Kirjanduse otsing ...

Lihtpäring otsib infot kõigilt kirjanduse andmeväljadelt: autor, aasta, pealkiri, ajakirja nimi, kogumik, abstrakt, märksõnad, doi jne.

(1) otsida saab ühe või mitme sõna järgi, tulemustes kuvatakse kirjed, kus vähemalt üks neist on olemas (nt Kaljo Kivimägi);
(2) kui lisad märksõna ette "+" märgi, siis otsitakse vaid kirjeid, kus see märksõna sisaldub (nt +Kaljo +Kivimägi);
(3) märksõna välistamiseks kasuta "-" märki (nt -Kaljo +Kivimägi);
(4) pimeotsingu tähiseks on * (nt litostrat*);
(5) kindla fraasi otsinguks ümbritse see jutumärkidega (nt "tartu riikliku ülikooli");
(6) kombineeri eelnevaid võimalusi (nt +"estonian journal of earth sciences" +Kaljo +year:[2010 TO *] annab tulemuseks kõik Dimitri Kaljo artiklid ajakirjas EJES);

Täiendavad filtrid:
Autor: Aasta: Pealkiri:


NB! Otsingutulemuste hulgas kuvatakse vaikimisi vaid kontrollitud kirjeid, mis on otseselt seotud Eestiga. Näita kõiki publikatsioone.

Detailsem päringuvorm valmib 2020. a teises pooles. Andmete sisestamine ja märksõnadega varustamine kestab 2020. a lõpuni ning seda finantseerib KIKi projekt "Eesti maapõue trükiste andmebaas".

Otsingu tulemused (126)

Raukas, A., 1965: Fresh experience gained in the application of mineralogical analysis to Estonian Quaternary deposits [Опыт применения минералогического анализа при исследовании четвертичных отложений Эстонии]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 168, 68-79.

Raukas, A., 1961: Mineraloogilise meetodi kasutamise võimalustest moreenide uurimisel Eestis. ENSV TA Geoloogia Instituudi uurimused, VII, 55-67.

Lemberg, J., 1866: Chemische Untersuchungen eines unterdevonischen Profils an der Bergstrasse in Dorpat. Archiv für die Naturkunde Liv-, Ehst- und Kurlands, 4, 1, 85-99.

Viiding, H., 1965: Problems of methods in the lithologico-mineralogical analysis of sands and silts in the Baltic area [Некоторые методические вопросы литолого-минералогического анализа песчано-алевритовых пород Прибалтики]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 168, 5-27.

Pirrus, E., 2002: Neugrundi impaktstruktuuri vanusest Loode-Eesti Kambriumi läbilõigete analüüsi alusel. Eesti Geoloogia Seltsi Bülletään, 6, 54-64.

Kadastik, E., 1995: Texture and mineralogical characteristics of Weichselian till on Saaremaa Island. Bulletin of the Geological Survey of Estonia, 5, 1, 4-11.

Puura, I., Lang, L., 2011: Fosforiit elektronmikroskoobi all. Eesti Loodus, 10, 14-17.

Paat, A., Traksmaa, R., 2002: Investigation of the mineral composition of Estonian oil-shale ash using X-ray diffractometry. Oil Shale, 19, 4, 373-386.

Paat, A., 2002: About the mineralogical composition of Estonian oil shale ash. Oil Shale, 19, 3, 321-333.

Raukas, A., 1974: The pecularities of the mineralogical composition of the Würmian till of Estonia [О составе и текстурах приледниковых флювиогляциальных отложений Эстонии]. Zeszyty naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Geografia, 10, 41-51.

Varvas, M., Punning, J.-M., 1993: Use of the 210 Pb method in studies of the development and human-impact history of some Estonian lakes. The Holocene, 3, 1, 34-44.

Reintam, L., Raukas, A., 1965: Changes in mechanical, mineralogical, and chemical compositions of soddy-podzolic soils formed on calcareous red-brown till. Počvovedenie , 3, 29-38.

Raukas, A., 1961: Eesti NSV põhimoreenide peenese termilise analüüsi tulemustest. , 2, 40-42.

Kleesment, A., Valiukevičius, J., 1998: Devonian. Estonian Geological Sections, 1, 17-19.

Liivrand, E., Pirrus, R., 1970: Aktuaalset kvaternaarisetete õietolmu analüüsis. Eesti Loodus, 1, 40-43.

Sulbi, 1988: Fosforiidialased hinnangud, analüüsid ja ettepanekud - on need usutavad?. Eesti Loodus, 1, 50-55.

