Kirjanduse otsing ...

Lihtpäring otsib infot kõigilt kirjanduse andmeväljadelt: autor, aasta, pealkiri, ajakirja nimi, kogumik, abstrakt, märksõnad, doi jne.

(1) otsida saab ühe või mitme sõna järgi, tulemustes kuvatakse kirjed, kus vähemalt üks neist on olemas (nt Kaljo Kivimägi);
(2) kui lisad märksõna ette "+" märgi, siis otsitakse vaid kirjeid, kus see märksõna sisaldub (nt +Kaljo +Kivimägi);
(3) märksõna välistamiseks kasuta "-" märki (nt -Kaljo +Kivimägi);
(4) pimeotsingu tähiseks on * (nt litostrat*);
(5) kindla fraasi otsinguks ümbritse see jutumärkidega (nt "tartu riikliku ülikooli");
(6) kombineeri eelnevaid võimalusi (nt +"estonian journal of earth sciences" +Kaljo +year:[2010 TO *] annab tulemuseks kõik Dimitri Kaljo artiklid ajakirjas EJES);

Täiendavad filtrid:
Autor: Aasta: Pealkiri:


NB! Otsingutulemuste hulgas kuvatakse vaikimisi vaid kontrollitud kirjeid, mis on otseselt seotud Eestiga. Näita kõiki publikatsioone.

Detailsem päringuvorm valmib 2020. a teises pooles. Andmete sisestamine ja märksõnadega varustamine kestab 2020. a lõpuni ning seda finantseerib KIKi projekt "Eesti maapõue trükiste andmebaas".

Otsingu tulemused (204)

Lemberg, U., 2012: Pinnase liigitamine geotehnikas. Keskkonnatehnika, 2, 16-19.

Lemberg, U., 2009: Geotehnikalaboris uuritakse pinnast ehitusgeoloogi, geotehniku, projekteerija ja ehitaja tarvis. Keskkonnatehnika, 3, 20-21.

Sügav, P., 1967: Maalihe Pärnus. Eesti Loodus, 5, 316-316.

Oll, N., 1971: Ehitusviisidest Emajõe oru lammil. Eesti Loodus, 7, 398-400.

Vilo, A., 1970: Ehitusgeoloogia Eestis. Eesti Loodus, 7, 399-400.

Vilo, A., 1964: Vigala savipinnastest. Eesti Loodus, 5, 318-320.

Olli, V., 1967: On the disharge of the filtrational flow on a sandy slope. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 16, 2, 131-135.

Pärna, K., 1961: Moreenialustest liivadest Tartus ja Tartu ümbruses. ENSV TA Geoloogia Instituudi uurimused, VII, 223-232.

Olli, V., 1961: Eesti NSV Antropogeeni setete insenerigeoloogilisest klassifikatsioonist. ENSV TA Geoloogia Instituudi uurimused, VII, 217-222.

Müürisepp, K., 1961: Antropogeeni geoloogia uurimise rakenduslikust tähtsusest Eesti NSV-s. ENSV TA Geoloogia Instituudi uurimused, VII, 25-30.

Olli, V., 1959: Die ingenieurgeologischen Eigenschaften der quartären Meeresablagerungen der Estnischen SSR. Proc. of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Ser. Tech. and Phys.-Mat. Sciences, 8, 4, 271-286.

Nuut, A., 1935: Tallinna-lademe lubjakivide ehitustehnilisi omadusi. Tehnika Ajakiri, 4, 54-58.

Olli, V., 1961: Eesti NSV insenerigeoloogilisest rajoneerimisest. , 2, 52-56.

Haamer, R., 1986: Nõrkade savipinnaste konsolidatsioonimooduli määramine teimimisel [Diplomitöö. Juhendaja: M. Mets]. Tartu Riiklik Ülikool, Geoloogia kateeder, Tartu, p. 1-35.

Sedman, A., 1985: Eesti liivade filtratsiooniomaduste hindamine ehitusgeoloogilisel uurimisel [Diplomitöö. Juhendaja: K. Riet]. Tartu Riiklik Ülikool, Geoloogia kateeder, Tartu, p. 1-51.

Allikmaa, A., 1985: Moreeni nihketugevus [Diplomitöö. Juhendaja: M. Mets]. Tartu Riiklik Ülikool, Geoloogia kateeder, Tartu, p. 1-55.

Viskus, J., 1984: Turvaste geotehnilised omadused [Diplomitöö: Juhendaja: M. Mets]. Tartu Riiklik Ülikool. Geoloogia kateeder, Tartu, p. 1-81.

Talviste, P., 1984: Geotehniliste kihtide eraldamisest nõrkadest savipinnastest koosnevas ehitusaluses [Diplomitöö. Juhendaja: A. Vilo]. Tartu Riiklik Ülikool. Geoloogia kateeder, Tartu, p. 1-55.

Nurk, K., 1984: Liivade geotehniliste omaduste sõltuvus tihedusest [Diplomitöö. Juhendaja: M. Mets]. Tartu Riiklik Ülikool. Geoloogia kateeder, Tartu, p. 1-46.

Helm, A., 1984: Kiilvaiade rõhtkandevõime Kagu-Eesti moreenides [Diplomitöö. Juhendaja: J. Kärk]. Tartu Riiklik Ülikool, Geoloogia kateeder, Tartu, p. 1-51.

Peetermann, S., 1983: Kirde-Eesti mittemoreense savipinnase ehitusgeoloogiline ülevaade [Diplomitöö. Juhendaja: A. Vilo]. Tartu Riiklik Ülikool. Geoloogia kateeder, Tartu, p. 1-96.

