Eesti maapõue teavikute register

Veebirakendus valmib 2020. a lõpuks, seni saab kasutada portaali osalist funktsionaalsust.


Infot Eesti geoloogia ja maavarade kohta leiab inglisekeelsest raamatust Raukas & Teedumäe (eds), 1997: Geology and Mineral Resources of Estonia

Kirjanduse otsing ...

Lihtpäring otsib infot kõigilt kirjanduse andmeväljadelt: autor, aasta, pealkiri, ajakirja nimi, kogumik, abstrakt, märksõnad, doi jne.

(1) otsida saab ühe või mitme sõna järgi, tulemustes kuvatakse kirjed, kus vähemalt üks neist on olemas (nt Kaljo Kivimägi);
(2) kui lisad märksõna ette "+" märgi, siis otsitakse vaid kirjeid, kus see märksõna sisaldub (nt +Kaljo +Kivimägi);
(3) märksõna välistamiseks kasuta "-" märki (nt -Kaljo +Kivimägi);
(4) pimeotsingu tähiseks on * (nt litostrat*);
(5) kindla fraasi otsinguks ümbritse see jutumärkidega (nt "tartu riikliku ülikooli");
(6) kombineeri eelnevaid võimalusi (nt +"estonian journal of earth sciences" +Kaljo +year:[2010 TO *] annab tulemuseks kõik Dimitri Kaljo artiklid ajakirjas EJES);

Täiendavad filtrid:
Autor: Aasta: Pealkiri:


NB! Otsingutulemuste hulgas kuvatakse vaikimisi vaid kontrollitud kirjeid, mis on otseselt seotud Eestiga. Näita kõiki publikatsioone.

Detailsem päringuvorm valmib 2020. a teises pooles. Andmete sisestamine ja märksõnadega varustamine kestab 2020. a lõpuni ning seda finantseerib KIKi projekt "Eesti maapõue trükiste andmebaas".

Virtuaalne kirjanduse kogumik

Tartu Ülikooli lõputööd

Koostas(id): TÜ ÖMI geoloogia osakond, 2020

Kogumiku kirjandus (138)

Aart, J., 2011: Terrigeensed lõhetäited Kalana karjääris. Bakalaureusetöö. Juhendaja: Tõnu Pani. bakalaureusetöö. Tartu Ülikool, geoloogia osakond, Tartu, p. 1-61.

Aavola, E., 1985: Põhjavee ratsionaalsest kasutamisest ja kaitsest S. M. Kirovi nim. näidiskalurikolhoosi Kolga osakonnas [Diplomitöö. Juhendaja: H. Kink]. Tartu Riiklik Ülikool, Geoloogia kateeder, Tartu, p. 1-70.

Ainsaar, L., 1986: Põlevkivi sisaldava kompleksi ülemise osa (Kurna kihtkonna, CIII-DII) ehitusest [Diplomitöö. Juhendajad: Ralf Männil, A. Rõõmusoks]. Tartu Riiklik Ülikool, Geoloogia kateeder, Tartu, p. 1-51.

Akel, M., 1984: Põhjavee ratsionaalsest kasutamisest ja kaitsest põllumajanduses Lahemaa Rahvuspargis Ilumäe kolhoosi näitel [Diplomitöö. Juhendaja: H. Kink]. Tartu Riiklik Ülikool, Geoloogia kateeder, Tartu, p. 1-57.

Allikmaa, A., 1985: Moreeni nihketugevus [Diplomitöö. Juhendaja: M. Mets]. Tartu Riiklik Ülikool, Geoloogia kateeder, Tartu, p. 1-55.

Aruväli, J., 1982: Nõrkade savipinnaste omaduste määramine surupenetratsiooniga [Diplomitöö. Juhendaja: R. Arbeiter]. Tartu Riiklik Ülikool. Geoloogia kateeder, Tartu, p. 1-89.

Averin, A., 2007: Lääne-Eesti viirsavide litoloogia. Bakalaureusetöö. Juhendajad: Kalle Kirsimäe, Tiit Hang. bakalaureusetöö. Tartu Ülikool, Geoloogia instituut, Tartu, p. 1-43.

Beilmann, K., 2008: Hüdrotermaalse mineralisatsiooni ilmingud Eyerville puursüdamikus, Chesapeake Bay meteoriidikraater U.S.A. Bakalaureusetöö. Juhendaja: K. Kirsimäe.. bakalaureusetöö. Tartu Ülikool, geoloogia osakond, Tartu, p. 1-33.

Brutus, A., 1983: Nabala lademe litoloogiast erinevates struktuurilis-fatsiaalsetes vööndites Põhja-Baltikumis [Diplomitöö. Juhendaja: A. Oraspõld]. Tartu Riiklik Ülikool. Geoloogia kateeder, Tartu, p. 1-55.