Kadastik, E., Kalm, V., 1998: Lithostratigraphy of Late Weichselian tills on the West Estonian Islands. Bulletin of the Geological Society of Finland, 70, 1-2, 5-17. https://doi.org/https://doi.org/10.17741/bgsf/70.1-2.001

Lõokene, E., Utsal, K., 1971: The Mineral Composition and Age of Нolоcene Fresh-Water Carbonate Sediments in Southern Estonia [О минеральном составе и возрасте голоценовых пресноводных карбонатных пород в Южной Эстонии]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 286, 164-194.

Shimanovich, S., Kolosova, T., Raukas, A., 1995: Scanning electron microscopy of ferriferous minerals in the Quatrnary deposits of the Baltic states and Belarus. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 44, 2, 111-118.

Juozapavičius, G., Kalm, V., Jurgaitis, A., 1986: Specific features of the mineralogic-petrographical composition in the Quaternary deposits on the Baltic carbonaceous bedrock plains. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 35, 2, 68-75.

Lutt, J., 1985: The mineral composition of the sand-and-aleurite material in Estonian curative muds. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 34, 3, 106-114.

Dilaktorski, N. L., 1956: Über die physikalish-chemischen Eigenschaften der feinen Fraktionen einiger Tonerden der Estnischen SSR [Физико-химические свойства тонких фракций некоторых глин Эстонской ССР]. Proc. of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Ser. Tech. and Phys.-Mat. Sciences, 5, 1, 22-40.

Schrinbekova, S. N., Andreev, A. V., 2018: Strukturno-mineralogičeskie izmeneniâ veŝestva železnogo meteorita Kaali v zemnyh usloviâh. Mineralogičnij žurnal (Ukraine), 40, 3, 85-66.

Schmidt, C., 1863: Die Wasserverorgung Dorpats, eine hydrologische Untersuchung. Archiv für die Naturkunde Liv-, Ehst- und Kurlands, 3, 3, 205-420.

Senff, T., 1879: Chemische Untersuchung altquartärer Geschiebelehm-Bildungen des Ostbalticum. Archiv für die Naturkunde Liv-, Ehst- und Kurlands, 8, 467-486.

Laritškin, F., Zagurajev, V., Djatšenko, V., Tatarski, A., 1985: Analysis of losses arising at the mining and utilization of phosphorite of the Baltic basin [АНАЛИЗ ПОТЕРЬ ПРИ ДОБЫЧЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ\nФОСФОРИТНЫХ РУД ПРИБАЛТИЙСКОГО БАССЕЙНА]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 34, 1, 7-11.

Pogrebov, N. F., 1916: Soobŝenie o gorûčih slancah ûžnogo poberež'â Finskogo zaliva [Cообщение о горючих сланцах южного побережья Финского залива]. Izvestiya Geologicheskogo komiteta, 35, 6, 226-229.

Schmidt, C., 1861: Agricultur-chemische Untersuchungen. Livländische Jahrbücher der Landwirthschaft, 14, 3, 109-173.

Loog, A., Petersell, V., Aruväli, J., Kalkun, M., 1998: Methods for the determination of the texture and mineral composition of the Dictyonema shale. Bulletin of the Geological Survey of Estonia, 8, 1, 32-36.

Pralow, W., 1938: Mikroskopische, röntgenographische und chemische Untersuhung einiger Proben des estländischen Blauen Tons. Chemie der Erde - Geochemistry, 11, 4, 480-497.

Viiding, H., 1962: On the mineralogic composition of Estonian Middle-Devonian sandstones [Некоторые данные о минералогическом составе песчаников среднего девона Эстонии]. ENSV TA Geoloogia Instituudi uurimused, X, 261-272.

Niin, M., 1997: Svecofennian granitoids of the crystalline basement of Estonia: classification on the basis of geological structure, mineral and chemical composition. Bulletin of the Geological Survey of Estonia, 7, 1, 4-40.

Kleesment, A., 1966: The deposits of the Shyashuv and Viesite Formations on the territory of Estonia [Отложения шяшувской и виеситской свит на территории Эстонии]. Proc. of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Ser. Tech. and Phys.-Mat. Sciences, 15, 2, 260-264.

Heinsalu, H., Viiding, H., 1978: On the mineral composition of North Estonian Lower Ordovician phosphorite-containing deposits and underlying strata [О минеральном составе нижнеордовикских фосфатоносных и подстилающих их отложений в Северной Эстонии]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 27, 2, 46-52.

Pirrus, E., Rätsep, M., 1977: Kruusaterad Eesti vanimais settekivimeis. Eesti Loodus, 4, 231-234.

Rosenstein, E., 1933: Karbonaatkivimite mineraalse koostise kvantitatiivne määramine õhikul. Eesti Loodus, 4, 84-87.

Yudin, I., Smyshlyayev, S., 1963: Mineragraphic and chemical studies of Kaali iron meteorite [Минераграфическое и химическое исследование железного метеорита Каали]. ENSV TA Geoloogia Instituudi uurimused, XI, 53-59.

