Kirjanduse otsing ...

Detailotsing on valmimas. Seni saab kasutada lihtpäringu vormi, mis otsib andmeid kõigilt kirjanduse andmeväljadelt (autor, aasta, pealkiri, ajakirja nimi, kogumik, abstrakt, märksõnad, doi jne).

(1) otsida saab ühe või mitme sõna järgi, tulemustes kuvatakse kirjed, kus vähemalt üks neist on olemas (nt kaljo kivimägi);
(2) kui lisad märksõna ette "+" märgi, siis otsitakse vaid kirjeid, kus see märksõna sisaldub (nt +kaljo +kivimägi);
(3) märksõna välistamiseks kasuta "-" märki (nt -kaljo +kivimägi);
(4) pimeotsingu tähiseks on * (nt litostrat*);
(5) kindla fraasi otsinguks ümbritse see jutumärkidega (nt "tartu riikliku ülikooli");
(6) kombineeri eelnevaid võimalusi (nt +"estonian journal of earth sciences" +kaljo +year:[2010 TO *] annab tulemuseks kõik Dimitri Kaljo artiklid ajakirjas EJES);

NB! Otsingutulemuste hulgas kuvatakse vaikimisi vaid kontrollitud kirjeid, mis on otseselt seotud Eestiga. Näita kõiki publikatsioone.

Andmete sisestamine ja märksõnadega varustamine kestab 2020. a lõpuni ning seda finantseerib KIKi projekt "Eesti maapõue trükiste andmebaas".

Otsingu tulemused (34)

Orviku, Karl, 1948: Kelmemonoliit. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 4, 1-18.

Kajak, K., 1959: Die Geologie des Väike-Emajõgi-Tales. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 75, 155-184.

Lõokene, E., 1959: Geomorphologie des nördlichen Teils des Höhengebites von Sakala. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 75, 119-154.

Vadi, V., 1947: Eesti tervismuda: balneoloogiline uurimus. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised. Teaduslik Kirjandus, Tartu.

Rõõmusoks, A., 1959: Akademiker Fr. Schmidt - Gründer der Geologie Estlands. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 75, 5-10.

Aaloe, Ago, 1978: The Kaali meteorite craters [КААЛИСКИЕ МЕТЕОРИТНЫЕ КРАТЕРЫ. ЧЕЛОВЕК И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА. НАУЧНЫЕ ТРУДЫ ПО ОХРАНЕ ПРИРОДЫ I.\n]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 458, 129-133.

Stumbur, H. A., 1956: On the nautiloids of Kohila Subseries (Upper Ordovician of East Baltic) [О наутилоидеях кохилаского яруса (верхний ордовик Прибалтики)]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 42, 176-185.

Kirs, J., Utsal, K., 1980: Investigation of feldspars by the X-ray powder method. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 527, 100-115.

Veber, K., 1963: K stratigrafii torfânyh zaležej Pandivereskoj vozvyšennosti Èstonskoj SSR [К стратиграфии торфяных залежей Пандивереской возвышенности Эстонской ССР]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 145, 7, 104-109.

Rõõmusoks, A., 1964: Some brachiopods from the Ordovician of Estonia [Некоторые брахиоподы из ордовика Эстонии]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 153, II, 3-28.

Stumbur, K. A., 1956: On the fauna of ostracodes of the Porkuni Stage of Estonia [О фауне остракод поркуниского горизонта в Эстонской ССР]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 42, 186-194.

Männil, R. M., 1959: New Representatives of Hoplocrinus from the Middle Ordovician of Estonia [Новые представители рода Hoplocrinus из среднего ордовика Эстонии.]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 75, I, 82-97.

Puura, E., 1994: Geochemical zonation of Maardu mine tailings dump. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 972, 14, 77-94.

Loog, A., Petersell, V., 1994: The distribution of microelements in Tremadoc graptolitic argillite of Estonia. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 972, 14, 57-76.

Rõõmusoks, A., 1957: Stratigraphy of the Kukruse Stage (CII) of Estonia [Стратиграфия кукруcеского горизонта (CII) Эстонской ССР]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 46, 101-130.

Oraspõld, A. L., 1959: Some representatives of the Superfamily Orthacea from the Upper Ordovician of Estonia [Некоторые представители надсемейства Orthacea из верхнего ордовика Эстонии.]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 75, I, 59-79.

Petersell, V., Loog, A., 1994: Rakvere maardla fosforiidi hapniku, süsiniku ja väävli isotoopsest koostisest. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 972, 14, 50-56.

Loog, A., Petersell, V., 1986: Geochemical indicators of terrigenous sediments forming the Tremadoc in Estonia [Геохимические показатели образования терригенных пород тремадока Эстонии]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 759, 10, 20-25.

Rõõmusoks, A., 1980: Estonian place names in the stratigraphical nomenclature [Eesti kohanimed stratigraafilises nomenklatuuris]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 527, 3-43.

Rõõmusoks, A., 1959: Strophomenoidea des Ordoviziums und Silurs von Estlands I. Die Gattung Sowerbyella Jones [Strophomenoidea ордовика и силура Эстонии, I. Род Sowerbyella Jones]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 75, I, 11-50.

Utsal, K. & Utsal, V., 1980: Quantitative distribution of kaolinite and hydromica and their structural characteristics in different fractions of clays from the pit of Joosu [Количественное распределение каолинита и гидрослюды и их структурные особенности в разных фракциях глин в карьере Йоозу]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 527, VIII, 139-148.

Loog, A., 1980: On the geochemistry of postsedimentary mineral formation in the graptolithic argillites of North-Estonian Tremadoc [К геохимии постседиментационного минералообразования в граптолитовых аргиллитах тремадока Северной Эстонии]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 527, 8, 44-49.

Rõõmusoks, A., Loog, A. & Kivimägi, E., 1975: On the geology and fauna of the Ülgase member (Lowermost Tremadoc of North Estonia) [О геологии и фауне юльгазеской пачки (нижний тремадок Северной Эстонии)]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 359, VII, 3-13.

Kurvits, T., 1994: Kvarts Rakvere ümbruse fosforiidikihindis. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 972, 14, 40-49.

Petersell, V., Loog, A., Mineyev, D., Petunina, O., 1986: Fluorine, strontium and rare-earths in the phosphorites of Rakvere Phosphorite Distrist [Фтор, стронций и редкие земли в фосфоритах Раквереского фосфоритоносного района]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 759, 10, 27-55.

Oraspõld, A., 1975: Lithological charachter of the Pirgu Stage in South-Estonia [Литологическая характеристика пиргуского горизонта в Южной Эстонии]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 359, VII, 14-32.

Orviku, Karl, 1946: Tartu linna hüdrogeoloogia, Tartu, p. 1-55.

Kuuspalu, T., 1975: Rapakivi granites of the crystalline basement of Estonia [Граниты рапакиви кристаллического фундамента Эстонии]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 359, VII, 76-141.

Orviku, Karl, 1948: Narvajõe lademe geoloogiast Eesti NSV-s. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 3, 1-81.

Luha, A., 1946: Eesti NSV maavarad. Rakendusgeoloogiline kokkuvõtlik ülevaade. Teaduslik Kirjandus, Tartu, p. 1-176.

Oraspõld, A., 1975: On the lithology of Porkuni Stage in Estonia [Литология поркуниского горизонта в Эстонии.]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 359, 33-75.

Oraspõld, A., 1980: Lithological characterization of the boundary beds of the Vormsi and Pirgu stages in Central Estonia [Литологическая характеристика пограничных слоев вормсиского и пиргуского горизонтов в средней части Эстонии]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 527, 8, 75-89.

Kuuspalu, T., Vanamb, V. & Utsal, K., 1971: About the Mineralogy of the Crust of Weathering of the Estonian Crystalline Basement [О МИНЕРАЛОГИИ КОРЫ ВЫВЕТРИВАНИЯ\nКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО ФУНДАМЕНТА ЭСТОНИИ]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 286, 6, 52-163.

Oraspõld, A. & Kala, E., 1980: Lithology of the Vormsi Stage in Estonia [Литология вормсиского горизонта в Эстонии]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 527, 51-74.