Nestor, T., 1983: Vaia kandevõime määramine rammimise andmetel [Diplomitöö. Juhendaja: P. Kildjer]. Tartu Riiklik Ülikool. Geoloogia kateeder, Tartu, p. 1-25.

Möldre, E., 1983: Kiilvaiade kasutamisest Kagu-Eesti moreenides [Diplomitöö. Juhendaja: J. Kärk]. Tartu Riiklik Ülikool. Geoloogia kateeder, Tartu, p. 1-69.

Künnapuu, K., 1983: Savipinnaste lõimise uurimisest ehitusgeoloogias [Diplomitöö. Juhendaja: U. Lemberg]. Tartu Riiklik Ülikool. Geoloogia kateeder, Tartu, p. 1-54.

Raudsepp, M., 1982: Nõrk savipinnas ehitusalusena Lääne-Eesti rannikuosas ja saartel [Diplomitöö. Juhendaja: A. Vilo]. Tartu Riiklik Ülikool. Geoloogia kateeder, Tartu, p. 1-122.

Aruväli, J., 1982: Nõrkade savipinnaste omaduste määramine surupenetratsiooniga [Diplomitöö. Juhendaja: R. Arbeiter]. Tartu Riiklik Ülikool. Geoloogia kateeder, Tartu, p. 1-89.

Sokman, K., 1981: Pinnase lõimis. Liivpinnaste lõimise ruumiline muutlikkus [Diplomitöö. Juhendajad: J. Vares, M. Mets, R. Arbeiter]. Tartu Riiklik Ülikool. Geoloogia kateeder, Tartu, p. 1-36.

Leinsalu, T., 1981: Pinnasevee taseme muutused Tallinnas ehitusgeoloogilise uurimise andmetel [Diplomitöö. Juhendaja: A. Niin]. Tartu Riiklik Ülikool. Geoloogia kateeder, Tartu, p. 1-50.

Uusmaa, Anu, 1979: Savipinnase nihketugevuse määramine koonusteimiga, Tartu, p. 1-40.

Utso, T., 1979: Tallinna holotseeni mereliivade ehitusgeoloogiliste omaduste muutlikkus, Tartu, p. 1-41.

Lode, E., 1979: Erineva suurusega koonuste kasutamine surupenetreerimisel, Tartu, p. 1-25.

Laas, J., 1979: Vaiade rõhtkandevõime, Tartu, p. 1-44.

Kosk, A., 1979: Tallinna Holotseeni nõrkade savipinnaste kokkusurutavus, Tartu, p. 1-63.

Murumaa, J., 1978: Vaia kandevõime leidmine staatilise penetratsiooni abil, Tartu, p. 1-64.

Murumaa, A., 1978: Hilis- ja pärastjääaegsete nõrkade savipinnaste ehitusgeoloogliline uuritus Eestis, Tartu, p. 1-53.

Tammemäe, O., 1977: Staatilise penetratsiooni osa geotehnilistes uurimistes, Tartu, p. 1-78.

Jaanson, H., 1977: Pinnaste korduskoormamine, Tartu, p. 1-48.

Kuldva, E., 1976: Pärnu viirsavide tugevdamine elektroosmoosiga, Tartu, p. 1-38.

Heidemaa, I., 1976: Tehispinnased ja nende geotehnilised omadused, Tartu, p. 1-66.

Parbo, A., 1975: Liiva ja moreeni kandevõimest deformatsioonide järgi, Tartu, p. 1-73.

Talvistu, E., 1975: Vundamentide kaasmõju nõrkadel savipinnastel, Tartu, p. 1-75.

Võrk, E., 1973: Nõrkade savipinnaste lasuvustingimused Tallinnas, Tartu, p. 1-105.

Käär, R., 1973: Eesti eripinnaste geotehnilisest omapärast, Tartu, p. 1-95.

Killar, K., 1972: Moreeni plastsus, Tartu, p. 1-100.

Killar, E., 1972: Vaia kandevõime määramine rammimisandmeil, Tartu, p. 1-39.

Väli, T., 1971: Liivpinnaste kandevõime Eesti NSV-s, Tartu, p. 1-106.

Vares, J., 1971: Vaia kandevõime, Tartu, p. 1-110.

Tumm, A., 1971: Plaatkoormuskatsed, Tartu, p. 1-65.

Tumm, A., 1971: Moreeni nihketugevus, Tartu, p. 1-78.

Tamm, E., 1971: Vaivundamentide kandevõime Tallinnas, Tartu, p. 1-96.

Rümmel, H., 1971: Nõrga savipinnase mehhaanilistest omadustest, Tartu, p. 1-82.

Rebane, H., 1971: Pinnaste veejuhtivuse hindamine ehitusgeoloogias, Tartu, p. 1-80.

Piits, T., 1971: Nõrkade savipinnaste kandevõime hindamisest, Tartu, p. 1-70.

Reinsalu, E., 2010: Maavara pole ainus maa vara. XVIII Aprillikonverentsi Eesti maapõu ja selle arukas kasutamine teesid. O/Ü Eesti Geoloogiakeskus, Tallinn, p. 4-5.

Kukk, E., 1969: Põlva generaalplaani ehitusgeoloogiline alus, Tartu, p. 1-164.

Kildjer, P., 1969: Staatiline penetreerimine, Tartu, p. 1-106.

Riet, K., 1968: Virtsu-Tõstamaa piirkonna ehitusgeoloogiast, Tartu, p. 1-69.