Yudin, I. A., Loginov, V. N., Gmyra, V. G., Koval, V. I., Obotnin, N. F., 1982: Secondary minerals and structures in iron fragments of the meteorite Kaali [Вторичные минералы и структуры железных осколков метеорита Каали]. Астрономический вестник, 16, 4, 231-237.

Jürgenson, E., 1987: The change of mineralogical composition at the discontinuity surfaces in the Silurian beds of Estonia [Изменение минерального состава отложений на поверхностях перерыва в силуре Эстонии]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 36, 2, 58-65.

Nemliher, J., Laas, T., Kallaste, T., Puura, I., 1996: Mineral composition of the dermal skeleton of Devonian fishes from Estonia. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 45, 4, 203-215.

Heinsalu, H., Kurvits, T., Oja, T., 1991: Lithological-mineralogical characteristics of the stratotypical section of the Rannu Member (Cm3 - O1klR) at Saka II, North-East Estonia [Литолого-минералогическая характеристика стратотипического разреза раннуской пачки (Cm3 - O1klR) в Сака II, Северо-Восточная Эстония]. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 40, 1, 1-7.

Kupffer, A., 1870: Ueber die chemische Constitution der baltisch-silurischen Schichten. Archiv für die Naturkunde Liv-, Ehst- und Kurlands, 5, 1, 69-196.

Jaansoo, H., 1953: Põhja-Eesti glatsifluviaalsete kruusade ja liivade granulomeetriline ja kivimilis-mineraloogiline analüüs, Tartu, p. 1-102.

Pirrus, E., 1981: Autigennoe mineraloobrazovanie v glinistyh tolŝah venda i kembriâ Pribaltiki [Аутигенное минералообразование в глинистых толщах венда и кембрия Прибалтики]. Èvolûciâ osadočnogo processa na kontinentah i okeanah. Tezisy dokladov XII Vsesoûznogo litologičeskogo soveŝaniâ, 11-13. noâbrâ 1981 g., Novosibirsk, p. 158-159.

Pirrus, E. A., Saarse, L. A., 1980: Optimal methods of the study of limnoglacial clayey deposits [Оптимальная методика изучения лимногляциальных глинистых отложений]. In: Raukas, A. (ed.). Methods of the field and laboratory investigations of glacial deposits. Abstracts of the symposium. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 112-114.

Taalmann, V., Krivošeyeva, G. P., Murnikova, T. I., 1969: Opyt mineralogičeskogo analiza terrigennyh porod četvertičnogo vozrasta pri izučenii ih metallonosnosti [Опыт минералогического анализа терригенных пород четвертичного возраста при изучении их металлоносности]. In: Raukas, A. (ed.). Tezisy dokladov mežvedomstvennogo soveŝaniâ po metodike izučeniâ terrigennyh otloženij četvertičnogo vozrasta, Tallinn, p. 27-27.

Lemberg, J., 1866: Chemische Untersuchungen eines unterdevonischen Profils an der Bergstrasse in Dorpat. H. Laakmann, Dorpat, p. 1-17.

Kleesment, A., 1976: Über mineralogischen Korrelationsprinzipien (am Beispiel paläozoischer terrigener Ablagerungen des Baltikums) [О принципах корреляции разрезов на основе минералогических показателей (на примере палеозойских терригенных отложений Прибалтики)]. In: Narbutas, V. (ed.). Methodik und Interpretation der Ergebnisse mineralogischer und geochemischer Untersuchungen. Mokslas, Vilnius, p. 44-52.

Kurvits, T., 1985: Kesktremadoc'i setendite mineraloogiast Põhja-Eesti paljandites [Diplomitöö. Juhendajad: A. Kleesment, H. Heinsalu]. Tartu Riiklik Ülikool, Geoloogia kateeder, Tartu, p. 1-80.

Lillestik, P., 1993: Eesti aluskorra varaplatvormsete granitoidide raske fraktsiooni aktsessooride mineraloogilisest analüüsist [Diplomitöö. Juhendaja: J. Kirs]. Tartu Ülikool, Geoloogia Instituut, Tartu, p. 1-44.

Väizene, V., Valgma, I., 2016: Põlevkivivaru ümberhindamise analüüs. XXIV Aprillikonverentsi „Maapõuekasutus ja keskkonnahoid“ teesid. Eesti Geoloogiakeskus, Tallinn, p. 53-54.

Valgma, I., Väizene, V., Orru, M., Karu, V., 2016: Põlevkivi kaevandamistehnoloogiate keskkonnamõju analüüs. XXIV Aprillikonverentsi „Maapõuekasutus ja keskkonnahoid“ teesid. Eesti Geoloogiakeskus, Tallinn, p. 52-53.