Eller, E., 1982: Vesi moreeni geotehniliste omaduste kujundajana [Diplomitöö. Juhendaja: A. Niin]. Tartu Riiklik Ülikool. Geoloogia kateeder, Tartu.

Ellervee, K., 2010: Murenemisindikaatorid Pechenga Basseini Paleoproterosoikumi 2.0-2.4 Ga settekivimites ja vulkaniitides. Bakalaureusetöö. Juhendaja: Peeter Somelar. bakalaureusetöö. Tartu Ülikool, geoloogia osakond, Tartu, p. 1-26.

Enel, M., 1996: Moreeni lõimise ja mineraalse koostise pindalaline varieeruvus Võhma piirkonnas [Lõputöö. Juhendaja: K. Kirsimäe]. Tartu Ülikool, Geoloogia Instituut, Tartu, p. 1-44.

Erg, K., 1981: Rakvere rajooni perspektiivse fosforiidipiirkonna hüdrogeoloogilised tehistingimused. Tartu Riiklik Ülikool. Geoloogia kateeder, Tartu, p. 1-67.

Gaškov, A., 1983: Eesti põlevkivimaardla lõunaosa põlevkivi kvaliteedi hindamisest, Tartu.

Haamer, R., 1986: Nõrkade savipinnaste konsolidatsioonimooduli määramine teimimisel [Diplomitöö. Juhendaja: M. Mets]. Tartu Riiklik Ülikool, Geoloogia kateeder, Tartu, p. 1-35.

Halliste, A., 1981: Hüdrogeoloogilised tehistingimused Pandivere kõrgustiku võlvil [Diplomitöö. Juhendaja H. Kink]. Tartu Riiklik Ülikool. Geoloogia kateeder, Tartu, p. 1-50.

Härmaste, A., 1991: Late Ordovician and Early Silurian acritarchs from Tähkvere borehole nr. 726 [Diplomitöö]. Tartu Ülikool, Tartu.

Hein, H., 1952: Boksiitide otsimistööd Ivdeli rajoonis Languri piirkonnas [Diplomitöö nr. 10]. Tartu Ülikool, Tartu, p. 1-64.

Heinsalu, A., 1986: Balti jääpaisjärve setete litoloogiast Läänemere keskosas [Diplomitöö. Juhendajad: V. Kalm, R. Karukäpp]. Tartu Riiklik Ülikool, Geoloogia kateeder, Tartu, p. 1-64.

Heinsalu, R., 1986: Põhjavee ratsionaalne kasutamine ja kaitse Matsalu lahe lõunarannikul [Diplomitöö. Juhendaja: H. Kink]. Tartu Riiklik Ülikool, Geoloogia kateeder, Tartu, p. 1-94.

Helm, A., 1984: Kiilvaiade rõhtkandevõime Kagu-Eesti moreenides [Diplomitöö. Juhendaja: J. Kärk]. Tartu Riiklik Ülikool, Geoloogia kateeder, Tartu, p. 1-51.

Hints, O., 1996: Jawed Polychaetes in the Upper Viruan of North Estonian Confacies Belt [BSc Thesis. Supervisor: T. Meidla]. Tartu University, Tartu, p. 1-100.

Jänes, J., 1982: Neeme massiivi graniidi mineraloogiline ja petrograafiline iseloomustus [Diplomitöö. Juhendajad: J. Kirs, K. Suuroja]. Tartu Riiklik Ülikool. Geoloogia kateeder, Tartu, p. 1-54.

Kaasik, J., 1999: Võrtsjärve alamkihistu moreeni litoloogia Tamme paljandi näitel [Diplomitöö. Juhendajad: V. Kalm, K. Kirsimäe]. Tartu Ülikool, Geoloogia Instituut, Tartu, p. 1-48.

Kajak, M., 1981: Rakvere fosforiidisisalduselt perspektiivse ala kvaternaarigeoloogiast [Diplomitöö. Juhendaja: G. Eltermann]. Tartu Riiklik Ülikool. Geoloogia kateeder, Tartu, p. 1-63.

Kangur, V., 1986: Rannamõisa jõe vesikonna hüdrogeoloogilised tingimused ja inimtegevuse mõju tema veeressurssidele [Diplomitöö. Juhendaja: H. Kink]. Tartu Riiklik Ülikool, Geoloogia kateeder, Tartu, p. 1-60.

Karimov, M., 2004: Bottom sediment mineralogy of the western Norwegian fjords. BSc thesis. Supervisors: Kalle Kirsimäe and Aivo Lepland. bakalaureusetöö. Tartu Ülikool, Geoloogia Instituut, Tartu, p. 1-55.

Karin, J., 1982: Järvesetete lasumusest, koostisest ja kujunemisest Illuka mõhnastiku järvedes [Diplomitöö. Juhendajad: E. Lõokene, L. Saarse]. Tartu Riiklik Ülikool. Geoloogia kateeder, Tartu, p. 1-49.