Lang, T., 1968: Hiiumaa ehitusgeoloogiast, Tartu, p. 1-42.

Lind, E., 1966: Vaia dünaamilise koormamise ning dünaamilise penetromeetri võrdluskatsetest, Tartu, p. 1-49.

Eesmaa, R., 1953: Insenergeoloogilisi eeldusi Tallinna linna kasvamiseks Nõmme-Harku järve joonest edelasse, Tartu, p. 1-118.

Kohv, M., 2007: Nõlvade stabiilsuse modelleerimine. In: Verš, E., Amon, L. (ed.). Mudelid ja modellleerimine. Schola geologica III, p. 18-24.

Riet, K., Saavik, M., Podshibjakin, I., Peetermann, S., 1992: Merimetsa tunneliehituse geotehnilise seire tulemusi. Eesti Geotehnika Ühing, Tallinn, p. 83-87.

Riet, K., Sepp, H., 1992: Pinnasevee seire andmete tõlgendusvõimalusi. Eesti Geotehnika Ühing, Tallinn, p. 80-83.

Mets, M., 1992: Liivade geotehniliste omaduste formeerumine. Eesti Geotehnika Ühing, Tallinn, p. 76-80.

Lemberg, U., Oll, K., Maantoa, T., 1992: Pinnase klassifikatsioonist lõimise järgi. Eesti Geotehnika Ühing, Tallinn, p. 60-76.

Torn, H., 1992: Maapinna vajumiste analüüs Pärnus. Eesti Geotehnika Ühing, Tallinn, p. 52-55.

Vilo, A, 1992: Kas Tallinna keskosa vajumisedon lõppenud?. Eesti Geotehnika Ühing, Tallinn, p. 45-47.

Mets, M., 1992: Liiva lineaarse ja mittelineaarse käitumise hinnang. Eesti Geotehnika Ühing, Tallinn, p. 33-35.

Mets, M., 1992: Savipinnaste kandevõime hindamine. Eesti Geotehnika Ühing, Tallinn, p. 24-31.

Mets, M., Talviste, P., 1992: Nõrga savipinnase kandevõime. Eesti Geotehnika Ühing, Tallinn, p. 24-31.

Talviste, P. (toim), 1992: X Eesti geotehnika konverents. Eesti Geotehnika Ühing, Tallinn, p. 1-108.

Lemberg, U., Kärk, J., Mets, M., 1980: Maardu karjääri paesõelmete geotehnilised omadused. VII Eesti geotehnika konverents. Teesid, Tallinn, p. 37-37.

Anvelt, L., Mets, M., Smirnov, L., Vares, J., 1980: Turba kandevõime ja kokkusurutavus. VII Eesti geotehnika konverents. Teesid, Tallinn, p. 36-36.

Jaaniso, M., Oll, N., 1980: Turba kokkusurutavuse hindamisest korrelatsiooniga. VII Eesti geotehnika konverents. Teesid, Tallinn, p. 35-35.

Oll, K., 1980: Savipinnase kompressiooniindeksi sõltuvus veesisaldusest ja poorsustegurist. VII Eesti geotehnika konverents. Teesid, Tallinn, p. 34-34.

Vares, J., 1980: Paleogeograafiliste tingimuste mõju liiva geotehniliste omaduste kujunemisele. VII Eesti geotehnika konverents. Teesid, Tallinn, p. 24-24.

Tammemäe, O., 1980: Lõuna-Eesti moreenpinnaste omaduste sesoonne muutlikkus. VII Eesti geotehnika konverents. Teesid, Tallinn, p. 29-29.

Kildjer, P., 1995: Ehitusgeoloogiliste uuringutega tegelevatest organisatsioonidest Eestis. Eesti Geoloogia Seltsi Bülletään, 1, Tallinn, p. 22-23.

Talviste, P., 1995: Toompea vajumise põhjustest. Eesti paas III, Tallinn, p. 12-14.

Olli, V., Vilo, A. (toim), 1977: Ehitusgeoloogia kogumik IV, IV. Eesti NSV Riiklik Ehituskomitee, Tallinn, p. 1-142.

Kalm, V., Kauge, A., Miller, M., 2006: Põlevkivituhk teedeehituses - tuhaga stabiliseeritud kihi survetugevus, Tartu, p. 40-48.

Vares, J., Mets, M., 1976: Orgaanilise aine mõju liivpinnase geotehnilistele omadustele. VI Eesti geotehnika konverentsi teesid. Eesti NSV Riiklik Ehituskomitee, Tallinn, p. 31-32.

Oll, K., 1976: Väike-Õismäe karbonaate sisaldava savipinnase geotehnilised omadused. VI Eesti geotehnika konverentsi teesid. Eesti NSV Riiklik Ehituskomitee, Tallinn, p. 10-11.

Jaaniso, M., Oll, N., 1976: Soo- ja järvesetted ehitusalusena Tartus. VI Eesti geotehnika konverentsi teesid. Eesti NSV Riiklik Ehituskomitee, Tallinn, p. 8-9.

Sleptsov, B., Vilo, A., 1976: Pärnu viirsavi omaduste vahelised seosed. VI Eesti geotehnika konverentsi teesid. Eesti NSV Riiklik Ehituskomitee, Tallinn, p. 6-8.

Vilo, A., 1976: Nõrga savipinnase kokkusurutavuse hindamine. VI Eesti geotehnika konverentsi teesid. Eesti NSV Riiklik Ehituskomitee, Tallinn, p. 4-5.