Taur, K., 1984: Mõnede Vooremaa järvede setete kartsinoloogiline analüüs [Diplomitöö. Juhendajad: A. Mäemets, R. Pirrus]. Tartu Riiklik Ülikool. Geoloogia kateeder, Tartu, p. 1-50.

Türk, M., 1982: Toolse fosforiidimaardla uuringumetoodika analüüs [Diplomitöö. Juhendajad: A. Loog, R. Raudsep]. Tartu Riiklik Ülikool. Geoloogia kateeder, Tartu, p. 1-66.

Männik, P., 1978: Eesti Llandovery konodontide ökostratigraafiline analüüs, Tartu, p. 1-95.

Paap, Ü., 1965: Granulomeetrilise analüüsi andmete töötluse ja geoloogilise interpreteerimise võimalustest, Tartu.

Nõmmsalu, S., 1965: Paleotektoonilise analüüsi rakendamine Tallinna ümbruse territooriumil, Tartu, p. 1-47.

Maldre, J., 1957: Eesti NSV aluspõhja lõhede täitematerjali mineraloogiline koostis, Tartu, p. 1-96.

Elvre, I., 1957: Eesti NSV moreenide kivimilisest kvantitatiivsest analüüsist, Tartu, p. 1-85.

Raado, L.-M., Hain, T., Somelar, P., Uibu, M., 2013: Mineralogical composition and strength formation of oil shale ash based building composites. International Oil Shale Symposium, Tallinn, Estonia, June, 10-13, 2013, p. 58.

Kaljuvee, T., Stubna, I., Somelar, P., Mikli, V., Kuusik, R., 2013: Thermal behavior of some Estonian clays and their mixtures with oil shale ash additive. Book of Abstract of the 2nd Central and Eastern European Conference on Thermal Analysis and Calorimetry. Vilnius, Lithuania. 26th-30th August 2013, Vilnius, p. 231-231.

Soosalu, H., Valgma, I., Sokman, K., 2009: Seismic detection and on-site survey of mine collapses in Estonia. Nordic Seismic Seminar, Stockholm, 14.-16.10.2009, Stockholm.

Ring, M., Soosalu, H., Nikulins, V., 2012: Blasting parameters and seismic data - a background study. In: Lahtmets, R. (ed.). 12th International Symposium Topical Problems in the Field of Electrical and Power Engineering, Doctoral Scholl of Energy and Geotechnology, Kuressaare, Estonia, 11-16.06.2012, Tallinn, p. 176-178.

Otsmaa, M., Soosalu, H., Valgma, I., 2012: Detection of Mine Collapses with Seismic Methods in the Estonian Oil Shale Mining Area. In: Lahtmets, R. (ed.). 12th International Symposium Topical Problems in the Field of Electrical and Power Engineering, Doctoral Scholl of Energy and Geotechnology, Kuressaare, Estonia, 11-16.06.2012, Tallinn, p. 171-172.

Soosalu, H., Ring, M., Noška, M., Iskül, R., Valgma, I., 2013: Blasting of overburden rock in Estonian oil shale open casts - A multidiciplinary study using seismology and mining engineering. International Oil Shale Symposium Tallinn, Estonia, 10.-13.06.2013. Enefit, Tallinn.

Ring, M., Noška, M., Soosalu, H., Valgma, I., Iskül, R., 2013: Poster of Blasting in an Estonian oil shale open cast - a multidisciplinary study using seismology and mining engineering. International Oil Shale Symposium Tallinn, Estonia, 10.-13.06.2013. Enefit, Tallinn.

Soosalu, H., Dineva, S., Ring, M., Valgma, I., Nikitin, O., Rõivasepp, K., 2014: Seismic analysis of mine collapse signals in NE Estonia. The 45th Nordic Seismology Seminar, October 8-10, Visby, Sweden. University of Uppsala, Uppsala.

Puura, I., 1984: Morfomeetriline analüüs paleontoloogias. In: Oja, T. (ed.). Orgaanilise vormi teooria. X teoreetilise bioloogia kevadkool 7.-9. mai 1984. a. Teesid. Eesti Looduseuurijate Selts, Tartu, p. 41-51.

Karukäpp, R., Kont, A., 1977: Lõuna-Eesti väikekünkliku pinnamoe geomorfoloogilisest analüüsist [О геоморфологическом анализе мелкохолмистого рельефа Южной Эстонии]. Eesti Geograafia Seltsi aastaraamat 1975-76, Tallinn, p. 23-35.

Torn, H., 1992: Maapinna vajumiste analüüs Pärnus. Eesti Geotehnika Ühing, Tallinn, p. 52-55.