Kask, R., 2009: Kalana karjääri ostrakoodid [Bakalaureusetöö. Juhendaja: O. Tinn]. Tartu Ülikool, Tartu, p. 1-26.

Kelp, K., 2011: Dolomiidistumise mõjust süsinikisotoopide suhtele karbonaatkivimites. Bakalaureusetöö. Juhendaja: Tõnu Pani. bakalaureusetöö. Tartu Ülikool, geoloogia osakond, Tartu, p. 1-37.

Kespre, T., 2002: Kambriumi ealine murenemiskoorik Alam-Kambriumi Lontova kihistu savidel Balti paleobasseinis ja Moskva sünekliisis. Bakalaureusetöö. Juhendaja: Kalle Kirsimäe. bakalaureusetöö. Tartu Ülikool, Geoloogia Instituut, Tartu, p. 1-37.

Kink, H., 1956: Koola poolsaare Ni-Cu maardlatest [Diplomitöö nr. 51]. Tartu Ülikool, Tartu, p. 1-161.

Kirsimäe, K., 1993: Kambriumi ja Ordoviitsiumi piirikihtide mineraloogia Valkla ja Nõmmeveski paljandis [Diplomitöö. Juhendaja: T. Kurvits]. Tartu Ülikool, Geoloogia Instituut, Tartu, p. 1-64.

Kõnd, E., 1981: Keskordoviitsiumi litoloogiast Pandivere kõrgustiku läänenõlval [Diplomitöö. Juhendajad: A. Oraspõld, T. Lang]. Tartu Riiklik Ülikool. Geoloogia kateeder, Tartu, p. 1-36.

Kõrts, A., 1984: Alamkaradoki mikrofossiilid Põhja-Eesti struktuurilis-fatsiaalses vööndis [Diplomitöö]. Tartu Riiklik Ülikool, Geoloogia kateeder, Tartu.

Kreitsmann, T., 2011: Hüdrotermaalsest mineralisatsioonist Neugrund impaktbretšades. Bakalaureusetöö. Juhendaja: Juho Kirs. bakalaureusetöö. Tartu Ülikool, geoloogia osakond, Tartu, p. 1-24.

Kuldkepp, R., 2000: Epigeneetilisest dolomiidiistumisest Rõstla karjääris. Bakalaureusetöö. Juhendajad: Väino Puura, Tõnu Pani. bakalaureusetöö. Tartu Ülikool, Geoloogia Instituut, Tartu, p. 1-62.

Künnapuu, K., 1983: Savipinnaste lõimise uurimisest ehitusgeoloogias [Diplomitöö. Juhendaja: U. Lemberg]. Tartu Riiklik Ülikool. Geoloogia kateeder, Tartu, p. 1-54.

Kurvits, T., 1985: Kesktremadoc'i setendite mineraloogiast Põhja-Eesti paljandites [Diplomitöö. Juhendajad: A. Kleesment, H. Heinsalu]. Tartu Riiklik Ülikool, Geoloogia kateeder, Tartu, p. 1-80.

Laan, M., 2011: Läänemere mandelkividest. Bakalaureusetöö. Juhendaja: Juho Kirs. bakalaureusetöö. Tartu Ülikool, geoloogia osakond, Tartu, p. 1-31.

Leinsalu, T., 1981: Pinnasevee taseme muutused Tallinnas ehitusgeoloogilise uurimise andmetel [Diplomitöö. Juhendaja: A. Niin]. Tartu Riiklik Ülikool. Geoloogia kateeder, Tartu, p. 1-50.

Lepland, A., 1990: Piusa oru geoloogiast [Diplomitöö. Juhendajad: V. Kalm, T. Hang]. Tartu Ülikool, Geoloogia kateeder, Tartu, p. 1-90.

Liibert, S., 1982: Põlva rajooni põhjavee kaitse hüdrogeoloogiline põhjendus [Diplomitöö. Juhendajad: L. Savitskaja, H. Kink]. Tartu Riiklik Ülikool. Geoloogia kateeder, Tartu.

Liira, M., 2006: Keevkihi põletustehnoloogia põlevkivituha hüdratiseerumine. Bakalaureusetöö. Juhendaja: Kalle Kirsimäe. bakalaureusetöö. Tartu Ülikool, Geoloogia Instituut, Tartu, p. 1-26.

Lillestik, P., 1993: Eesti aluskorra varaplatvormsete granitoidide raske fraktsiooni aktsessooride mineraloogilisest analüüsist [Diplomitöö. Juhendaja: J. Kirs]. Tartu Ülikool, Geoloogia Instituut, Tartu, p. 1-44.

Lomp, P., 2008: Sekundaarne karbonaatne tsement glatsiofluviaalsetes setetes. Bakalaureusetöö. Juhendaja: Maris Rattas. bakalaureusetöö. Tartu Ülikool, geoloogia osakond, Tartu, p. 1-32.