Kaljund, E., Mets, M., 1970: Pärnu sillaäärse elamukvartali hoonete deformatsioonide uurimine. IV Eesti geotehnika konverents 17.-19.06.1970. Teesid, IV. ENSV MN Riiklik Ehituskomitee, Tallinn, p. 39-39.

Kaljund, E., Mets, M., Raiend, H., 1970: Nõlvade arvutamine. IV Eesti geotehnika konverents 17.-19.06.1970. Teesid, IV. ENSV MN Riiklik Ehituskomitee, Tallinn, p. 36-36.

Niin, A., 1970: Hüdrogeoloogiliste uurimiste olukord ehitusgeoloogias. IV Eesti geotehnika konverents 17.-19.06.1970. Teesid, IV. ENSV MN Riiklik Ehituskomitee, Tallinn, p. 34-34.

Karise, V., Lemberg, U., 1970: Pinnasevee keemilisest koostisest Eesti tööstusterritooriumidel. IV Eesti geotehnika konverents 17.-19.06.1970. Teesid, IV. ENSV MN Riiklik Ehituskomitee, Tallinn, p. 35-35.

Martin, L., Nugis, S., Saarelaid, H., 1970: Moreeni nihketugevus. IV Eesti geotehnika konverents 17.-19.06.1970. Teesid, IV. ENSV MN Riiklik Ehituskomitee, Tallinn, p. 29-29.

Mets, M., Vilo, A., 1970: Nõrkade savipinnaste nihketugevus. IV Eesti geotehnika konverents 17.-19.06.1970. Teesid, IV. ENSV MN Riiklik Ehituskomitee, Tallinn, p. 27-27.

Killar, A., Mets, M., 1970: Liivpinnaste elastne ja jäävdeformatsioon. IV Eesti geotehnika konverents 17.-19.06.1970. Teesid, IV. ENSV MN Riiklik Ehituskomitee, Tallinn, p. 24-24.

Kaljund, E., Kärk, J., Mets, M., Smirnova, A., 1970: Orgaanilist ainet sisaldavate liivade geotehnilised omadused. IV Eesti geotehnika konverents 17.-19.06.1970. Teesid, IV. ENSV MN Riiklik Ehituskomitee, Tallinn, p. 23-23.

Vilo, A., 1970: Deformatsioonide kulg ja ulatus nõrkade aluste puhul Eestis. IV Eesti geotehnika konverents 17.-19.06.1970. Teesid, IV. ENSV MN Riiklik Ehituskomitee, Tallinn, p. 6-6.

Vallner, L., 1970: Tallinnas toimuvate maapinna vajumiste arvutamisest. IV Eesti geotehnika konverents 17.-19.06.1970. Teesid, IV. ENSV MN Riiklik Ehituskomitee, Tallinn, p. 5-5.

Arbeiter, R., Jõgi, E., 1967: Stabilomeetrite kasutamisest pinnaste mehaaniliste omaduste määramisel. III Eesti ehitusgeoloogia konverents 19.-21.04.1967. Teesid. ENSV MN Riiklik Ehituskomitee, Tallinn, p. 29-29.

Sildnik, E., 1967: Mustamäe elamurajooni ehitusgeoloogilised tingimused. III Eesti ehitusgeoloogia konverents 19.-21.04.1967. Teesid. ENSV MN Riiklik Ehituskomitee, Tallinn, p. 20-20.

Lind, E., Mets, M., 1967: Vaiade kandevõime määramisest. III Eesti ehitusgeoloogia konverents 19.-21.04.1967. Teesid. ENSV MN Riiklik Ehituskomitee, Tallinn, p. 7-7.

Killar, A., Mets, M., 1967: Liivpinnaste kandevõime. III Eesti ehitusgeoloogia konverents 19.-21.04.1967. Teesid. ENSV MN Riiklik Ehituskomitee, Tallinn, p. 3-3.

Tammemäe, O., Arbeiter, R., Listra, E., 1991: Liivpinnase kandevõimest ja vajumi prognoosimisest. Ehitusgeoloogia kogumik, V, V, Tallinn, p. 85-90.

Tõevere, J., Uustalu, E., Veskimets, K., 1967: Tallinnas Lenini puiesteel asetseva administratiivhoone vajumisest. Ehitusgeoloogia kogumik, II, II. ENSV MN Riiklik Ehituskomitee, Tallinn, p. 117-122.

Oll, N., 1967: Ehitiste vajumise ja deformatsioonide uurimisest Tartus. Ehitusgeoloogia kogumik, II, II. ENSV MN Riiklik Ehituskomitee, Tallinn, p. 107-116.

Lind, E., Maaring, H., Oll, K., 1967: Naatriumheksametafosfaadi kasutamisest dispergaatorina pipettanalüüsil. Ehitusgeoloogia kogumik, II, II. ENSV MN Riiklik Ehituskomitee, Tallinn, p. 74-77.

Arbeiter, R., Jõgi, E., 1967: Stabilomeetrite kasutamisest pinnaste mehaaniliste omaduste määramisel. Ehitusgeoloogia kogumik, II, II. ENSV MN Riiklik Ehituskomitee, Tallinn, p. 65-73.

Niin, A., 1967: Maasisese vee liigitus. Ehitusgeoloogia kogumik, II, II. ENSV MN Riiklik Ehituskomitee, Tallinn, p. 44-46.

Segerkrantz, V., 1967: Turba elastsusmooduli määramisest. Ehitusgeoloogia kogumik, II, II. ENSV MN Riiklik Ehituskomitee, Tallinn, p. 41-43.

Olli, V., Vilo, A., 1962: Ehitusgeoloogiline sõnastik. In: Vilo, A. (ed.). Ehitusgeoloogiline kogumik, I, Tallinn, p. 138-149.

Noormägi, E., 1962: Uutest meetoditest ehitusgeoloogilistel välitöödel. In: Vilo, A. (ed.). Ehitusgeoloogiline kogumik, I, Tallinn, p. 128-133.

Randma, I., 1962: Laboratoorsete tööde metoodikast ja aparatuurist. In: Vilo, A. (ed.). Ehitusgeoloogiline kogumik, I, Tallinn, p. 120-127.

Vei, E., 1962: Ehitusplatside drenaaž. In: Vilo, A. (ed.). Ehitusgeoloogiline kogumik, I, Tallinn, p. 81-86.

Nitski, E., 1962: Pinnasevee režiimi vaatluste tulemustest Mustamäe elamurajoonis Tallinnas. In: Vilo, A. (ed.). Ehitusgeoloogiline kogumik, I, Tallinn, p. 66-71.

Olli, V., Martin, L., 1962: Vesiliivadest. In: Vilo, A. (ed.). Ehitusgeoloogiline kogumik, I, Tallinn, p. 63-65.

Vallner, L., 1962: Monteeritavate vundamentidega suurplokkelamute vajumisest. In: Vilo, A. (ed.). Ehitusgeoloogiline kogumik, I, Tallinn, p. 54-62.

Välba, R., 1962: Kruusaluste kasutamisest vabariigi tööstusehituses. In: Vilo, A. (ed.). Ehitusgeoloogiline kogumik, I, Tallinn, p. 49-53.

Oll, N., 1962: Ehitiste vajumise ja deformatsioonide uurimisest. In: Vilo, A. (ed.). Ehitusgeoloogiline kogumik, I, Tallinn, p. 43-48.

Lutsar, R., 1962: Tallinna linna nivelleerimisvõrgust. In: Vilo, A. (ed.). Ehitusgeoloogiline kogumik I, I, Tallinn, p. 35-42.

Vilo, A., 1962: Olukorrast ehitusgeoloogia alal Eesti NSV-s. In: Vilo, A. (ed.). Ehitusgeoloogiline kogumik, I, Tallinn, p. 4-13.

Tammemäe, O., Vilo, A., 1991: Ehitusgeoloogiline uurimine. Ehitusgeoloogia kogumik, V, V, Tallinn, p. 14-27.

Riet, K., 1991: Filtratsioonikatsete kogemusi REI-s. In: Masso, T. (ed.). Ehitusgeoloogiline kogumik, V, V. Valgus, Tallinn, p. 97-102.

Käär, R., Lemberg, U., Mets, M., Oll, K., 1991: Pinnase teimimisest. Ehitusgeoloogia kogumik, V, V, Tallinn, p. 27-41.

Vilo, A., 1991: Nõrga savipinnase vajumite kulg Eestis. In: Masso, T. (ed.). Ehitusgeoloogia kogumik, V, V. Valgus, Tallinn, p. 107-116.

Masso, T. (toim), 1991: Ehitusgeoloogia kogumik, V, V. Valgus, Tallinn, p. 1-240.

Masso, T., Mets, H., 1977: Ehitusgeoloogia kogumik, IV. Valgus, Tallinn, p. 1-224.

Kaljund, E., Mets, M., Oblikas, T., Raiend, H., 1976: Nõlvade arvutamine, Tallinn, p. 106-111.

Kildjer, P., 1976: Pinnase omaduste määramine staatilise penetreerimisega, p. 54-58.

Maaring, H., Oll, K., 1976: Savipinnase nihketugevuse määramine tiivikkoonusega, p. 42-46.

Karise, V., Lemberg, U., 1976: Pinnasevee agressiivsus Eesti NSV asulates, p. 112-114.

Vilo, A., 1976: Ehitiste vajumine nõrkadel savipinnastel, p. 76-84.

Killar, A., Mets, M., 1976: Liivpinnase elastne ja jäävdeformatsioon. Ehitusgeoloogia kogumik, III. ENSV MN Riiklik Ehituskomitee, Tallinn, p. 35-38.

Mets, M., Vilo, A., 1976: Nõrga savipinnase nihketugevus, p. 28-34.

Rümmel, H., 1976: Pärnu viirsavide nihketugevus ja viskoossus, Tallinn, p. 22-27.

Kaljund, E., Smirnova, A., Kärk, J., Mets, M., 1976: Pärnu orgaanilist ainet sisaldavate liivade geotehnilised omaduse, Tallinn, p. 17-21.

Martin, L., 1976: Diatomiit ehitusalusena. Valgus, Tallinn, p. 11-16.

Martin, L., Tumm, A., 1976: Moreeni nihketugevus. Valgus, Tallinn, p. 7-10.

Lind, E., Mets, M., 1967: Vaiade kandevõime määramine. Ehitusgeoloogia kogumik, II, II. ENSV MN Riiklik Ehituskomitee, Tallinn, p. 83-88.

Vellerind, U., 1967: Pinnasevee agressiivsusest Eesti NSV tööstusterritooriumidel. Ehitusgeoloogia kogumik, II, II. ENSV MN Riiklik Ehituskomitee, Tallinn, p. 53-55.

Martin, L., 1967: Moreenide kokkusurutavusest välikatsetel. Ehitusgeoloogia kogumik, II, II, Tallinn, p. 35-40.

Martin, L., 1967: Eesti moreenide tihedusest. Ehitusgeoloogia kogumik, II, II, Tallinn, p. 30-34.