Mõtlep, R., 2006: Poolkoksi mineraloogiline koostis Viru Õlitööstuse AS jäätmemäe näitel Kohtla-Järvel [Mineral composition of semi-coke deposits at Viru Keemia shale-oil plant, Kohtla-Järve], Tartu, p. 49-56.

Utsal, K. R., Jürgenson, E., 1974: Formirovanie mineral'nogo sostava glinistoj frakcii srednepaleozojskih metabentonitov [Формирование минерального состава глинистой фракции среднепалеозойских метабентонитов]. Vulkanogenno-osadočnyj litogenez. Kratkie tezisy IV vsesoûznogo seminara, Južno-Sahhalinsk, p. 69-69.

Utsal, K. R., Lõokene, E. A., Utsal, V. I., 1979: Rentgenodifraktometričeskij metod i ÈVM pri kompleksnyh issledovaniâh organičeskogo veŝestva i mineral'nogo sostava sovremennyh ozerno-bolotnyh otloženij i gorûčih slancev [Рентгенодифрактометрический метод и ЭВМ при комплексных исследованиях органического вещества и минерального состава современных озерно-болотных отложений и горючих сланцев]. Органическое вещество в современных и ископаемых осадках (Седикахиты): VI всесоюзный семинар. Тезисы докладов, Moskva, p. 297-298.

Utsal, K., 1986: Vnedrenie rentgendifraktometričeskogo metoda dlâ opredelenâ količestva organiki, mineral'nogo i himičeskogo sostava i nekotoryh fiziko-tehničeskih pokazatelej gorûčih slancev [Внедрение рентгендифрактометрического метода для определеня количества органики, минерального и химического состава и некоторых физико-технических показателей горючих сланцев]. Rentgenografičeskij analiz rud i mineralov, Moskva, p. 38-61.

Heinsalu, A., Veski, S., 1996: Eutrophication history of Lake Harku, North Estonia as revealed by 210Pb dating, biotic communities and chemistry of the sediments. In: Kohonen, T., Lindberg, B. (ed.). The 22nd Nordic Geological Winter Meeting, 8–11 January 1996, Turku, Finland. Abstracts, p. 68-68.

Heinsalu, A., Veski, S., 2001: Harku järve veekvaliteedi muutumine viimase saja aasta jooksul põhjasetete analüüside andmeil. In: Eensaar, A. (ed.). Inimmõju Tallinna keskkonnale IV. Tallinna Botaanikaaed, Tallinn, p. 34-38.

Suuroja, S., Suuroja, K., Floden, T., 2011: Comporative analyze of marine impact craters Neugrund and Kärdla (Baltic Sea, Estonia). Book of Abstracts: 8th Baltic Sea Science congress, St. Peterburg, p. 173-173.

Oraspõld, A. (koost), 1984: Fatsiaalne analüüs. Tartu Riiklik Ülikool, Tartu, p. 1-64.

Dilaktorski, N. L., 1948: O primenenii metodov termičeskogo analiza [О применении методов термического анализа]. Akademiâ Nauk Èstonskoj SSR. Naučnaâ sessiâ 14-17 aprelâ 1958 g. Tezisy dokladov. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 3-4.

Tavast, E., 1999: Granulometry and mineralogy of shore deposits. In: Miidel, A., Raukas, A. (ed.). Lake Peipsi. Geology. Tallinna Tehnikaülikool, Tallinn, p. 103-103.

Viiding, H., 1968: Lithology, mineralogy and genesis of terrigenous Devonian deposits in the North Baltic [Литолого-минералогический состав и вопросы генезиса терригенных отложений девона Северной Прибалтики]. In: Yablokov, V. S. (ed.). Genesis an classification of sedimentary rocks. Nauka, Moskva, p. 75-81.

Viiding, H., 1984: Rol' različnyh faktorov klastogeneza v formirovanii i èvolûcii osadočyh porod na drevnih platformah [Роль различных факторов кластогенеза в формировании и эволюции осадочых пород на древних платформах]. In: Kazanski, Yu. P. (ed.). Obstanovki osadkonakopleniâ i ih èvolûciâ. Nauka, Moskva, p. 94-103.

Varvas, M., Koff, T., Rajamäe, R., 1987: The use of pollen, 14C and 210Pb analyses in the investigation of sedimentation dynamics in lakes. In: Kabailiene, M. (ed.). Methods for the investigation of lake deposits: palaeoecological and palaeoclimatological aspects. Proceedings of the International Symposium Vilnius, September 15-19, 1986. Vilnius V. Kapsukas University, Vilnius, p. 149-161.

Orviku, K., Orviku, Kaarel, 1960: O rasprostranenii i litologii sovremennyh plâževyh peskov Èstonii [О распространении и литологии современных пляжевых песков Эстонии]. Voprosy nakopleniâ tâželyh mineralov, Riga, p. 83-100.