Luht, H., 1985: Vigala jõe vesikonna hüdrogeoloogilised tingimused [Diplomitöö. Juhendaja H. Kink]. Tartu Riiklik Ülikool, Geoloogia kateeder, Tartu, p. 1-46.

Maaring, J., 1953: Rändkivide levikust Eesti NSV-s [Diplomitöö nr. 29], p. 1-168.

Madalik, J., 1985: Viljandi rajooni kirdeosa turbamaardlad [Diplomitöö. Juhendaja: G. Eltermann]. Tartu Riiklik Ülikool, Geoloogia kateeder, Tartu, p. 1-61.

Martin, T., 1983: Kallavere kihistu geoloogiast Maardu ja Tsitre-Valkla leiukohtadest lõunasse jääval alal [Diplomitöö. Juhendajad: A. Loog, R. Raudsep]. Tartu Riiklik Ülikool. Geoloogia kateeder, Tartu, p. 1-79.

Mäss, E., 1986: Meresetete levikust ja koostisest Küdema lahes [Diplomitöö. Juhendajad: Kaarel Orviku, V. Kalm]. Tartu Riiklik Ülikool, Geoloogia kateeder, Tartu, p. 1-41.

Meidla, T., 1982: Nabala, Vormsi ja Pirgu lademe ostrakoodid Lääne-Eestis. Tartu Riiklik Ülikool. Geoloogia kateeder, Tartu.

Moldov, U., 1984: Rüükala Coccosteus Narva lademes. [Diplomitöö. Juhendaja: E. Kurik]. Tartu Riiklik Ülikool. Geoloogia kateeder, Tartu, p. 1-66.

Möldre, E., 1983: Kiilvaiade kasutamisest Kagu-Eesti moreenides [Diplomitöö. Juhendaja: J. Kärk]. Tartu Riiklik Ülikool. Geoloogia kateeder, Tartu, p. 1-69.

Morgen, E., 1980: Tapa-Assamalla ja Haljala profiilide aluskorra kivimite füüsikalised omadused [Diplomitöö. Juhendajad: J. Kirs, V. Puura]. Tartu Riiklik Ülikool. Geoloogia kateeder, Tartu, p. 1-57.

Mõtlep, R., 2004: Settekivimite looduslik y-kiirguse intensiivsus: gamma-karotaaži intensiivsus ja settekivimite mineraalne koostis Tartu (453) puuraugus. Bakalaureusetöö. Juhendaja: Kalle Kirsimäe. bakalaureusetöö. Tartu Ülikool, Geoloogia Instituut, Tartu, p. 1-51.

Mürk, L., 2008: Lümanda leiukoha karbonaatkivimite kasutamine lubjatoormena. Bakalaureusetöö. Juhendaja: Tõnu Meidla. bakalaureusetöö. Tartu Ülikool, geoloogia osakond, Tartu, p. 1-30.

Nestor, T., 1983: Vaia kandevõime määramine rammimise andmetel [Diplomitöö. Juhendaja: P. Kildjer]. Tartu Riiklik Ülikool. Geoloogia kateeder, Tartu, p. 1-25.

Nezdoli, J., 2013: Stabiilsete süsinikuisotoopide koosseisu muutused Porkuni lademe paljandites. Bakalaureusetöö, juhendaja: Tõnu Meidla. bakalaureusetöö. Tartu Ülikool, Geoloogia osakond, Tartu, p. 1-58.

Niinemets, E., 1997: Komatiitse magmatismi esinemise võimalikkusest Eesti aluskorras Loode-Eesti amfiboliitide näitel [Diplomitöö. Juhendaja: J. Kirs]. Tartu Ülikool, Tartu, p. 1-48.

Nõmtak, L., 2012: Kohtla-Järve poolkoksiladestu põlemiskolde materjali tsementeerumine ja hüdratiseerumine. Bakalaureusetöö. Juhendaja: Annette Sedman. bakalaureusetöö. Tartu Ülikool, geoloogia oskaond, Tartu, p. 1-29.

Nurk, K., 1984: Liivade geotehniliste omaduste sõltuvus tihedusest [Diplomitöö. Juhendaja: M. Mets]. Tartu Riiklik Ülikool. Geoloogia kateeder, Tartu, p. 1-46.

Oja, T., 1980: Fosforiidikihindi geoloogiast Rakvere rajoonis [Diplomitöö. Juhendajad: A. Loog, R. Raudsep]. Tartu Riiklik Ülikool. Geoloogia kateeder, Tartu.

Paalits, I., 1984: Ülgase kihistiku mikrofütoplanktonist stratotüüpsel alal [Diplomitöö. Juhendajad: A. Rõõmusoks, T. Jankauskas]. Tartu Riiklik Ülikool. Geoloogia kateeder, Tartu, p. 1-40.