Olli, V., Vilo, A., 1986: Inženerno-geologičeskaâ služba v ÈSSR [Инженерно-геологическая служба в ЭССР]. Istoriâ geologičeskih nauk v Èstonii. Valgus, Tallinn, p. 279-285.

Vilo, A., 1986: Ehitusgeoloogia. Tartu Riiklik Ülikool, Tartu, p. 1-110.

Ojaste, K., 1974: Geoloogiliste protsesside ja nähtuste osatähtsus ehitusgeoloogias. Tallinna Polütehniline Instituut, Tallinn, p. 1-84.

Hang, T., Kohv, M., Kalm, V., Talviste, P., 2008: Maalihked. In: Vunk, A. (ed.). Pärnumaa 1. Loodus. Aeg. Inimene. Eesti Entsüklopeediakirjastus, Tallinn, p. 93-99.

Lõokene, E., 1976: The geological basement of the main building of Tartu State University (18 Ülikooli Street) [Tartu Riikliku Ülikooli peahoone (Ülikooli tänav 18) geoloogiline alus]. In: Rõõmusoks, A., Kivila, H. (ed.). Geoloogilised märkmed 3. Looduseuurijate Selts, Tallinn, p. 13-24.

Olli, V., 1970: Pinnased ehitusalusena. In: Raik, A. (ed.). Eesti NSV kompleksse territoriaalplaneerimise skeem. Kd 2. Looduslikud tingimused I, Tartu, p. 70-104.

Karise, V., Mets, M., Niin, A., 1970: Pinnasevesi ehitusgeoloogias. IX Eesti looduseuurijate päev. Ettekanded. Loodusuurijate Selts, Tartu, p. 33-34.

Saarse, L., 1976: Haanja kõrgustiku viirsavid. In: Masso, T. (ed.). Ehitusgeoloogia kogumik, III. Valgus, Tallinn, p. 3-6.

Saarse, L., 1973: Jääjärveliste savipinnaste liigitus ja nihketugevus Lõuna-Eestis. V Eesti geotehnika konverents. Teesid. Eesti NSV Riiklik Ehituskomitee, Tallinn, p. 7-7.

Saarse, L., 1973: Lõuna-Eesti jääjärveliste savipinnaste ehitusgeoloogilised omadused. V Eesti geotehnika konverents. Teesid. Eesti NSV Riiklik Ehituskomitee, Tallinn, p. 6-6.

Lind, E., Oll, K., Maaring, H., 1967: Pinnaste lõimise määramisest. III Eesti ehitusgeoloogia konverents 19.-21.04.1967. Teesid. ENSV MN Riiklik Ehituskomitee, Tallinn, p. 30-30.

Vellerind, U., 1967: Pinnasevete agressiivsus Eesti NSV tööstusterritooriumidel. III Eesti ehitusgeoloogia konverents 19.-21.04.1967. Teesid. ENSV MN Riiklik Ehituskomitee, Tallinn, p. 27-27.

Kink, H., Andra, H., 1967: Elektromeetriline meetod pinnaste uurimisel. III Eesti ehitusgeoloogia konverents 19.-21.04.1967. Teesid. ENSV MN Riiklik Ehituskomitee, Tallinn, p. 28-28.

Karise, V., 1967: Eesti pinnasevete looduslik agressiivsus. III Eesti ehitusgeoloogia konverents 19.-21.04.1967. Teesid. ENSV MN Riiklik Ehituskomitee, Tallinn, p. 26-26.

Mets, M., 1967: Liivpinnaste koostis ja tihedus. III Eesti ehitusgeoloogia konverents 19.-21.04.1967. Teesid. ENSV MN Riiklik Ehituskomitee, Tallinn, p. 24-24.

Nugis, S., Martin, L., Saarelaid, H., 1967: Lõimise mõjust moreeni füüsikalistele omadustele. III Eesti ehitusgeoloogia konverents 19.-21.04.1967. Teesid. ENSV MN Riiklik Ehituskomitee, Tallinn, p. 23-23.

Kaljund, E., 1967: Viisnurga maalihe. III Eesti ehitusgeoloogia konverents 19.-21.04.1967. Teesid. ENSV MN Riiklik Ehituskomitee, Tallinn, p. 19-19.

Arbeiter, R., 1967: Tallinna kesklinna aluspõhja orgu täitvate antropogeensete setete geneesist. III Eesti ehitusgeoloogia konverents 19.-21.04.1967. Teesid. ENSV MN Riiklik Ehituskomitee, Tallinn, p. 21-21.

Kaljund, E., Vilo, A., 1967: Maalihkeoht Eestis. III Eesti ehitusgeoloogia konverents 19.-21.04.1967. Teesid. ENSV MN Riiklik Ehituskomitee, Tallinn, p. 18-18.

Tõevere, J., Uustalu, E., Veskimets, K., 1967: Lenini puiestee administratiivhoone vundeerimine ja vajumise jälgimine. III Eesti ehitusgeoloogia konverents 19.-21.04.1967. Teesid. ENSV MN Riiklik Ehituskomitee, Tallinn, p. 13-13.

Lutsar, R., 1967: Maapinna vajumisest Kopli ja Mustamäe vahelisel alal. III Eesti ehitusgeoloogia konverents 19.-21.04.1967. Teesid. ENSV MN Riiklik Ehituskomitee, Tallinn, p. 11-11.

Lind, E., 1967: Vaiade kandevõime määramisest. III Eesti ehitusgeoloogia konverents 19.-21.04.1967. Teesid. ENSV MN Riiklik Ehituskomitee, Tallinn, p. 7-7.