Reintam, L., Raukas, A., 1966: On the mineralogical composition of some Estonian sod-podzolic soils [О минералогическом составе некоторых дерново-подзолистых почв Эстонии]. Sbornik naučnyh trudov Èstonskoj Sel'skohozâjstvennoj Akademii. Trudy po počvovedeniû i agrohimii, 49, Tartu, p. 65-79.

Pirrus, E., 1992: Saviteadus. Mõjutused tootmistegevusse. Teaduskonverents Eesti savivarude ratsionaalne kasutamine Aseris 6.-7. mail 1992. a.. Keskkonnaministeerium, p. 10-12.

Vares, K., 1979: O mineral'nom sostave tipično-podzolistyh počv Èstonii [О минеральном составе типично-подзолистых почв Эстонии]. In: Raukas, A. (ed.). Fizičeskie, izotopno-geohimičeskie i geologičeskie metody v izučenii antropogena Èstonii. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 14-21.

Jürgenson, E., 1976: Über Untersuchungen des unlöslichen Rückstandes der Karbonatgesteine [Опыт исследования нерастворимого остатка карбонатных пород]. In: Narbutas, V. (ed.). Methodik und Interpretation der Ergebnisse mineralogischer und geochemischer Untersuchungen. Mokslas, Vilnius, p. 31-36.

Lutt, J., 1992: Mineral composition of sand and silt components in contemporary sediments of the Estonian shelf sea [Влияние гидротехнических сооружений на изменение береговой линии в районе устья реки Нарва]. Main regularities and tendencies of the Baltic Sea shoreline migration during the past 100 years. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 88-97.

Paap, Ü., , Veski, R., Palu, V., 1981: On the geology of the Lahepera Lake and the composition of its deposits [O геологии озера Лахепера и составе его отложений]. In: Raukas, A. (ed.). Bottom sediments of the Pihkva-Peipsi Lake. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tartu, p. 94-115.

Raukas, A., 1981: On the lithological composition of bottom deposits in the Pihkva-Peipsi Lake [О вещественном составе донных отложений Псковско-Чудовского озера]. In: Raukas, A. (ed.). Bottom sediments of the Pihkva-Peipsi Lake. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 23-41.

Lutt, J., Popova, L., 1993: Mineral composition of bottom deposits [Põhjasetete mineraalkoostis]. In: Lutt, J., Raukas, A. (ed.). Geology of the Estonian shelf. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 117-138.

Kivisilla, J., 2003: Geochemical databases of the Geological Survey of Estonia: Basement and cover rocks. In: The Baltic Sea Region: Formation and Deformation of the Crust. Seminar in Tartu, Estonia, March 4, 2003. Programme and Abstracts (ed.). The Baltic Sea Region: Formation and Deformation of the Crust. Seminar in Tartu, Estonia, March 4, 2003. Programme and Abstracts. Tartu Ülikooli Geoloogia Instituut, Tartu, p. 17-19.

Kivimägi, E., 1970: Diktionemovye slancy kak perspektivnoe poleznoe iskopaemoe Èstonii [Диктионемовые сланцы как перспективное полезное ископаемое Эстонии]. Tezisy dokladov VII naučnoj konferencii geologov Pribaltiki i Belorussii, Tallinn, p. 256-259.

Veski, R. E., Palu, V. A., Utsal, K. R., Bondar, E. B., Paap, Ü. A.-A., Taal, H. A., Stolbov, Yu. M., 1986: Issledovanie izmenenij v himičeskom sostave organičeskogo i mineral'nogo veŝestv sapropelâ ozera Lahepera (ÈSSR) v zavisimosti ot glubiny ego zaleganiâ [Исследование изменений в химическом составе органического и минерального веществ сапропеля озера Лахепера (ЭССР) в зависимости от глубины его залегания]. In: Davydova, N. N., Kvasov, D. D., Raukas, A. V. (ed.). Istoriâ sovremennyh ozer. Tezisy dokladov VII Vsesoûznogo simpoziuma po istorii ozer. NSVL Teaduste Akadeemia, Leningrad-Tallinn, p. 56-56.

Utsal, K., 1983: Primenenie rentgendifraktometričeskogo metoda i ÈVM dlâ issledovaniâ mineral'nogo sostava i količestva organičeskogo veŝestva v ozernyh otloženiâh [Применение рентгендифрактометрического метода и ЭВМ для исследования минерального состава и количества органического вещества в озерных отложениях]. In: Raukas, A. V., Saarse, L. A. (ed.). Istoriâ ozer v SSSR. Tezisy dokladov VI Vsesoûznogo soveŝaniâ. Tom I. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 185-186.