Paiste, P., 2009: Lonari meteoriidikraatri impaktklaaside ja süeviitide keemiline koostis. Bakalaureusetöö. Juhendaja: Kalle Kirsimäe. bakalaureusetöö. Tartu Ülikool, geoloogia osakond, Tartu, p. 1-26.

Palginõmm, V., 1980: Eesti merelise tekkega ravimudade geoloogiast [Diplomitöö. Juhendaja: Kaarel Orviku]. Tartu Riiklik Ülikool. Geoloogia kateeder, Tartu, p. 1-48.

Paljasma, M., 1983: Lahemaa Rahvuspargi põhjavee keemilisest ja tasemerežiimist [Diplomitöö. Juhendaja: H. Kink]. Tartu Riiklik Ülikool. Geoloogia kateeder, Tartu, p. 1-62.

Palolill, M., 2005: Eesti savid ja savipinnased ning nende kasutatavus toorsaviehituses. Bakalaureusetöö. Juhendaja: Kalle Kirsimäe. bakalaureusetöö. Tartu Ülikool, Geoloogia Instituut, Tartu, p. 1-62.

Pärn, T., 2011: Llandovery ja Wenlocki piirikihid Pärnu-Jaagupi puursüdamikus. Bakalaureusetöö. Juhendajad: Leho Ainsaar, Anne Põldvere. bakalaureusetöö. Tartu Ülikool, geoloogia osakond, Tartu, p. 1-34.

Pärnoja, M., 1980: Lahemaa Rahvuspargi hüdrogeoloogilised tehistingimused [Diplomitöö. Juhendaja: H. Kink]. Tartu Riiklik Ülikool. Geoloogia kateeder, Tartu, p. 1-57.

Pärtin, T., 1983: Lahemaa järvede ja Matsalu lahe kaitse hüdrogeoloogilised aspektid [Diplomitöö. Juhendaja: H. Kink]. Tartu Riiklik Ülikool. Geoloogia kateeder, Tartu, p. 1-67.

Peetermann, S., 1983: Kirde-Eesti mittemoreense savipinnase ehitusgeoloogiline ülevaade [Diplomitöö. Juhendaja: A. Vilo]. Tartu Riiklik Ülikool. Geoloogia kateeder, Tartu, p. 1-96.

Pirrus, P., 1984: Lahemaa soode hüdrogeoloogiast [Diplomitöö. Juhendajad: H. Kink, M. Ilomets]. Tartu Riiklik Ülikool. Geoloogia kateeder, Tartu, p. 1-46.

Plink, A., 1980: Eesti NSV põhjavee keemiline koostis ja reostuskaitstus [Diplomitöö. Juhendajad: H. Kink, R. Perens]. Tartu Riiklik Ülikool. Geoloogia kateeder, Tartu, p. 1-69.

Ploom, G., 1980: Lahemaa geoloogia ja hüdrogeoloogia [Diplomitöö. Juhendaja: H. Kink]. Tartu Riiklik Ülikool. Geoloogia kateeder, Tartu, p. 1-67.

Ploom, K., 1986: Saarde kihistu litoloogiast Edela-Eestis [Diplomitöö. Juhendaja: R. Einasto]. Tartu Riiklik Ülikool, Geoloogia kateeder, Tartu, p. 1-54.

Põldsaar, K., 2007: Tahkuna lubiliivakivid ja -gravelliidid: koostis ja päritolu. Bakalaureusetöö. Juhendaja: Leho Ainsaar. bakalaureusetöö. Tartu Ülikool, Geoloogia instituut, Tartu, p. 1-58.

Poska, A., 1992: Lääne-Eesti soo- ja järvesetete stratigraafiast Järveotsa järve ja Pitkasoo näitel [Diplomitöö. Juhendaja: L. Saarse]. Tartu Ülikool, Geoloogia kateeder, Tartu, p. 1-66.

Pukkonen, E., 1983: Aluspõhja kivimite lõhelisusest Paldiski-Tapa vahelisel alal [Diplomitöö. Juhendaja: A. Mardla]. Tartu Riiklik Ülikool. Geoloogia kateeder, Tartu, p. 1-31.

Puura, I., 1983: Brahhiopoodiperekonna Dicoelosia muutlikkuse uurimus. Tartu Riiklik Ülikool. Geoloogia kateeder, Tartu.

Rahe, T., 2011: Kudruküla kiviaegse asulakoha looduskeskkond ja seosed Läänemere arenguga Narva-Luuga klindilahe piirkonnas. Bakalaureusetöö. Juhendaja: Alar Rosentau. bakalaureusetöö. Tartu Ülikool, geoloogia osakond, Tartu, p. 1-39.

Rammo, M., 1982: Kohtla-Järve rajooni perspektiivsete kaevandusalade hüdrogeoloogilised tehistingimused [Diplomitöö. Juhendaja: H. Kink]. Tartu Riiklik Ülikool. Geoloogia kateeder, Tartu, p. 1-66.

Randoja, T., 1980: Põhjavee tasemerežiimi seaduspärasusi Tartu ümbruses [Diplomitöö. Juhendaja: T. Metslang]. Tartu Riiklik Ülikool. Geoloogia kateeder, Tartu, p. 1-49.

Rannat, U., 1987: Jämepurdmaterjal Tallinna ümbruse paljandite Kambriumi-Ordoviitsiumi piirikihtides [Diplomitöö. Juhendajad: K. Mens, A. Loog]. Tartu Ülikool, geoloogia kateeder, Tartu, p. 1-88.

Rass, Varmo, 1981: Pakerordi, Lasnamäe ja Idavere lademe kivimite dolomiidistumisest Rägavere fosforiidileiukohal [Diplomitöö. Juhendajad: R. Raudsep, A. Loog]. Tartu Riiklik Ülikool. Geoloogia kateeder, Tartu, p. 1-60.

Rass, Vilja, 1981: Brahhiopoodipoolmete ainelisest koostisest Rägavere-Assamalla piirkonnas [Diplomitöö. Juhendajad: R. Raudsep, A. Loog]. Tartu Riiklik Ülikool. Geoloogia kateeder, Tartu, p. 1-41.

Rattas, M., 1988: Orava-Mustoja servamoodustise limnoglatsiaalsete liivade litoloogiast [Diplomitöö. Juhendajad: V. Kalm, U. Liiber]. Tartu Ülikool, Geoloogia kateeder, Tartu, p. 1-52.

Raudsepp, L., 1984: Põhjavee seisundist Rapla rajoonis [Diplomitöö. Juhendaja: H. Kink, K. Aun]. Tartu Riiklik Ülikool. Geoloogia kateeder, Tartu, p. 1-78.

Raudsepp, M., 1982: Nõrk savipinnas ehitusalusena Lääne-Eesti rannikuosas ja saartel [Diplomitöö. Juhendaja: A. Vilo]. Tartu Riiklik Ülikool. Geoloogia kateeder, Tartu, p. 1-122.

Reima, L., 1981: Irbeni kihistu litoloogiast [Diplomitöö. Juhendaja: K. Mens]. Tartu Riiklik Ülikool. Geoloogia kateeder, Tartu, p. 1-41.

Reiska, K., 1984: Kambriumi ja ordoviitsiumi piirikihtide litoloogiast Tallinn-Aseri joonel [Diplomitöö. Juhendajad: K. Mens, A. Loog]. Tartu Riiklik Ülikool. Geoloogia kateeder, Tartu, p. 1-60.

Rennel, G., 1984: Põhja-Eesti platoo muldade geokeemiast [Diplomitöö. Juhendajad: V. Petersell, A. Loog]. Tartu Riiklik Ülikool. Geoloogia kateeder, Tartu, p. 1-44.

Rom, M., 1993: Kaali meteoriidi 7. kraatri kildude mineraloogiast ja keemilisest koostisest [Diplomitöö. Juhendaja: Ü. Kestlane]. TÜ geoloogia instituut, Tartu.

Rõõm, A., 1980: Moreenide muutlikkus Eestis [Diplomitöö. Juhendaja: J. Vares]. Tartu Riiklik Ülikool. Geoloogia kateeder, Tartu, p. 1-51.

Saarmäe, A., 1987: Fluvioglatsiaalsete setete litoloogiast Otepää kõrgustiku idaosas [Diplomitöö. Juhendaja: V. Kalm]. Tartu Riiklik Ülikool, Geoloogia kateeder, Tartu, p. 1-71.

Saarmäe, V., 1981: Tamsalu alevi hüdrogeoloogiline iseloomustus [Diplomitöö. Juhendaja: R. Perens]. Tartu Riiklik Ülikool. Geoloogia kateeder, Tartu.

Salu, M., 1981: Rapla veehaarde hüdrogeoloogilised tingimused [Diplomitöö. Juhendajad: I. Vatalin, T. Metslang]. Tartu Riiklik Ülikool. Geoloogia kateeder, Tartu, p. 1-84.

Säre, E., 2012: Magneesiumi ja rauaühendid Eesti karbifosforiidis: vorm, levik ja mõju fosforhappe tootmistehnoloogiale. Bakalaureusetöö keskkonnatehnoloogias. Juhendajad: Kalle Kirsimäe, Erik Puura. bakalaureusetöö. Tartu Ülikool, geoloogia osakond, Tartu, p. 1-35.

Sarv, T., 1982: Kohtla-Järve rajooni kaevanduspiirkonna põllumajandusmaastiku hüdrogeoloogilised tehistingimused [Diplomitöö. Juhendaja: H. Kink]. Tartu Riiklik Ülikool. Geoloogia kateeder, Tartu, p. 1-67.

Sassian, K., 1982: Rapla veehaarde põhjavee tarbevarud [Diplomitöö. Juhendajad: I. Vatalin, T. Metslang]. Tartu Riiklik Ülikool. Geoloogia kateeder, Tartu, p. 1-79.

Sedman, A., 1985: Eesti liivade filtratsiooniomaduste hindamine ehitusgeoloogilisel uurimisel [Diplomitöö. Juhendaja: K. Riet]. Tartu Riiklik Ülikool, Geoloogia kateeder, Tartu, p. 1-51.

Sedman, P., 1985: Põhjavee režiim Matsalu märgala piirkonnas [Diplomitöö. Juhendaja: H. Kink]. Tartu Riiklik Ülikool, Geoloogia kateeder, Tartu, p. 1-64.

Semidor, M., 1995: Keila ja Oandu lademe piirikihid Loode-Eestis [Diplomitöö: Juhendaja L. Ainsaar]. Tartu Ülikool, Tartu, p. 1-53.

Sepp, H., 2011: Erinevate eeltöötluste mõju järvelubja δ13C ja δ18O isotoopanalüüsidele. Bakalaureusetöö. Juhendajad: Volli Kalm, Kadri Sohar, Liina Laumets. bakalaureusetöö. Tartu Ülikool, geoloogia osakond, Tartu, p. 1-47.

Sepp, S., 2007: Läänemere piirkonna rabakiviformatsiooni aluseliste soon- ja purskekivimite geokeemiast. Bakalaureusetöö. Juhendaja: J. Kirs. bakalaureusetöö. Tartu Ülikool, Geoloogia instituut, Tartu, p. 1-33.

Soa, K., 1982: Kruusliiva ja liivavarude prognoos Valga rajoonis [Diplomitöö]. Tartu Riiklik Ülikool. Geoloogia kateeder, Tartu.

Sokman, K., 1981: Pinnase lõimis. Liivpinnaste lõimise ruumiline muutlikkus [Diplomitöö. Juhendajad: J. Vares, M. Mets, R. Arbeiter]. Tartu Riiklik Ülikool. Geoloogia kateeder, Tartu, p. 1-36.

Soveri, T., 2003: Settekivimite kvantitatiivne mineraalne analüüs Rietveld põhisel röntgendifraktsioonanalüüsi meetodil: näide Eesti Paleosoiliste setendite koostisest Taagepera puuraugus. Bakalaureusetöö. Juhendaja: Kalle Kirsimäe. bakalaureusetöö. Tartu Ülikool, Geoloogia Instituut, Tartu, p. 1-56.

Stroom, M., 1983: Kesk-Kamtšatka vulkaanilise vööndi pliotseensest vulkanismist Kitimini ja Belogovaja vulkaanide näitel [Diplomitöö]. Tartu Riiklik Ülikool. Geoloogia kateeder, Tartu.

Stumbur, H., 1955: Eesti NSV ülem-ordoviitsiumi nautiloiididest [Diplomitöö], Tartu, p. 1-159.

Stumbur, K., 1955: Siluri alumiste lademete ostrakoodidefaunast Eesti NSV-s [Diplomotöö nr. 47], Tartu, p. 1-67.

Talviste, P., 1984: Geotehniliste kihtide eraldamisest nõrkadest savipinnastest koosnevas ehitusaluses [Diplomitöö. Juhendaja: A. Vilo]. Tartu Riiklik Ülikool. Geoloogia kateeder, Tartu, p. 1-55.

Tamm, A., 1985: Fluori esinemine Rakvere fosforiidirajoonis [Diplomitöö. Juhendaja: V. Petersell]. Tartu Riiklik Ülikool, Geoloogia kateeder, Tartu, p. 1-54.

Tamm, I., 1980: Välikatsed moreenil [Diplomitöö. Juhendaja: J. Vares]. Tartu Riiklik Ülikool. Geoloogia kateeder, Tartu, p. 1-34.

Tamm, J., 1982: Lahemaa rändkivid [Diplomitöö. Juhendajad: H. Viiding, J. Kirs]. Tartu Riiklik Ülikool. Geoloogia kateeder, Tartu, p. 1-108.

Tamm, T., 1985: Vaia kandevõime moreenpinnases [Diplomitöö. Juhendaja: M. Mets]. Tartu Riiklik Ülikool, Geoloogia kateeder, Tartu, p. 1-61.

Tammik, P., 1983: Rakvere lademe litoloogiast stratotüüpsel alal [Diplomitöö. Juhendajad: A. Oraspõld, A. Haas]. Tartu Riiklik Ülikool. Geoloogia kateeder, Tartu, p. 1.44.

Taur, K., 1984: Mõnede Vooremaa järvede setete kartsinoloogiline analüüs [Diplomitöö. Juhendajad: A. Mäemets, R. Pirrus]. Tartu Riiklik Ülikool. Geoloogia kateeder, Tartu, p. 1-50.

Teever, A., 1980: Harju rajooni hüdrogeoloogilised tehistingimused [Diplomitöö]. Tartu Riiklik Ülikool. Geoloogia kateeder, Tartu.

Tennokesse, V., 1983: Lahemaa Rahvuspargi tüüpiliste soode hüdrogeoloogilised tehistingimused [Diplomitöö. Juhendaja: H. Kink]. Tartu Riiklik Ülikool. Geoloogia kateeder, Tartu, p. 1-57.

Tolk, V., 1982: Põllumajanduslikud reostusallikad ja reostuskaitstus Otepää kõrgustikust Saadjärve voorestikuni [Diplomitöö. Juhendajad: H. Kink, V. Kalm]. Tartu Riiklik Ülikool. Geoloogia kateeder, Tartu, p. 1-102.

Tombak, M., 1994: Sr, Mn, Fe ja Cl kui mineraali tekke indikaatorid [Diplomitöö. Juhendaja: T. Kiipli]. Tartu Ülikool, Geoloogia Instituut, Tartu, p. 1-61.

Torp, R., 2011: Karbonaatsed konkretsioonid Pärnu viirsavides. Bakalaureusetöö. juhendajad: Maris Rattas, Tiit Hang. bakalaureusetöö. Tartu Ülikool, geoloogia osakond, Tartu, p. 1-22.

Türk, M., 1982: Toolse fosforiidimaardla uuringumetoodika analüüs [Diplomitöö. Juhendajad: A. Loog, R. Raudsep]. Tartu Riiklik Ülikool. Geoloogia kateeder, Tartu, p. 1-66.

Tuuling, I., 1980: Assamalla kerkeala geoloogiline ehitus ja areng [Diplomitöö. Juhendaja: V. Puura]. Tartu Riiklik Ülikool. Geoloogia kateeder, Tartu, p. 1-60.

Tuuling, T., 1987: Saaremaa dolokivilasundite ehitusest ja tekkeloost [Diplomitöö nr. 360. Juhendaja: R. Einasto], Tartu, p. 1-67.

Tuuling, T., 2015: A specimen of Psammolepis in the Gauja Formation (Estonia). bakalaureusetöö, p. 1-31.

Uibopuu, E., 2003: Paleoproterozoic Snavva facies metasediments in Norrbotten county, Northern Sweden. Bakalaureusetöö. Juhendajad: Leho Ainsaar ja Risto Kumpulainen. bakalaureusetöö. Tartu Ülikool, Geoloogia Instituut, Tartu, p. 1-43.

Vardja, P., 1981: Aseri rikke geoloogiast ja geofüüsikast Viru-Nigula piirkonnas [Diplomitöö. Juhendaja: R. Vaher]. Tartu Riiklik Ülikool. Geoloogia kateeder, Tartu, p. 1-42.

Vassiljev, J., 1985: Loksa ümbruse viirsavidest [Diplomitöö. Juhendajad: R. Karukäpp, V. Kalm]. Tartu Riiklik Ülikool, Geoloogia kateeder, Tartu, p. 1-74.

Verš, E., 2001: Karinu maardla Mg-vaeste lubjakivide dolomiidistumine keemilise analüüsi andmetel. Bakalaureusetöö. Juhendajad: Väino Puura, Tõnu Pani. bakalaureusetöö. Tartu Ülikool, Geoloogia Instituut, Tartu, p. 1-51.

Veski, S., 1989: Maardu järve geoloogiast ja nüüdisseisundist [Diplomitöö. Juhendaja: L. Saarse]. Tartu Ülikool, Geoloogia kateeder, Tartu, p. 1-107.

Viiding, H., 1952: Rändkivide geoloogiast Eesti NSV mandrialal [Diplomitöö nr. 22], Tartu, p. 1-82.

Viskus, J., 1984: Turvaste geotehnilised omadused [Diplomitöö: Juhendaja: M. Mets]. Tartu Riiklik Ülikool. Geoloogia kateeder, Tartu, p. 1-81.

Voika, H., 1984: Vormsi lademe litoloogiast Pandivere kõrgustikul [Diplomitöö. Juhendaja: A. Oraspõld]. Tartu Riiklik Ülikool. Geoloogia kateeder, Tartu, p. 1-43.

Vool, M., 1984: Põhjavee ratsionaalsest kasutamisest ja kaitsest "Viru" kolhoosi Vihula osakonnas [Diplomitöö. Juhendaja: H. Kink]. Tartu Riiklik Ülikool. Geoloogia kateeder, Tartu, p. 1-67.

Voolma, M., 2007: Granaadi, biotiidi pürokseeni keemilisest koostisest Jõhvi vööndi magnetiitkvartsiitides [Bakalaureusetöö]. Tartu Ülikool, Tartu.

Võsa, A., 1983: Põhjavee seisundist Purtse jõe vesikonnas [Diplomitöö. Juhendaja: H. Kink]. Tartu Riiklik Ülikool. Geoloogia kateeder, Tartu, p. 1-68.