostavlenie graptolitovyh argillitov nižnego ordovika Èstonii i Baltijskogo morâ [Литолого-геохимическое сопоставление граптолитовых аргиллитов нижнего ордовика Эстонии и Балтийского моря]. In: Raukas, A. V., Tavast, E. H. (ed.). Geologičeskoe stroenie i razvitie Baltijskogo morâ i zakonomernosti formirovaniâ mineral'nyh resursov. Tezisy dokladov. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 90-93.

Loog, A., 1983: Konkrecii kak pokazateli stadijnosti preobrazovaniâ uglerodsoderžaŝih graptolitovyh argillitov tremadoka Pribaltiki [Конкреции как показатели стадийности преобразования углеродсодержащих граптолитовых аргиллитов тремадока Прибалтики]. Konkrecii i konkrecionnyj analiz neftegazonosnyh formacij, Tjumen, p. 29-30.

Kotlukov, V. A., Kivimägi, E. K., 1974: Slancenosnost' nižnego ordovika [Сланценосность нижнего ордовика]. In: Kotlukov, V. A., Baukov, S. S. (ed.). Prognoz gorûčih slancev evropejskoj časti SSSR. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 14-15.

Koch, R. P., Kirret, O. G., Palmre, H. G., Ründal, L. J., 1982: