Kirjanduse otsing ...

Detailotsing on valmimas. Seni saab kasutada lihtpäringu vormi, mis otsib andmeid kõigilt kirjanduse andmeväljadelt (autor, aasta, pealkiri, ajakirja nimi, kogumik, abstrakt, märksõnad, doi jne).

(1) otsida saab ühe või mitme sõna järgi, tulemustes kuvatakse kirjed, kus vähemalt üks neist on olemas (nt Kaljo Kivimägi);
(2) kui lisad märksõna ette "+" märgi, siis otsitakse vaid kirjeid, kus see märksõna sisaldub (nt +Kaljo +Kivimägi);
(3) märksõna välistamiseks kasuta "-" märki (nt -Kaljo +Kivimägi);
(4) pimeotsingu tähiseks on * (nt litostrat*);
(5) kindla fraasi otsinguks ümbritse see jutumärkidega (nt "tartu riikliku ülikooli");
(6) kombineeri eelnevaid võimalusi (nt +"estonian journal of earth sciences" +Kaljo +year:[2010 TO *] annab tulemuseks kõik Dimitri Kaljo artiklid ajakirjas EJES);

NB! Otsingutulemuste hulgas kuvatakse vaikimisi vaid kontrollitud kirjeid, mis on otseselt seotud Eestiga. Näita kõiki publikatsioone.

Andmete sisestamine ja märksõnadega varustamine kestab 2020. a lõpuni ning seda finantseerib KIKi projekt "Eesti maapõue trükiste andmebaas".

Otsingu tulemused (70)

Orviku, Karl, 1948: Kelmemonoliit. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 4, 1-18.

Kuuspalu, T., Kirs, J., 1990: Structural state of potash feldspars from the Estonian crystalline basement. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 885, 3-22.

Kajak, K., 1959: Die Geologie des Väike-Emajõgi-Tales. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 75, 155-184.

Linkrus, E., 1976: The glint headlands and glint bays in the Lahemaa National Park. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, XIII, 25-45.

Kalm, V., 1990: The carbonate content in the fraction 0,1 mm of fluvioglacial deposits in Estonia. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 885, 109-118.

Vanamb, V., Kirs, J., 1990: Clay minerals from aluminous gneiss weathering crust of the Estonian crystalline basement. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 885, 23-37.

Kalm, V., 1986: The structural pecularities of fluvioglacial deposits in the Estonian SSR [ Текстурные особенности флювиогляциальных отложений Эстонской ССР ]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 759, 95-105.

Kirs, J., 1986: X-ray and optical investigation of feldspars from Еstonian early platform potassium granites. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 759, 3-19.

Teder, H., 1959: Uber die Thermolumineszenz der oberordovizischen Karbonatgesteine Estlands [ О термолюминесценции карбонатных пород верхнего ордовика Эстонии]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 75, 98-118.

Lõokene, E., 1959: Geomorphologie des nördlichen Teils des Höhengebites von Sakala. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 75, 119-154.

Vadi, V., 1947: Eesti tervismuda: balneoloogiline uurimus. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised. Teaduslik Kirjandus, Tartu.

Hang, E., 1976: Surface relief and geological structure as causes of the landscape peculiarities of the Otepää Upland. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, XIII, 3-24.

Kalm, V., 1986: The petrographieal composition of fluvioglacial deposits in the Estonian SSR [Петрографический состав флювиогляциальных отложений Эстонской ССР]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 759, 79-94.

Mootse, R., 1986: On the paleomagnetism of Late Devonian sediments in South-East Estonia [ О палеомагнетизме верхнедевонских осадочных пород Юro-Восточной Эстонии ]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 759, 68-78.

Lõokene, E., 1968: Distribution and character of the spring deposits on the Otepää elevation [Allikasetete levik ja iseloom Otepää kõrgustikul ]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 213, 34-57.

Rõõmusoks, A., 1959: Akademiker Fr. Schmidt - Gründer der Geologie Estlands. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 75, 5-10.

Truu, A., 1963: Die Moore der Estnischen SSR und ihre Erforschung [Исслелование болот Эстонской ССР и краткая их характеристика]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 7, 88-96.

Kink, H., 1982: Water protection in the Lahemaa National Park [Проблемы охраны рек Лахемааского национального парка]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 575, 22-24.

Ainsaar, L., 1990: On the kukersite layers in the Jõhvi and Keila stages in Estonia. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 885, Tartu, 95-108.

Loog, A., Petersell, V., 1990: On distribution of rare elements in Estonian phosphorites. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 885, 68-83.

Kuuspalu, T., Vanamb, V., 1975: On the mineralogy of polymetallic mineralization in glacial boulders from Laeva quarry [К минералогии полиметаллической минерализации в валунах из карьера Лаэва]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 359, 142-.

Raukas, A., 1965: Fresh experience gained in the application of mineralogical analysis to Estonian Quaternary deposits [ Опыт применения минералогического анализа при исследовании четвертичных отложений Эстонии]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 168, 68-79.

Aaloe, Ago, 1978: The Kaali meteorite craters [КААЛИСКИЕ МЕТЕОРИТНЫЕ КРАТЕРЫ. ЧЕЛОВЕК И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА. НАУЧНЫЕ ТРУДЫ ПО ОХРАНЕ ПРИРОДЫ I.\n]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 458, 129-133.

Stumbur, H. A., 1956: On the nautiloids of Kohila Subseries (Upper Ordovician of East Baltic) [О наутилоидеях кохилаского яруса (верхний ордовик Прибалтики)]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 42, 176-185.

Vanamb, V., Kuuspalu, T., Utsal, K., 1980: On the mineralogical zoning of the crust of weathering of the Estonian crystalline basement [О минералогической зональности коры выветривания кристаллического фундамента Эстонии ]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 527, 149-166.

Kirs, J., Utsal, K., 1980: Investigation of feldspars by the X-ray powder method. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 527, 100-115.

Veber, K., 1963: On the stratigraphy of the raised bogs of Pandivere (Estonian S. S. R.) [К стратиграфии торфяных залежей Пандивереской возвышенности Эстонской ССР]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 145, 104-109.

Tamme, A., 1965: Certain dia- and epigenetic phenomena in the Estonian Middle Devonian [О некоторых диа- и эпигенетических явлениях в среднедевонских отложениях Эстонии]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 168, 61-67.

Stumbur, K. A., 1956: On the fauna of ostracodes of the Porkuni Stage of Estonia [О фауне остракод поркуниского горизонта в Эстонской ССР]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 42, 186-194.

Utsal, K., 1971: About the Technique and Methods in the X-ray Investigation of Clay Minerals [О технике и методике исследования глинистых минералов рентгеновскими методами]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 286, 3-51.

Hang, E., Liblik, T., Linkrus, E., 1964: On the relations between Estonian valley terraces and lake and sea levels in the Late-glacial and Holocene periods. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, IV, 29-42.

Linkrus, E., 1982: The geologico-geomorphological base and large landscape units of the Lahemaa National Park [ Геолого-геоморфологическая основа и крупные ландшафтные единицы Лахемааского национального парка]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 575, 8-13.

Oraspõld, A., 1964: Structures in some carbonate rocks of the Harjuan series (Upper Ordovician) of Estonia [О некоторых текстурах карбонатных пород харьюской серии (верхний ордовик) в Эстонии ]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 153, 29-41.

Utsal, K., 1981: About using a phon line height on powder pattern for quantitative determination in mixture with carbonate minerals [ О возможностях применения высоты линии фона на дифрактограмме для количественного определения Fe2О3 в смесях с карбонатными минералами ]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 561, 72-85.

Utsal, K., Utsal, V., 1981: The colour, form of the particles and structural characteristics of the Estonian glauconite at different temperatures below 1500° C [ Исследование изменения окраски, формы и структурных особенностей глауконита Эстонии при разных температурах до 1500°С ]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 561, 50-71.

Paap, Ü., 1965: Fluctuations in the lithologico-mineralogical composition of Devonian sandstones in Estonia with reference to the oblique lamination of the texture [Колебания литолого-минералогического состава песчаников девона Эстонии на фоне косослоистой текстуры ]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 168, 49-60.

Utsal, K., 1968: On the Adaption of the Standard X-ray Chamber РКД-57,3 mm for the Investigation of Clay Minerals [Переоборудование стандартной рентгеновской камеры РКД -57,3 мм для изучения глинистых минералов ]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 221, 45-48.

Utsal, K., 1968: About the Investigation of Microlamination of Argillaceous Rocks with Diffractometric Method [Исследование микрослоистости глинистых пород дифрактометрическим методом]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 221, 40-44.

Utsal, K., 1968: About the X-ray investigation of the Middle Devonian clay minerals in Estonia [О рентгенографическом исследовании глинистых минералов среднедевонских отложений Эстонии\n]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 221, 3-32.

Puura, E., 1994: Geochemical zonation of Maardu mine tailings dump. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 972, 14, 77-94.

Loog, A., Petersell, V., 1994: The distribution of microelements in Tremadoc graptolitic argillite of Estonia. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 972, 14, 57-76.

Rõõmusoks, A., 1957: Stratigraphy of the Kukruse Stage (CII) of Estonia [Стратиграфия кукруcеского горизонта (CII) Эстонской ССР]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 46, 101-130.

Rõõmusoks, A., 1964: Some brachiopods from the Ordovician of Estonia [Некоторые брахиоподы из ордовика Эстонии]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 153, II, 3-28.

Oraspõld, A. L., 1959: Some representatives of the Superfamily Orthacea from the Upper Ordovician of Estonia [Некоторые представители надсемейства Orthacea из верхнего ордовика Эстонии]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 75, I, 51-79.

Männil, R. M., 1959: New Representatives of Hoplocrinus from the Middle Ordovician of Estonia [Новые представители рода Hoplocrinus из среднего ордовика Эстонии]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 75, I, 82-97.

Lõokene, E., 1968: Distribution and character of the travertine deposits on the Haanja elevation [Allikalubja levik ja iseloom Haanja kõrgustikul ]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 213, 3-33.

Lõokene, E., Utsal, K., 1971: The Mineral Composition and Age of Нolоcene Fresh-Water Carbonate Sediments in Southern Estonia [О минеральном составе и возрасте голоценовых пресноводных карбонатных пород в Южной Эстонии ]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 286, 164-194.

Petersell, V., Loog, A., 1994: Rakvere maardla fosforiidi hapniku, süsiniku ja väävli isotoopsest koostisest. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 972, 14, 50-56.

Viiding, H., 1965: Problems of methods in the lithologico-mineralogical analysis of sands and silts in the Baltic area [Некоторые методические вопросы литолого-минералогического анализа песчано-алевритовых пород Прибалтики]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 168, 5-27.

Loog, A., Petersell, V., 1986: Geochemical indicators of terrigenous sediments forming the Tremadoc in Estonia [Геохимические показатели образования терригенных пород тремадока Эстонии]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 759, 20-26.

Rõõmusoks, A., 1980: Estonian place names in the stratigraphical nomenclature [Eesti kohanimed stratigraafilises nomenklatuuris]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 527, 3-43.

Rõõmusoks, A., 1959: Strophomenoidea des Ordoviziums und Silurs von Estlands I. Die Gattung Sowerbyella Jones [Strophomenoidea ордовика и силура Эстонии, I. Род Sowerbyella Jones]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 75, I, 11-50.

Utsal, K., 1968: The Diffractometric Investigation of the Mineralogical Composition of Sliding Surfaces of the Middle Devonian Argillaceous Rocks in the E.S.S.R. [Исследование минерального состава поверхностей скольжения глинистых пород среднего девона Эстонской ССР с помощью дифрактометрического анализа ]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 221, 33-39.

Kurvits, T., 1994: Quartz in phosphorite-bearing beds of Rakvere area [Kvarts Rakvere ümbruse fosforiidikihindis]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 972, 14, 40-49.

Utsal, K., Utsal, V., 1980: Quantitative distribution of kaolinite and hydromica and their structural characteristics in different fractions of clays from the pit of Joosu [Количественное распределение каолинита и гидрослюды и их структурные особенности в разных фракциях глин в карьере Йоозу]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 527, VIII, 139-148.

Loog, A., 1980: On the geochemistry of postsedimentary mineral formation in the graptolithic argillites of North-Estonian Tremadoc [К геохимии постседиментационного минералообразования в граптолитовых аргиллитах тремадока Северной Эстонии]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 527, 8, 44-49.

Rõõmusoks, A., Loog, A., Kivimägi, E., 1975: On the geology and fauna of the Ülgase member (Lowermost Tremadoc of North Estonia) [О геологии и фауне юльгазеской пачки (нижний тремадок Северной Эстонии)]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 359, VII, 3-13.

Loog, A., 1968: On the lithology of the sand-aleurolites strata of the Pakerort stage at the outcrop [О литологии песчано-алевролитовой толщи пакерортского горизонта на полосе выхода]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 221, 49-74.

Petersell, V., Loog, A., Mineyev, D., Petunina, O., 1986: Fluorine, strontium and rare-earths in the phosphorites of Rakvere Phosphorite Distrist [Фтор, стронций и редкие земли в фосфоритах Раквереского фосфоритоносного района]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 759, 27-55.

Oraspõld, A., 1986: The noncarbonate terrigenous component of the Saldus Formation in the Northern part of East Baltic [Некарбонатный терригенный компонент в салдусской свите Северной Прибалтики]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 759, 10, 56-67.

Oraspõld, A., 1975: Lithological charachter of the Pirgu Stage in South-Estonia [Литологическая характеристика пиргуского горизонта в Южной Эстонии]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 359, VII, 14-32.

Orviku, Karl, 1946: Tartu linna hüdrogeoloogia, Tartu, p. 1-55.

Kuuspalu, T., 1975: Rapakivi granites of the crystalline basement of Estonia [Граниты рапакиви кристаллического фундамента Эстонии]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 359, VII, 76-141.

Orviku, Karl, 1948: Narvajõe lademe geoloogiast Eesti NSV-s. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 3, 1-81.

Luha, A., 1946: Eesti NSV maavarad. Rakendusgeoloogiline kokkuvõtlik ülevaade. Teaduslik Kirjandus, Tartu, p. 1-176.

Lõokene, E., 1976: The geological basement of the main building of Tartu State University (18 Ülikooli Street) [Tartu Riikliku Ülikooli peahoone (Ülikooli tänav 18) geoloogiline alus]. In: Rõõmusoks, A., Kivila, H. (ed.). Geoloogilised märkmed 3. Looduseuurijate Selts, Tallinn, p. 13-24.

Oraspõld, A., 1975: On the lithology of Porkuni Stage in Estonia [Литология поркуниского горизонта в Эстонии]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 359, 33-75.

Oraspõld, A., 1980: Lithological characterization of the boundary beds of the Vormsi and Pirgu stages in Central Estonia [Литологическая характеристика пограничных слоев вормсиского и пиргуского горизонтов в средней части Эстонии]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 527, 8, 75-89.

Kuuspalu, T., Vanamb, V., Utsal, K., 1971: About the Mineralogy of the Crust of Weathering of the Estonian Crystalline Basement [О МИНЕРАЛОГИИ КОРЫ ВЫВЕТРИВАНИЯ\nКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО ФУНДАМЕНТА ЭСТОНИИ]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 286, 52-163.

Oraspõld, A., Kala, E., 1980: Lithology of the Vormsi Stage in Estonia [Литология вормсиского горизонта в Эстонии]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 527, 51-74.