Pirrus, E. A., Raukas, A. V., 1963: O mineral'nom sostave melkih frakcij lentočnyh glin i moren Èstonskoj SSR [О минеральном составе мелких фракций ленточных глин и морен Эстонской ССР]. IV plenum Komissii po izučeniû glin, Moskva, p. 77-80.

Viiding, H. A., Pirrus, E. A., Jürgenson, E. A., 1980: Èvolûciâ mineral'nogo sostava osadočnyh porod v usloviâh platformennoj tektoničeskoj stabil'nosti na primere ûžnogo sklona Baltijskogo ŝita [Эволюция минерального состава осадочных пород в условиях платформенной тектонической стабильности на примере южного склона Балтийского щита]. In: Ronov, A. B. (ed.). Vsesoûznoe soveŝanie Geohimiâ platformennyh i geosinklinal'nyh osadočnyh porod i rud fanerozojskogo i verhneproterozojskogo vozrasta. Tezisy dokladov, Moskva, p. 32-34.

Petersell, V., Loog, A., Utsal, K., 1982: On the mineral composition of graptolite argellites of Estonia [О минеральном составе граптолитовых аргиллитов Эстонии]. III Vsesoûznoe soveŝanie Geohimiâ gorûčih slancev. Tezisy dokladov, Tallinn, p. 135-137.

Vingisaar, P. A., Kattai, V. A., Utsal, K. R., 1982: On the mineral composition of kukersite [О минералогическом составе кукерсита]. III Vsesoûznoe soveŝanie Geohimiâ gorûčih slancev. Tezisy dokladov, Tallinn, p. 46-48.

Jürgenson, E., 1970: Distribution and composition of the terrigenous material [Распределение и состав терригенного материала]. In: Kaljo, D. (ed.). The Silurian of Estonia. Valgus, Tallinn, p. 68-96.

Heinsalu, H., Gorbunova, L., Viiding, H., 1977: Mineral'nyj sostav rakušečnyh obolovyh fosforitov Èstonii [Минеральный состав ракушечных оболовых фосфоритов Эстонии]. Veŝestvennyj sostav fosforitov, Novosibirsk, p. 41-42.

Utsal, K., Utsal, V., 1983: Količestvennoe opredelenie mineral'nogo i himičeskogo sostava fosforitov rentgendifraktometričeskim metodom i pri pomoŝi ÈVM [Количественное определение минерального и химического состава фосфоритов рентгендифрактометрическим методом и при помощи ЭВМ], p. 87-88.

Saarse, L., 1980: On the formation of the composition and geotechnical properties of glaciolacustrine clays in South Estonia. Estonia. Selected studies on geography, Tallinn, p. 28-40.

Karukäpp, R., Kont, A., 1977: Lõuna-Eesti väikekünkliku pinnamoe geomorfoloogilisest analüüsist. Eesti Geograafia Seltsi Aastaraamat 1975/76. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 23-35.

Viiding, H., 1965: Valguta erivanuseliste moreenide litoloogilis-mineraloogilise analüüsi tulemusi. Loodusuurijate Seltsi Aastaraamat, 57. Loodusuurijate Selts, Tartu, p. 5-13.

Puura, E., 1991: Kirde-Eesti põlevkivitööstuse tahkete jääkide mineraalsest koostisest. In: Puura, I., Kalm, V., Kivisilla, J., Klein, V., Puura, V., Raudsep, R., Riet, K. (ed.). Eesti geoloogiline ehitus ja maavarad: sümpoosiumi materjalid. Eesti Geoloogia Selts, Tallinn, p. 72-73.

Martin, T., 1988: Mineral'nyj sostav fosforitov mestorozhdenija Kabala [Минеральный состав фосфоритов месторождения Кабала]. Problemy geologii fosforitov, Tallinn, p. 76-77.

Veiderma, M., Aasamäe, E., 1987: Zavisimost' tehnologičeskih svojstv fosforitov Èstonii ot ih himičeskogo i mineral'nogo sostava [Зависимость технологических свойств фосфоритов Эстонии от их химического и минерального состава]. Tehnologičeskaâ mineralogiâ fosfatnyh rud, p. 30-31.

Vadi, V., 1947: Eesti tervismuda: balneoloogiline uurimus. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised. Teaduslik Kirjandus, Tartu, p. 1-144.

Päsok, R., 1990: An analysis of the phosphorite conditions at the Toolse deposit. Transactions of Tallinn Technical University, 718. Tallinna Tehnikaülikool, Tallinn, p. 61-70.

Schamarin, A., 1870: Chemische Untersuchung des Brandschiefers von Kuckers. Heinrich Laakmann, Dorpat, p. 1-46.