Järve, U., 1967: Pinnase kandevõime määramisest dünaamilise penetromeetriga. III Eesti ehitusgeoloogia konverents 19.-21.04.1967. Teesid. ENSV MN Riiklik Ehituskomitee, Tallinn, p. 6-6.

Vilo, A., 1967: Nõrgad savipinnased ehitusaluses. III Eesti ehitusgeoloogia konverents 19.-21.04.1967. Teesid. ENSV MN Riiklik Ehituskomitee, Tallinn, p. 5-5.

Martin, L., 1967: Moreenide kokkusurutavusest välikatsetel. III Eesti ehitusgeoloogia konverents 19.-21.04.1967. Teesid. ENSV MN Riiklik Ehituskomitee, Tallinn, p. 4-4.

Killar, A., Mets, M., 1967: Liivpinnaste kandevõime. Ehitusgeoloogia kogumik, II, II. ENSV MN Riiklik Ehituskomitee, Tallinn, p. 5-13.

Saarse, L., 1967: Kõrg-Eesti viirsavide geotehnilistest omadustest Otepää kõrgustiku näitel. III Eesti ehitusgeoloogia konverents 19.-21.04.1967. Teesid. ENSV MN Riiklik Ehituskomitee, Tallinn, p. 22-22.

Sergejeva, V. S., 1966: Inženerno-geologičeskie usloviâ [Инженерно-геологические условия]. In: Arhangelski, B. N. (ed.). Gidrogeologiâ SSSR, tom XXX. Èstonskaâ SSR. Nedra, Moskva, p. 280-296.

Olli, V., 1960: Inženerno-geologičeskaâ harakteristika [Инженерно-геологическая характеристика]. In: Orviku, K. (ed.). Geologiâ SSSR. Tom XXVIII. Èstonskaâ SSR, Moskva, p. 439-459.

Mets, M., Smirnov, L., Vares, J., 1980: Kambriumi savide geotehnilised omadused. VII Eesti geotehnika konverents. Teesid, Tallinn, p. 33-33.

Martin, L., 1970: Diatomiit ehitusalusena. IV Eesti geotehnika konverents 17.-19.06.1970. Teesid, IV, Tallinn, p. 31-31.

Saarse, L., 1976: Devoni savide ehitusgeoloogiline iseloomustus. VI Eesti geotehnika konverentsi teesid, Tallinn, p. 53-54.

Vilo, A., 1962: Pärnu viirsavide geotehnilistest omadustest. In: Vilo, A. (ed.). Ehitusgeoloogiline kogumik, I, Tallinn, p. 98-119.

Nugis, S., 1962: Lõuna-Eesti moreenide geotehnilistest omadustest. In: Vilo, A. (ed.). Ehitusgeoloogiline kogumik, I, Tallinn, p. 87-97.

Arbeiter, R., 1962: Tallinna ehitusgeoloogilise rajoneerimise visand. In: Vilo, A. (ed.). Ehitusgeoloogiline kogumik, I, Tallinn, p. 23-34.

Olli, V., 1962: Eesti NSV pinnastest. In: Vilo, A. (ed.). Ehitusgeoloogiline kogumik, I, Tallinn, p. 14-22.

Riet, K., 1991: Filtratsioonikatsete eesti oskussõnu. In: Masso, T. (ed.). Ehitusgeoloogiline kogumik, V, V. Valgus, Tallinn, p. 103-106.

Niin, A., 1991: Pinnasevesi ehitusgeoloogilisel uurimisel [Pinnasevesi ehitusgeoloogilisel uurimisel]. In: Masso, T. (ed.). Ehitusgeoloogia kogumik, V. Valgus, Tallinn, p. 91-96.

Niin, A., 1977: Pinnasevesi ehitusgeoloogilisel uurimisel ja ehituses [Pinnasevesi ehitusgeoloogilisel uurimisel ja ehituses]. In: Masso, T. (ed.). Ehitusgeoloogia kogumik, IV, IV. Valgus, Tallinn, p. 58-64.

Võrk, E., Vilo, A., 1977: Lääne-Eesti nõrkade savipinnaste geotehnilised omadused. In: Masso, T. (ed.). Ehitusgeoloogia kogumik, IV, IV. Valgus, Tallinn, p. 21-34.

Martin, L., 1977: Moreeni ehitusgeoloogilistest omadustest erinevates pinnavormides. In: Masso, T. (ed.). Ehitusgeoloogia kogumik, IV, IV. Valgus, Tallinn, p. 15-20.

Saarse, L., 1977: Lõuna-Eesti jääjärveliste savipinnaste ehitusgeoloogiliste omaduste sõltuvus lasumistingimustest. In: Masso, T. (ed.). Ehitusgeoloogia kogumik, IV, IV. Valgus, Tallinn, p. 35-42.

Kink, H., Andra, H., 1967: Elektromeetrilise meetodi kasutamisest pinnaste uurimisel. Ehitusgeoloogia kogumik, II, Tallinn, p. 78-82.

Kaljund, E., 1967: Maalihe Pärnus 1966. aastal. Ehitusgeoloogia kogumik, II, Tallinn, p. 61-64.

Kaljund, E., Vilo, A., 1967: Maalihkeoht Eestis. Ehitusgeoloogia kogumik, II, Tallinn, p. 56-60.

Karise, V., 1967: Eesti pinnasevee looduslik agressiivsus. Ehitusgeoloogia kogumik, II, Tallinn, p. 47-52.

Martin, L., Saarelaid, H., 1967: Kruusafraktsiooni sisalduse mõjust moreeni niiskusele ja konsistentsinäitajale. Ehitusgeoloogia kogumik, II, Tallinn, p. 26-29.

