Kirjanduse otsing ...

Lihtpäring otsib infot kõigilt kirjanduse andmeväljadelt: autor, aasta, pealkiri, ajakirja nimi, kogumik, abstrakt, märksõnad, doi jne.

(1) otsida saab ühe või mitme sõna järgi, tulemustes kuvatakse kirjed, kus vähemalt üks neist on olemas (nt Kaljo Kivimägi);
(2) kui lisad märksõna ette "+" märgi, siis otsitakse vaid kirjeid, kus see märksõna sisaldub (nt +Kaljo +Kivimägi);
(3) märksõna välistamiseks kasuta "-" märki (nt -Kaljo +Kivimägi);
(4) pimeotsingu tähiseks on * (nt litostrat*);
(5) kindla fraasi otsinguks ümbritse see jutumärkidega (nt "tartu riikliku ülikooli");
(6) kombineeri eelnevaid võimalusi (nt +"estonian journal of earth sciences" +Kaljo +year:[2010 TO *] annab tulemuseks kõik Dimitri Kaljo artiklid ajakirjas EJES);

Täiendavad filtrid:
Autor: Aasta: Pealkiri:


NB! Otsingutulemuste hulgas kuvatakse vaikimisi vaid kontrollitud kirjeid, mis on otseselt seotud Eestiga. Näita kõiki publikatsioone.

Detailsem päringuvorm valmib 2020. a teises pooles. Andmete sisestamine ja märksõnadega varustamine kestab 2020. a lõpuni ning seda finantseerib KIKi projekt "Eesti maapõue trükiste andmebaas".

Otsingu tulemused (22)

Einasto, R., 2014: Matsalu ümbruse paerannad. Eesti Loodus, 6-7, 38-39.

Kink, H., Raukas, A., Tavast, E., 2007: Matsalu rahvuspargi keskkonnaseisund ja loodusmälestised. Keskkonnatehnika, 3, 44-45.

Meriste, M., Kirsimäe, K., Freiberg, L., 2012: Relative Sea-Level Changes at Shallow Coasts Inferred from Reed Bed Distribution over the Last 50 Years in Matsalu Bay, the Baltic Sea. Journal of Coastal Research, 28, 1, 1-10. https://doi.org/10.2112/JCOASTRES-D-10-00049.1

Kessel, H., Saarse, L., 1983: Jää ja mere vormitud maa. Eesti Loodus, 11, 702-706.

Meriste, M., Kirsimäe, K., 2015: Development of the reed bed in Matsalu wetland, Estonia: responses to neotectonic land uplift, sea level changes and human influences. Estonian Journal of Earth Sciences, 64, 2, 159-172. https://doi.org/10.3176/earth.2015.24

Kangur, V., 1986: Rannamõisa jõe vesikonna hüdrogeoloogilised tingimused ja inimtegevuse mõju tema veeressurssidele [Diplomitöö. Juhendaja: H. Kink]. Tartu Riiklik Ülikool, Geoloogia kateeder, Tartu, p. 1-60.

Heinsalu, R., 1986: Põhjavee ratsionaalne kasutamine ja kaitse Matsalu lahe lõunarannikul [Diplomitöö. Juhendaja: H. Kink]. Tartu Riiklik Ülikool, Geoloogia kateeder, Tartu, p. 1-94.

Sedman, P., 1985: Põhjavee režiim Matsalu märgala piirkonnas [Diplomitöö. Juhendaja: H. Kink]. Tartu Riiklik Ülikool, Geoloogia kateeder, Tartu, p. 1-64.

Laja, L., 1979: Matsalu lahe vesikonna hüdrogeoloogilised tehistingimused, Tartu, p. 1-83.

Kõpman, L., 1984: Matsalu lahe meremudast. Eesti NSV riiklike looduskaitsealade teaduslikud tööd. 4. Valgus, Tallinn, p. 29-31.

Kink, H., Tuuga, V., 1985: Põllumajandusreostus ja põhjavee seisund Matsalu märgala piirkonnas. In: Kastepõld, E. (ed.). Loodusevaatlusi 1983 (1. osa), p. 103-109.

Kink, H., Kaljumäe, H., 1987: Pinna- ja põhjavee antropogeensest mõjutatusest Matsalu lahe valglas. Matsalu Riikliku Looduskaitseala ökosüsteemide dünaamika ja seisund : Matsalu Riikliku Looduskaitseala 30. aastapäevale pühendatud teaduslik-tehnilise konverentsi ettekannete kokkuvõte : Lihula, 1. august 1987. a.. Valgus, Tallinn, p. 35-47.

Kaljumäe, H., Kink, H., Maastik, A., Mander, Ü., 1985: Reostuskoormus ja veekaitseabinõud Matsalu valglas. In: Frey, T. (ed.). Kaasaegse ökoloogia probleemid: rakendusökoloogilisi küsimusi Eestis : vabariikliku 3. ökoloogiakonverentsi teesid, Tartu, 11.-13. aprill 1985. Tartu Riiklik Ülikool, Tartu, p. 73-77.

Kaljumäe, H., Puurmann, E., Ratas, U., Kink, H., Metslang, T., Saarse, L., Tavast, E., 1996: Matsalu Looduskaitseala (Lääne-Eesti madalik). In: Raukas, A., Kaasik, T. (ed.). Eesti kaitsealad - geoloogia ja vesi. Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 8-39.

Saarse, L., 1980: Viirsavidest Matsalu märgalal. VII Eesti geotehnika konverents. Teesid, Tallinn, p. 32-32.

Kessel, H., Hang, T., 1982: Läänemere vanade rannamoodustiste tekketingimused ja levik Matsalu märgalal. Geograafia rakenduslikke aspekte põllumajanduses. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn-Saku, p. 83-85.

Karukäpp, R., Rähni, E., Saarse, L., 1982: Matsalu märgala pinnamood. Geograafia rakenduslikke aspekte põllumajanduses. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn-Saku, p. 78-82.

Saarse, L., Raukas, A., Vares, K., 1982: Matsalu märgala pinnakatte koostis ja kujunemine. Geograafia rakenduslikke aspekte põllumajanduses. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn-Saku, p. 73-77.

Tavast, E., 1982: Matsalu märgala aluspõhja reljeefist. Geograafia rakenduslikke aspekte põllumajanduses. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn-Saku, p. 68-72.

Meriste, M., Kirsimäe, K., 2003: Kasari delta areng ja Matsalu lahe maismaastumine. In: Plado, J., Puura, I. (ed.). Eesti geoloogide neljas ülemaailmne kokkutulek. Eesti geoloogia uue sajandi künnisel. Konverentsi materjalid ja ekskursioonijuht. Eesti Geoloogia Selts, Tartu Ülikooli geoloogia instituut, Tartu, p. 45-48.

Aaloe, Ago, Kessel, H., 1984: Matsalu ümbruse geoloogiast. Eesti NSV riiklike looduskaitsealade teaduslikud tööd. 4. Valgus, Tallinn, p. 5-17.

Pärtin, T., 1983: Lahemaa järvede ja Matsalu lahe kaitse hüdrogeoloogilised aspektid [Diplomitöö. Juhendaja: H. Kink]. Tartu Riiklik Ülikool. Geoloogia kateeder, Tartu, p. 1-67.