Gorbunova, L., 1979: Veŝestvennyj sostav, struktura i tekstura fosfatnosnyh otloženij. Sostav legkoj i tâželoj frakcij porod [Вещественный состав, структура и текстура фосфатносных отложений. Состав легкой и тяжелой фракций пород]. Fosfatonosnye otlozhenija ordovika Pribaltiki. Nedra, Moskva, p. 46-47.

Kupffer, A., 1870: Ueber die chemische Constitution der baltisch-silurischen Schichten. H. Laakmann, Dorpat, p. 1-128.

Viiding, H. A., Kleesment, A. E., Konsa, M. J., Mens, K. A., Pirrus, E. A., Jürgenson, E. A., 1984: Opyt izučeniâ mineral'nyh indikatorov litogeneza v paleobassejnah ûžnogo obramleniâ Baltijskogo ŝita [Опыт изучения минеральных индикаторов литогенеза в палеобассейнах южного обрамления Балтийского щита]. In: Pirrus, E., Jürgenson, E. (ed.). Mineral'nye i geohimičeskie indikatory processov litogeneza v osadočnyh tolŝah Pribaltiki i Belorussii. Eesti NSV Teaduste Akadeemia Geoloogia Instituut, Tallinn, p. 72-76.

Heinsalu, H. N., Gorbunova, L. I., Viiding, H. A., 1979: Mineral'nyj sostav rakušečnyh (obolovyh) fosforitov Èstonii [Минеральный состав ракушечных (оболовых) фосфоритов Эстонии]. Veŝestvennyj sostav fosforitov. Nauka, Novosibirsk, p. 119-126.

Soveri, T., 2003: Settekivimite kvantitatiivne mineraalne analüüs Rietveld põhisel röntgendifraktsioonanalüüsi meetodil: näide Eesti Paleosoiliste setendite koostisest Taagepera puuraugus. Bakalaureusetöö. Juhendaja: Kalle Kirsimäe. bakalaureusetöö. Tartu Ülikool, Geoloogia Instituut, Tartu, p. 1-56.

Lomp, P., 2008: Sekundaarne karbonaatne tsement glatsiofluviaalsetes setetes. Bakalaureusetöö. Juhendaja: Maris Rattas. bakalaureusetöö. Tartu Ülikool, geoloogia osakond, Tartu, p. 1-32.

Verš, E., 2001: Karinu maardla Mg-vaeste lubjakivide dolomiidistumine keemilise analüüsi andmetel. Bakalaureusetöö. Juhendajad: Väino Puura, Tõnu Pani. bakalaureusetöö. Tartu Ülikool, Geoloogia Instituut, Tartu, p. 1-51.

Mõtlep, R., 2006: Poolkoksi mineraloogiline koostis VKG Õlitööstuse AS jäätmemäe näitel, Kohtla-Järvel. Juhendaja: Kalle Kirsimäe [Mineral composition of semi-coke deposits at Viru Keemia shale-oil plant, Kohtla-Järve]. magistritöö. Tartu Ülikool, Geoloogia Instituut, Tartu, p. 1-46.

Shogenova, A., Shogenov, K., Pesonen, L. J., Donadini, F., 2007: Chemical composition and physical properties of the rock. Tsiistre (327) Drill Core. Estonian Geological Sections, 8. Geological Survey of Estonia, Tallinn, p. 21-29.

Mens, K., Pirrus, E., Puura, V., 1981: Kirde-Eesti Sonda ja Uljaste kerkestruktuuride kujunemisest vendi ja kambriumi settekivimite analüüsi alusel. In: Pirrus, E. (ed.). Settekivimid ja tektoonika. Eesti Looduseuurijate Selts, Tallinn, p. 23-44.

Varvas, M. J., Karofeld, E. K., Rajamäe, R. A., 1987: Primenenie 210Pb-metoda dlâ izučeniâ dinamiki osadkonakopleniâ [Применение 210Pb-метода для изучения динамики осадконакопления]. In: Ivanova, I. K., Kind, N. V. (ed.). Novye dannye po geohronologii četvertičnogo perioda. K XII kongressu INKVA (Kanada, 1987 g.). Nauka, Moskva, p. 73-79.

Nasonova, N., 1964: On authigenic minerals in Estonian oil shale and limestone deposits. In: Baukov, S. (ed.). Lithology of Paleozoic sediments of Estonia, Tallinn, p. 83-86.

Enel, M., 1996: Moreeni lõimise ja mineraalse koostise pindalaline varieeruvus Võhma piirkonnas [Lõputöö. Juhendaja: K. Kirsimäe]. Tartu Ülikool, Geoloogia Instituut, Tartu, p. 1-44.

Rom, M., 1993: Kaali meteoriidi 7. kraatri kildude mineraloogiast ja keemilisest koostisest [Diplomitöö. Juhendaja: Ü. Kestlane]. TÜ geoloogia instituut, Tartu.