Vilo, A., 1967: Nõrgad savipinnased ehitusaluses. Ehitusgeolooga kogumik, II, Tallinn, p. 20-25.

Mets, M., 1967: Liivpinnaste koostis ja tihedus. Ehitusgeoloogia kogumik, II, Tallinn, p. 14-19.

Pärna, K., 1960: Tartu ümbruse pinnastest. Eesti Geograafia Seltsi Aastaraamat 1959. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 21-41.

Pärna, K., 1969: Mõningaid ehitusgeoloogilisi märkmeid Tartu lademe avamuse alalt. Loodusuurijate Seltsi Aastaraamat, 59. Loodusuurijate Selts, Tallinn, p. 10-17.

Noor, A., Puura, E., Talviste, P., 1991: Nõrkade pinnaste geotehniliste omaduste parandamine põlevkivituhkvaiadega. In: Puura, I., Kalm, V., Kivisilla, J., Klein, V., Puura, V., Raudsep, R., Riet, K. (ed.). Eesti geoloogiline ehitus ja maavarad: sümpoosiumi materjalid. Eesti Geoloogia Selts, Tallinn, p. 96-98.

Tammemäe, O., 1991: Kiilvaia kandevõime määramisest surupenetratsiooni koonuseritakistuse kaudu. In: Puura, I., Kalm, V., Kivisilla, J., Klein, V., Puura, V., Raudsep, R., Riet, K. (ed.). Eesti geoloogiline ehitus ja maavarad: sümpoosiumi materjalid. Eesti Geoloogia Selts, Tallinn, p. 94-96.

Tammemäe, O., 1991: Lõuna-Eesti moreenpinnase geotehniliste omaduste sesoonsest muutlikkusest. In: Puura, I., Kalm, V., Kivisilla, J., Klein, V., Puura, V., Raudsep, R., Riet, K. (ed.). Eesti geoloogiline ehitus ja maavarad: sümpoosiumi materjalid. Eesti Geoloogia Selts, Tallinn, p. 92-94.

Tammemäe, O., Lemberg, U., 1991: Lõuna-Eesti moreenpinnase geotehniliste omaduste sõltuvus veesisaldusest ja väetiselisanditest. In: Puura, I., Kalm, V., Kivisilla, J., Klein, V., Puura, V., Raudsep, R., Riet, K. (ed.). Eesti geoloogiline ehitus ja maavarad: sümpoosiumi materjalid. Eesti Geoloogia Selts, Tallinn, p. 90-92.

Riet, K., Eller, E., Sedman, A., Podshibjakin, I., 1991: Tunnelkollektorite ehitusgeoloogiauuringute kogemusi. In: Puura, I., Kalm, V., Kivisilla, J., Klein, V., Puura, V., Raudsep, R., Riet, K. (ed.). Eesti geoloogiline ehitus ja maavarad: sümpoosiumi materjalid. Eesti Geoloogia Selts, Tallinn, p. 89-90.

Riet, K., 1991: Ehitus- ja hüdrogeoloogia eesti oskuskeelest. In: Puura, I., Kalm, V., Kivisilla, J., Klein, V., Puura, V., Raudsep, R., Riet, K. (ed.). Eesti geoloogiline ehitus ja maavarad: sümpoosiumi materjalid. Eesti Geoloogia Selts, Tallinn, p. 82-83.

Vilo, A., 1991: Kas me vajame ehitusgeoloogiat?. In: Puura, I., Kalm, V., Kivisilla, J., Klein, V., Puura, V., Raudsep, R., Riet, K. (ed.). Eesti geoloogiline ehitus ja maavarad: sümpoosiumi materjalid. Eesti Geoloogia Selts, Tallinn, p. 14-15.

Keltser, K., 1928: Die Wasserkraftanlage Linnamägi am Fluss Jaggowal, Tallinn, p. 1-11.

Pirrus, E., Saarse, L., 1976: Kambriumi savide ehitusomadused. VI Eesti geotehnika konverentsi teesid, Tallinn, p. 54-55.

Palolill, M., 2005: Eesti savid ja savipinnased ning nende kasutatavus toorsaviehituses. Bakalaureusetöö. Juhendaja: Kalle Kirsimäe. bakalaureusetöö. Tartu Ülikool, Geoloogia Instituut, Tartu, p. 1-62.

Suuroja, S., Kask, A., Petersell, V., Karimov, M., Alliksaar, T., Tõnisson, A., Lips, U., Lepland, A., 2016: Soome lahe merepõhja geoloogilised kaardid merekeskkonna seisundi hindamiseks. XXIV Aprillikonverentsi „Maapõuekasutus ja keskkonnahoid“ teesid. Eesti Geoloogiakeskus, Tallinn, p. 46-47.

Suuroja, S., Suuroja, K., Kask, A., Veski, A., 2016: Talsinki tunnel teel reaalsusesse. XXIV Aprillikonverentsi „Maapõuekasutus ja keskkonnahoid“ teesid. Eesti Geoloogiakeskus, Tallinn, p. 20-21.

Tamm, T., 1985: Vaia kandevõime moreenpinnases [Diplomitöö. Juhendaja: M. Mets]. Tartu Riiklik Ülikool, Geoloogia kateeder, Tartu, p. 1-61.

Tamm, I., 1980: Välikatsed moreenil [Diplomitöö. Juhendaja: J. Vares]. Tartu Riiklik Ülikool. Geoloogia kateeder, Tartu, p. 1-34.